Регламент

УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я


19.05.2016 № 6/67 - 1202
м. Костянтинівка


Про Регламент Костянтинівської міської ради


Керуючись статтями 26, 42, 46 – 50, частинами 1-3, 5 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97 - ВР (зі змінами), Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 № 93-IV(зі змінами), міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент Костянтинівської міської ради (додається).

2. Рішення міської ради від 25.11.2010 № 6/2-9 «Про Регламент Костянтинівської міської ради», від 28. 07. 2011 № 6/9 - 191 «Про внесення змін і доповнень до Регламенту міської ради», від 24. 11. 2011 № 6/12 – 244 «Про внесення доповнення до Регламенту міської ради», від 23.05. 2013 № 6/32 – 607 «Про внесення зміни до Регламенту міської ради» вважати такими, що втратили чинність.


Міський голова С.Д. Давидов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
19.05.2016 № 6/67 - 1202


Р Е Г Л А М Е Н Т Костянтинівської міської ради

Регламент Костянтинівської міської ради (далі - Регламент) визначає порядок діяльності міської ради, її органів, депутатів міської ради.

Регламент міської ради затверджується на пленарному засіданні ради. Зміни і доповнення до Регламенту приймаються радою за ініціативою міського голови, депутатів, постійних комісій, а також у разі прийняття нових законодавчих актів України, що стосуються положень Регламенту.
Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря міської ради та постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Правова основа діяльності міської ради
Костянтинівська міська рада (далі – міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законодавчими актами.
Міська рада є юридичною особою, володіє відокремленим майном, має печатку, штампи, може від свого імені набувати цивільні права і обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради
Діяльність міської ради будується на принципах:
- народовладдя;
- законності;
- гласності;
- колегіальності;
- поєднання місцевих і державних інтересів;
- виборності;
- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами;
- підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб;
- державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування.
Міська рада та її посадові особи систематично, але не менше 2-х разів на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку, місцевого бюджету та з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність як безпосередньо, так і через засоби масової інформації.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи міської ради
1. Гласність у роботі міської ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань міської ради, постійних комісій міської ради, а також шляхом розповсюдження інформації про діяльність міської ради, її органів та посадових осіб, інформації про прийняті ними нормативні та інші акти через засоби масової інформації або на офіційному веб-сайті міської ради відповідно до законодавства.
2. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, у закритому режимі. Остаточно рішення щодо режиму роботи тимчасової контрольної комісії приймається на засіданні контрольної комісії.
3. У засіданнях сесії можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати обласної ради.
4. На сесію можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, засобів масової інформації, трудових колективів, громадяни. Якщо питання торкається особистих прав громадянина, він має пріоритетне право бути присутнім на засіданні сесії.
5. Особа, яка має бажання бути присутньою на засіданнях ради, подає заяву на ім’я секретаря ради до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. А в день проведення пленарного засідання завчасно до початку засідання повинна надати документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство: паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідку на постійне або тимчасове проживання.
Особи, які бажають виступити після основних питань, повинні перед початком пленарного засідання проінформувати про тему виступу міського голову або секретаря міської ради.
6. Підставою для відмови в доступі до участі в засіданні міської ради може бути:
- пред'явлення документа, що засвідчує іншу особу, а не ту, яка його подає;
- пред'явлення документа з ознаками підробки або термін дії якого минув;
- перебування відвідувача у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
- поведінка відвідувача дозволяє з великою вірогідністю твердити про його намір здійснити діяння, яке загрожує безпеці осіб, які перебувають у будівлі міської ради.
Відвідувач, який порушує громадський порядок та/або перешкоджає проведенню засідання міської ради може, за узгодженням з депутатами, бути видалений із зали засідань.
7. Представники телебачення, радіо й преси можуть бути присутніми на засіданнях міської ради, збирати й одержувати інформацію, необхідну для підготовки передач або друкованих матеріалів в порядку, передбаченому чинним законодавством; проводити в будівлі виконкому міської ради кіно-, відео-, звуко- та інші записи, фотозйомки в установленому чинним законодавством порядку; відкрито здійснювати записи, у тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, публічних, офіційних заходів; одержувати відкриту за режимом доступу інформацію у порядку, передбаченому чинним законодавством.
8. Особи, що присутні на пленарному засіданні міської ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного, і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за пропозицією головуючого на засіданні згідно з рішенням більшості від присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.
Якщо особа відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання особою його вимоги.
9. Кількість осіб для участі в пленарному засіданні обмежується тільки кількістю місць у залі пленарного засідання. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань.

