• Головна
Документ від 24.01.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

24.01.2018


Костянтинівська міська рада

ПРОЕКТ

24.01.2018 м.Костянтинівка
 
Про затвердження Положення про управління освіти міської ради м. Костянтинівки

Відповідно до законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145 – VІII, «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 №651-ХІV (із змінами), «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III (із змінами), «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III (із змінами), Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (із змінами), Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (із змінами), Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV(із змінами), керуючись статтями 25, 54, частинами 1-3, 5 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 № 280\97-ВР (із змінами), міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про управління освіти міської ради м. Костянтинівки (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення міської ради від 29.10.2003 № IV /9-224 «Про реорганізацію відділу освіти в управління освіти».

3. Начальнику управління освіти міської ради м. Костянтинівки Барабаш О.В. провести державну реєстрацію Положення у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Коваленко Т.С. та постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, справ молоді, культури, фізкультури та спорту (Зайцева).Міський голова С.Д. Давидов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
«__»_____2018 №_______

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РАДИ м. КОСТЯНТИНІВКИ


2018 рік
Розділ І Загальні положення
1.1. Управління освіти міської ради м. Костянтинівки (далі - управління освіти) є уповноваженою особою в сфері освіти, виконавчим органом міської ради, який утворюється та підпорядковується міській раді.
1.2. Управління освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово – цивільної адміністрації, наказами Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями Костянтинівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.3. У межах своїх повноважень управління освіти організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, здійснює контроль за їх реалізацією.
1.4. Управління освіти фінансується за рахунок коштів міського бюджету та субвенції з бюджетів всіх рівнів. Гранична чисельність, штатний розпис, фонд оплати праці працівників управління освіти та видатки на його утримання встановлюються міською радою згідно з вимогами чинного законодавства України.
1.5. Управління освіти є самостійною юридичною особою (код ЄДРПОУ -
02142879), має печатку із зображенням Державного Герба України та штамп, бланк зі своїм найменуванням, майно, самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України.
Засновником управління освіти є Костянтинівська міська рада (код ЄДРПОУ засновника - 34898855) (далі - засновник). Юридична адреса засновника: 85114, Донецька область, м. Костянтинівка, вулиця Олекси Тихого, буд. 260.
1.6. Повне найменування управління освіти:
- Управління освіти міської ради м. Костянтинівки
Скорочене найменування управління освіти :
- Управління освіти.
1.7. Юридична адреса управління освіти: 85102, Донецька область, м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 150.
Розділ II Основні завдання управління освіти
2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста.
2.2. Здійснення управління дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними (Центр дитячої та юнацької творчості, Станція юних техніків, Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, Дитячо-юнацька спортивна школа) закладами освіти комунальної форми власності, що розташовані на території м. Костянтинівки.
2.3. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян.
2.4. Розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти, інших міських цільових програм.
2.5.Створення у межах своїх повноважень умов для реалізації гарантованих Конституцією України прав громадян на здобуття дошкільної, позашкільної, повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості, організації безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.
2.6.Контроль дотримання законодавства в галузі освіти закладами освіти комунальної форми власності, розташованими на території міста Костянтинівки.
2.7.Організація навчально-методичного забезпечення закладів освіти, що знаходяться на території міста Костянтинівки та перебувають у комунальній власності.
2.8.Організація фінансового забезпечення закладів освіти, що знаходяться на території міста Костянтинівки та перебувають у комунальній власності.
2.9. Проведення організаційної роботи щодо комплектування закладів освіти керівними кадрами.
2.10.Вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка.
2.11. Забезпечення доступності різних форм позашкільної освіти.
2.12.Проведення атестації педагогічних працівників у порядку, встановленому чинним законодавством України.
2.13.Забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
2.14.Здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції управління освіти.
2.15.Здійснення разом з органами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей, проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу.
2.16.Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління освіти.
2.17. Забезпечення захисту персональних даних.
2.18. Організація та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб закладів освіти.
2.19. Інші завдання, передбачені чинним законодавством України.
Розділ III Основні функції управління освіти
(відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень)
3.1. Аналізує стан існуючої мережі закладів освіти з урахуванням наявної потреби у навчальних закладах; формує та подає на розгляд виконкому міської ради пропозиції та варіанти щодо забезпечення розвитку, вдосконалення та оптимізації мережі закладів освіти відповідно до соціально-економічних та культурно-освітніх потреб міста шляхом підготовки та оформлення відповідних проектів розпорядчих документів.
3.2. Готує проекти рішень виконкому міської ради про закріплення території обслуговування за закладами початкової та базової середньої освіти, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та учнів.
3.3. Аналізує стан дотримання закладами освіти комунальної форми власності законодавства у сфері освіти, державних стандартів освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
3.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України та Закону України «Про освіту» щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти комунальної форми власності міста Костянтинівки.
3.5. Надає правову оцінку відповідності чинному законодавству України статутам закладів освіти комунальної форми власності та погоджує їх.
3.6. Сприяє навчально-методичному забезпеченню закладів освіти у межах своєї компетенції.
3.7. Погоджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів та річні плани роботи навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
3.8. Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів, подає клопотання міському голові щодо забезпечення виплати стипендій за рахунок коштів міського бюджету переможцям обласного та всеукраїнського рівнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.
3.9. Формує замовлення на отримання підручників, навчально - методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними заклади освіти.
3.10. Здійснює контроль за фінансовим забезпеченням закладів освіти.
3.11. Вносить обґрунтовані пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти комунальної форми власності в межах доведених бюджетних асигнувань та наявних коштів.
3.12. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти і введенню в експлуатацію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.