Розділ II. Організація роботи міської ради

Стаття 4. Планування роботи міської ради
Діяльність міської ради здійснюється на підставі планів роботи, які затверджуються міською радою на кожне півріччя.
Плани роботи визначають основні напрями діяльності міської ради та її органів, а також організаційні форми вирішення поставлених завдань, містять перелік основних організаційних заходів, терміни та виконавців.
Проекти планів роботи розробляються за пропозицією керівництва, депутатів міської ради, постійних комісій, відділів та управлінь міської ради.
План роботи міської ради на чергове півріччя затверджується на пленарному засіданні міської ради наприкінці поточного півріччя.
Контроль за виконанням плану роботи покладається на секретаря міської ради, виконання - на постійні комісії міської ради, відділи та управління міської ради. Хід виконання плану роботи розглядається на засіданнях постійних комісій, сесіях міської ради.

Стаття 5. Планування роботи постійних комісій міської ради
Плани роботи постійних комісій міської ради складаються на кожне півріччя з урахуванням пропозицій депутатів (членів постійних комісій) і затверджуються на засіданні постійних комісій. Питання включаються до плану роботи комісій після обговорення пропозицій на засіданні комісій, із зазначенням строку підготовки питання і відповідального за його підготовку.
Зміни в плани роботи постійних комісій можуть вноситися на засіданнях комісій за пропозицією депутатів.
Контроль за формуванням і виконанням планів роботи постійних комісій покладається на голів постійних комісій, виконання покладається на депутатів - членів постійних комісій.

Стаття 6. Робочі групи
Для попереднього розгляду питань, підготовки тих чи інших документів, проектів рішень з питань, що вносяться на розгляд сесії міської ради, в міській раді можуть створюватися робочі групи, до складу яких включаються депутати, фахівці відділів та управлінь міської ради, представники підприємств, установ, організацій міста за погодженням.

Розділ III. Порядок скликання та підготовки сесій
міської ради

Стаття 7. Сесійна форма роботи міської ради
Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 8. Скликання і проведення першої сесії новообраної міської ради
Першу сесію новообраної міської ради скликає голова міської виборчої комісії (у разі його відсутності – заступник голови або секретар міської виборчої комісії) не пізніше, ніж через два тижні після реєстрації новообраних депутатів міської ради в кількості не менш двох третин від загального складу міської ради.
Рішення міської територіальної виборчої комісії про скликання першої сесії міської ради із зазначенням дати, часу та місця проведення, питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії.
На розгляд першої сесії вноситься питання:
- про результати виборів депутатів міської ради та міського голови.
Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії та питань, які передбачається внести на її розгляд, міський голова формує з числа новообраних депутатів підготовчу депутатську групу на основі пропорційного представництва від різних політичних партій (блоків).
Делегування представників до підготовчої депутатської групи здійснюється на зборах депутатів – представників політичної партії (блоку). Протокол зборів, підписаний усіма учасниками зборів, направляється міському голові. В разі не подання в установлений термін протоколу зборів про делегованих представників у підготовчу депутатську групу, підготовча депутатська група формується без участі представників тієї чи іншої політичної партії (блоку).
Підготовча депутатська група обирає із свого складу голову групи, визначає порядок організації роботи. Правове, організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності підготовчої депутатської групи забезпечує апарат виконавчого комітету.
Підготовча депутатська група готує пропозиції:
1) щодо кандидатур до складу редакційної комісії;
2) щодо кандидатур до складу лічильної комісії;
3) щодо кандидатур на посаду секретаря міської ради;
4) з інших питань.
Першу сесію відкриває і веде голова міської виборчої комісії (у разі його відсутності – заступник голови або секретар міської виборчої комісії).
Міська виборча комісія інформує депутатів про результати виборів депутатів міської ради та міського голови. З даного питання приймається рішення.
Після визнання повноважень міський голова приймає присягу (у разі якщо він до обрання не перебував на службі в органах місцевого самоврядування) і продовжує ведення першої сесії міської ради. За його пропозицією до порядку денного першої сесії також можуть бути включені питання:
1) про обрання на посаду секретаря міської ради;
2) про утворення та обрання постійних комісій міської ради;
3) про Регламент міської ради;
4) інші питання.

Стаття 9. Порядок скликання чергових та позачергових сесій міської ради
Черговою є сесія міської ради, яка розглядає питання, передбачені планом роботи.
Чергові сесії міської ради скликаються міським головою відповідно до чинного законодавства у міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Дата, час проведення сесії, порядок денний визначаються розпорядженням міського голови.
Розпорядження міського голови про скликання сесії доводиться депутатам і запрошеним персонально, а населенню через засоби масової інформації не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше, ніж за день до сесії із зазначенням часу, місця проведення, питань, які передбачається внести на розгляд міської ради.
Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської ради.
У разі немотивованої відмови або неможливості з боку міського голови скликати сесію - сесія скликається секретарем ради:
а) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені цим Регламентом;
б) якщо міський голова без поважних причин не скликає сесію у 2-х тижневий строк після настання умов, передбачених частиною 7 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
У разі, якщо міський голова або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених вище, або у разі якщо посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менше як одну третину складу ради, або постійною комісією.
Група депутатів у кількості не менше 1/3 від загального складу ради або постійна комісія рішення про скликання сесії оформляють у вигляді рішення групи депутатів за підписами не менш як 1/3 від загального складу ради або постійної комісії відповідно. У рішенні також має бути зазначено, кому з депутатів доручається відкрити сесію.
Рішення про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення у порядку і строки, передбачені цією статтею.
Позачергова сесія, із зазначенням проекту порядку денного, скликається міським головою за необхідністю. Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, разом з проектами рішень, що надаються для розгляду, направляються міському голові. Повідомлення про скликання позачергової сесії розміщується на офіційному сайті Костянтинівської міської ради не пізніш, ніж за один день до початку сесії. Документи на позачергову сесію надаються депутатам під час їх реєстрації.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо у місті, введення надзвичайного положення чи військового положення міська рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.

Стаття 10. Внесення питань до порядку денного сесії
Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом, управліннями, відділами та службами міської ради, загальними зборами громадян. До порядку денного сесії включаються питання, проекти рішень за якими погоджені у встановленому порядку. У порядку денному зазначаються доповідачі і співдоповідачі з кожного питання.

Стаття 11. Підготовка питань, що вносяться на розгляд сесії
Проекти рішень міської ради з додатком всіх необхідних документів підлягають обов'язковому погодженню з посадовими особами, які вносять проекти рішень, що беруть участь у підготовці, виконанні та здійсненні контролю за даними рішеннями, головами постійних комісій за напрямками, начальником відділу з юридичної, кадрової роботи, запобігання та протидії корупції, заступниками міського голови, що курують це питання, секретарем міської ради. В аркуш погодження включаються також керівники підприємств, організацій та установ, чиї інтереси врегульовуються (порушуються) відповідними рішеннями.
Проекти рішень вносяться до міської ради не пізніше, ніж за 25 робочих днів до дня проведення сесії. Проекти рішень, що надійшли пізніше зазначеного терміну, на чергову сесію можуть бути внесені за дорученням міського голови та згодою депутатів міської ради.
Проекти нормативно-правових актів, рішень міської ради, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до проведення пленарного засідання сесії міської ради на офіційному веб-сайті міської ради.
До проекту рішення додаються:
1) лист на ім'я міського голови з клопотанням про внесення питання на розгляд сесії, із зазначенням доповідача (співдоповідача), часу, необхідного на доповідь (співдоповідь);
2) аркуш погодження;
3) документи, що обґрунтовують проект рішення, в тому числі пояснювальна записка;
4) аркуш розсилки.
Проекти рішень, що надійшли до міської ради, після розгляду міським головою (секретарем ради) направляються депутатам міської ради для попереднього вивчення.
Процедура погодження проектів рішень здійснюються згідно з Інструкцією з діловодства у виконкомі Костянтинівської міської ради.
Не допускається внесення на сесію міської ради проектів рішень, якщо не виконано і не знято з контролю раніше прийняте рішення з аналогічного питання.
Пропозиції до порядку денного, внесені зборами громадян, повинні відображати загальні інтереси територіальної громади і відноситися до компетенції міської ради.
Відповідальність за відповідність проектів рішень міської ради вимогам чинного законодавства, повноту погодження із заінтересованими органами несуть керівник відділу, управління, служби міської ради, організації, установи, які підготували їх, відділ з юридичної, кадрової роботи, запобігання та протидії корупції, заступник міського голови, до компетенції якого належать зазначені питання.
Організаційне забезпечення підготовки проектів рішень здійснює секретар міської ради.
Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніше, ніж за п'ять днів до відкриття сесії, а у виняткових випадках , з питань, які внесено до порядку денного сесії за згодою депутатів - у день проведення сесії.
Зауваження, пропозиції чи запитання, які виникли у депутатів з проектів рішень, внесеним на чергову сесію, направляються у відділ з організаційних, внутрішньополітичних питань та роботи з депутатами не пізніше, ніж за два дні до пленарного засідання.
Проекти рішень міської ради, які підлягають погодженню з органами Антимонопольного комітету України, передаються із супровідним листом за підписом міського голови в Донецьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України для погодження.