3.13. Організовує та контролює підготовку закладів освіти до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
3.14. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.
3.15. Вживає заходів щодо захисту особистих немайнових і майнових прав дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
3.16. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання бездоглядності, правопорушень та інших негативних проявів серед дітей у закладах освіти.
3.17. Веде облік дітей, які потребують посиленої педагогічної та психологічної уваги та дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.
3.18. Координує роботу закладів освіти у їх взаємодії із сім’єю та громадськістю, пов'язаної із навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
3.19. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти міста.
3.20. Сприяє розвитку профорієнтаційної роботи в закладах освіти міста комунальної форми власності.
3.21. Організує харчування дітей у закладах освіти за рахунок міського бюджету та інших джерел фінансування.
3.22. Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах, співпрацює з педагогічними вищими навчальними закладами.
3.23. Подає Засновнику обґрунтовані пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів освіти.
3.24. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті і організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
3.25. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті шляхом оприлюднення інформації в засобах масової інформації (не рідше ніж один раз на рік).
3.26. Взаємодіє з інститутами громадянського суспільства (громадські, релігійні, благодійні організації, професійні, творчі спілки і т.д.).
3.27. Розглядає звернення, скарги, заяви громадян відповідно до вимог законодавства України.
3.28. Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів в сфері запобігання корупції, очищення влади, доступу до публічної інформації, захисту персональних даних, тощо.
3.29. Забезпечує обов’язкове громадське обговорення проектів нормативно-правових актів, що стосуються системи освіти, та участь представників громадськості у підготовці та прийнятті цих документів.
3.30. Відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на території м. Костянтинівки.
3.31. Бере участь в утворенні закладів освіти на території м. Костянтинівки, їх реорганізації та ліквідації.
3.32. Забезпечує доступність дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, та вживають заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті.
3.33. Забезпечує та організовує фінансування підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на інвалідних візках).
3.34. Веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
3.35. У разі ліквідації в установленому законодавством порядку підпорядкованого закладу освіти вживає заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших навчальних закладів.
3.36. Здійснює контроль за дотриманням порядку видачі випускникам документів про освіту державного зразка.
3.37. Погоджує штатні розписи закладів освіти.
3.38. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції.
3.39. Оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти.
3.40. Забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності.
3.41. Здійснює інші повноваження у сфері освіти, передбачені чинним законодавством.
Розділ IV Права управління освіти
Управління освіти відповідно до покладених на нього завдань має право:
4.1.Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково - педагогічних працівників та інших спеціалістів структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
4.2. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.3.Скликати міські конференції педагогічних працівників, проводити колегії управління освіти, семінари, наради керівників навчальних закладів з питань, що належать до його компетенції.
4.4.Вносити виконкому міської ради пропозиції щодо фінансування навчальних закладів, брати безпосередню участь у питаннях з формування видатків бюджету освітньої галузі міста в межах доведених бюджетних асигнувань та наявних коштів.
4.5.Зупиняти та/або скасовувати у межах своєї компетенції дію наказів керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать чинному законодавству України або видані з перевищенням повноважень.
4.6.Організовувати випуск видань інформаційного та науково - методичного характеру.
4.7.Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
4.8. Вносити пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів.
4.9. Представляти в установленому порядку інтереси управління в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції
4.10.Виконувати види діяльності, що не суперечать законодавству України.
Розділ V.Керівництво та апарат управління освіти
5.1. Управління освіти очолює начальник, що призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови в порядку, встановленому чинним законодавством України. Особа, що призначається на посаду начальника, повинна мати: вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в галузі освіти не менш як 5 років, вільно володіти державною мовою.
5.2.Начальник управління освіти, представляючи інтереси управління освіти в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:
5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління освіти, забезпечує виконання покладених на управління освіти завдань та функцій.
5.2.2.Затверджує положення про структурні підрозділи управління освіти.
5.2.3. Розробляє на відповідний рік план діяльності управління освіти відповідно до його завдань та функцій, визначених чинним законодавством України і даним Положенням, що затверджується наказом начальника управління освіти та погоджується із заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
5.2.4. Готує та подає у передбачених чинним законодавством межах компетенції пропозиції щодо заходів у сфері освіти на території міста, розробляє та забезпечує реалізацію інших міських цільових програм, змін та доповнень до них.
5.2.5.Видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.
5.2.6. Призначає та звільняє з посади працівників управління освіти відповідно до чинного законодавства України, затверджує їх посадові інструкції.
5.2.7. Подає на розгляд Засновника на підставі результатів конкурсного відбору кандидатури на посади керівників закладів освіти комунальної форми власності.
5.2.8.Заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності працівників управління освіти, подає на розгляд Засновника обґрунтовані пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів освіти.
5.2.9. Розпоряджається коштами у межах доведених бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання управління освіти.
5.2.10. Веде особистий прийом громадян, розглядає їх звернення відповідно до чинного законодавства України.
5.2.11. Здійснює свою діяльність з урахуванням вимог законодавства України в сфері запобігання та протидії корупції, доступу до публічної інформації, захисту персональних даних.
5.2.12. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, неякісне або несвоєчасне виконання завдань та функцій (повноважень), покладених на управління освіти, бездіяльність у сфері наданих управлінню освіти прав, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
5.2.13. Погоджує та подає на затвердження міському голові штатні розписи, кошториси комунальних закладів освіти відповідно до чинного законодавства.
5.2.14.Відкриває розрахункові рахунки у банках України, має право першого підпису на договорах та розпорядчих документах.
5.2.15.Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти та виховання.
5.3. Накази начальника управління освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою або оскаржені в судовому порядку.
5.4.При управлінні освіти діє колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління освіти. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника управління освіти.