Розділ IV. Порядок проведення сесій міської ради

Стаття 12. Повноважність сесії міської ради
Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 13. Обов'язковість участі депутата на сесіях ради
Депутат міської ради зобов'язаний брати участь у роботі сесії міської ради.
У разі неможливості прибути на сесію ради він зобов'язаний повідомити про це письмово або усно міського голову або секретаря міської ради.
На час проведення сесії, засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат міської ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок коштів міського бюджету.

Стаття 14. Право участі в сесіях ради
Сесії Костянтинівської міської ради є відкритими. У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
У пленарних засіданнях міської ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати обласної ради.
На пленарне засідання запрошуються особи, присутність яких необхідна під час розгляду порядку денного, посадові особи виконавчого комітету міської ради, а також можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, засобів масової інформації, громадяни.
Особам, запрошеним на пленарне засідання міської ради, забороняється вносити та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, що можуть створювати перешкоди у проведенні засідання. Запрошені зобов'язані дотримуватися дисципліни, не порушувати громадський порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на пленарному засіданні.
У разі порушення Регламенту, невиконання вказівок головуючого окремі запрошені особи за рішенням ради можуть бути видалені із залу засідань.

Стаття 15. Реєстрація депутатів
Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається до відкриття пленарного засідання міської ради перед кожним засіданням.
Реєстрація депутатів у залі засідань проводиться працівником відділу з організаційних, внутрішньополітичних питань та роботи з депутатами.

Стаття 16. Порядок роботи сесії
Пленарні засідання міської ради, як правило, починаються не раніше 14-ї години і закінчуються не пізніше 18 години, якщо міською радою не буде прийнято інше рішення. Перерва в роботі робиться через дві години роботи на 30 хвилин.
Тривалість роботи сесії, час для доповідей, співдоповідей, виступів у дебатах, довідок, запитів визначаються міською радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються, та з метою забезпечення необхідних умов для їх всебічного і глибокого обговорення.

Стаття 17. Відкриття сесії
Відкриття сесії оголошується головуючим на початку пленарного засідання і починається з його повідомлення даних про кількість присутніх депутатів. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв'язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття засідання на одну годину або переносить його на інший день.
Засідання міської ради веде головуючий - міський голова або секретар ради, у разі відсутності міського голови, а у випадках, передбачених статтею 9 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.
Під час ведення засідання за необхідності міський голова має право передати ведення засідання до його закінчення секретареві міської ради без обговорення і має право в будь-який момент продовжити вести засідання.
Для ведення протоколу сесії за пропозиціями депутатів обирається секретар сесії.
За пропозицією головуючого для надання допомоги в проведенні сесії, може залучатися начальник відділу з організаційних, внутрішньополітичних питань та роботи з депутатами.
На початку роботи сесії міської ради звучить Державний Гімн України.

Стаття 18. Порядок денний сесії
Порядок денний, а також порядок роботи сесії затверджуються радою на пленарному засіданні.
Питання затвердженого радою порядку денного можуть, за рішенням ради, розглядатися в будь-якій послідовності, відкладатися чи виключатися з порядку денного сесії. В ході сесії до порядку денного можуть вноситися додаткові питання, якщо матеріали мають необхідні погодження.


Стаття 19. Процедурні питання
Питання про тривалість сесії, порядок і послідовність розгляду питань, тривалість виступів, доповідей, співдоповідей, реплік, виступів депутатів від мікрофонів, припинення і поновлення дебатів, надання слова запрошеним є процедурними і вирішуються радою більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

Стаття 20. Повноваження головуючого на сесії
Головуючий на пленарному засіданні міської ради:
• забезпечує виконання положень цього Регламенту всіма присутніми на сесії;
• веде засідання міської ради, стежить за дотриманням кворуму сесії і прийнятого депутатами порядку роботи;
• організовує обговорення питань;
• проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішень міської ради, оголошує його результати;
• за погодженням з радою надає слово запрошеним на сесію;
• оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень щодо ведення сесії в порядку, передбаченому цим Регламентом;
• вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданнях ради, при грубому порушенні його має право, за погодженням з радою, запропонувати особам, запрошеним на сесію, покинути зал засідань;
• дає доручення, пов'язані з забезпеченням роботи сесії міської ради, постійним комісіям, депутатам і секретарю сесії.

Стаття 21. Права депутата міської ради на сесії
Депутат міської ради має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесії міської ради, має право обирати і бути обраним до органів міської ради.
Депутат має право пропонувати питання для розгляду міською радою на сесії, вносити пропозиції щодо порядку розгляду обговорюваних питань, щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур , які обираються або затверджуються міською радою, брати участь у дебатах, задавати питання, вносити проекти рішень і доповнення до них, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій, давати довідки в порядку, встановленому цим Регламентом.
Прохання про надання слова для виступу в дебатах з питання, що розглядається міською радою питання передаються секретарю сесії. Секретар сесії подання у черговості передає головуючому на засіданні.

Стаття 22. Дотримання дисципліни та норм етики депутатами міської
ради на пленарному засіданні
Депутатам міської ради, запрошеним забороняється вносити до зали засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, що не мають на меті забезпечення діяльності ради.
На пленарному засіданні депутат міської ради не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступів (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.
Якщо депутат міської ради виголосив образливі слова на адресу іншого депутата або депутатської групи, фракції, головуючий на пленарному засіданні попереджає цього депутата про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Депутат міської ради або представник депутатської групи, фракції, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату або представнику депутатської групи, фракції відразу після звернення або після завершення обговорення питання.
Якщо депутат міської ради, депутатська група, фракція порушили громадський порядок, не дотримувалися дисципліни та норм етики, головуючий доручає розглянути дані факти постійній комісії з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, до предмета відання якої належать питання дотримання Регламенту.
Якщо під час розгляду питань порядку денного пленарного засідання міської ради виникає ситуація, що загрожує зривом пленарного засідання, за пропозицією головуючого депутати можуть прийняти рішення про оголошення перерви в пленарному засіданні або перенесення засідання за межі приміщення міської ради.

Стаття 23. Право виступу
Міський голова, секретар ради, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп і фракцій ради мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більш, ніж на 5 хвилин. Продовження часу виступу допускається тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.
Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, з якого йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджає його про це, а в разі подальшого порушення вимог цього Регламенту вимикає мікрофон.

Стаття 24. Припинення дебатів
Дебати щодо питання, яке розглядається припиняються більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Перед припиненням дебатів головуючий інформує депутатів про кількість записалися для виступу і виступили. Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом. Тексти виступів депутатів, які не виступили на сесії, можуть бути залучені до стенограми сесії (за бажанням депутатів).

Стаття 25. Пропозиції і зауваження депутатів
Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою або за його дорученням (протокольне доручення) постійними комісіями, або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

Розділ V. Голосування і прийняття рішень

Стаття 26. Редакційна комісія
Для вироблення остаточного тексту рішень міської ради обирається редакційна комісія в кількості 3 осіб. Персональний склад редакційної комісії затверджується радою за пропозицією депутатів міської ради. Редакційна комісія зі свого складу обирає голову.
Редакційна комісія представляє міському голові доопрацьовані проекти рішень ради з урахуванням всіх доповнень, які надійшли.

Стаття 27. Процедура голосування з питань, включених до порядку денного
Після закінчення обговорення даного питання головуючий на сесії оголошує про перехід до голосування.
При прийнятті рішення текст проекту на сесії міської ради може не оголошуватися, якщо проект розданий депутатам.
У разі надходження пропозицій, доповнень, уточнень головуючий проводить голосування в наступному порядку:
1) проект рішення приймається за основу;
2) ставиться на голосування кожне з пропозицій, що надійшли, доповнень, уточнень у порядку їх надходження;
3) рішення приймається в цілому.
У разі відсутності пропозицій, доповнень та уточнень щодо проекту рішення голосування проводиться в цілому.
При голосуванні з одного питання кожен депутат міської ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні.
При виявленні помилок у порядку і техніці проведення голосування більшістю голосів від числа присутніх депутатів приймається рішення про проведення повторного голосування.

Стаття 28. Види голосування
Голосування на сесії проводиться:
- відкрите поіменне;
- таємне.
Рішення міської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням. Рішення про проведення таємного голосування приймається міською радою більшістю голосів від загального складу ради на вимогу не менше 1/3 депутатів від загального складу міської ради.

Стаття 29. Відкрите поіменне голосування
Відкрите поіменне голосування на сесії забезпечується лічильною комісією, що обирається з числа депутатів. Воно проводиться з обов'язковим візуванням листа реєстрації особистими підписами депутатів.
Перед початком голосування головуючий на сесії вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.
На голосування ставляться всі пропозиції і поправки в порядку надходження.
При голосуванні з одного питання кожен депутат міської ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні.
Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні оголошує результати голосування - прийнято рішення чи відхилено.
Результати відкритого поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 30. Таємне голосування
Таємне голосування обов'язково проводиться при обранні секретаря ради і в разі його дострокового звільнення від посади, при прийнятті рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови, а також при затвердженні персонального складу виконавчого комітету.
Таємне голосування проводиться з використанням бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 31. Проведення таємного голосування
Для проведення таємного голосування з використанням бюлетенів і визначення результатів виборів з числа депутатів обирається лічильна комісія в кількості до 5 осіб.
До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу органів, що обираються, або на посаду посадових осіб, а також депутати, чиї інтереси зачіпаються при вирішенні даного питання.
Лічильна комісія обирає зі свого складу голову комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.
Перед початком голосування скриньки для таємного голосування перевіряються, опечатуються членами лічильної комісії і розміщуються таким чином, щоб вони знаходилися у полі зору членів лічильної комісії.
Депутат заповнює бюлетень особисто в кабінеті для таємного голосування шляхом позначки «плюс» (+) або іншої, що засвідчує волевиявлення депутата, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. У разі, якщо депутат не підтримує жодного кандидата, він робить відповідну позначку у квадраті проти слів: «Не підтримую жодного кандидата».
Депутат має право проголосувати лише за одного кандидата, за один варіант рішення.
Урни розкриваються у присутності всіх членів лічильної комісії. При підрахунку голосів можуть бути присутніми кандидати на посаду секретаря ради і представник постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.
Бюлетені невстановленого зразка, бюлетені без підпису голови та членів комісії або без печатки, а також бюлетені, в яких залишено більше однієї кандидатури, вважаються недійсними; а при голосуванні за рішенням недійсними вважаються бюлетені, в яких залишено два і більше варіантів відповіді.
Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії за підписом голови та всіх членів комісії.
Особлива думка членів лічильної комісії заноситься в протокол.
Рішення вважається прийнятим, а кандидат обраним, якщо за нього віддали голоси більшість депутатів від загального складу ради, за винятком встановлених законодавством випадків, коли рішення приймається іншою кількістю голосів.
Голова лічильної комісії доповідає про результати голосування міській раді. За доповіддю лічильної комісії міська рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Стаття 32. Бюлетені для таємного голосування
У бюлетені для голосування вносяться прізвище, ім'я, по батькові кандидатів (у порядку їх висунення), місце роботи і займана посада, дані про партійність і дані від якого виборчого округу обрано депутатом міської ради або питання у чіткому викладі, що слід вирішити шляхом таємного голосування.
Лічильна комісія виготовляє бюлетені для таємного голосування у кількості, що не перевищує загальне число депутатів ради. Всі бюлетені для таємного голосування підписуються головою, членами лічильної комісії і засвідчуються печаткою ради.
Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам під розпис на підставі посвідчення депутата (тимчасового посвідчення), паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (у випадках, коли посвідчення депутата до першої сесії не видані).
Бюлетені, які не видано, до початку підрахунку голосів підлягають погашенню в установленому порядку: на бюлетені проставляється слово «ПОГАШЕНО».
Бюлетені повинні містити необхідну для голосування інформацію. У бюлетені для голосування по проекту рішення або щодо єдиної кандидатури повинні стояти слова «за», «проти», «утримався».
Час, місце і порядок таємного голосування встановлюються лічильною комісією на основі цього Регламенту і