5.5. З метою розробки засад територіальної освітньої політики, впровадження інноваційних методів управління, оновлення освітнього менеджменту, ширшого залучення педагогічної громадськості міста до вирішення нагальних проблем освіти при управлінні освіти може діяти рада директорів та громадська рада, діяльність яких регламентується положеннями про них. Положення про ради та їх склад затверджуються наказом начальника управління освіти.

5.5.Для організації методичної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників при управлінні освіти може бути створений міський методичний кабінет відповідно до положення про нього та згідно з чинним законодавством.
5.6.Для організації координуючої, навчально-методичної та діагностичної функції в галузі практичної психології та соціальної роботи може діяти центр практичної психології і соціальної роботи, психолого–медико-педагогічна консультація та логопедична служба, які діють відповідно до положень.
5.7.Для організації фінансово-господарської діяльності при управлінні освіти функціонує централізована бухгалтерія і група з централізованого господарчого обслуговування закладів освіти, що ведуть бухгалтерський облік і господарське обслуговування закладів освіти міста.
5.8. Управління освіти в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами, управліннями та службами міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань та функцій.
Розділ VІ Господарська і фінансова діяльність управління освіти
6.1. Управління освіти є головним розпорядником бюджетних коштів.
6.2.Розробляє на підставі плану діяльності управління освіти на відповідний рік проект кошторису та подає бюджетні запити міському фінансовому управлінню.
6.3.Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень бюджетних коштів.
6.4. Здійснює процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів згідно із законодавством України.
6.5.Централізована бухгалтерія управління освіти здійснює контроль за ходом виконання кошторисів витрат, станом розрахунків з підприємствами й особами, схоронність коштів і матеріальних цінностей.
6.6.Управління освіти як головний розпорядник бюджетних коштів несе відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням фінансових процедур та вимог, встановлених чинним законодавством України.
Розділ VІІ Ліквідація і реорганізація управління освіти
7.1.Ліквідація і реорганізація управління освіти здійснюється на підставі рішення Засновника або рішення суду у встановленому законодавством порядку.© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua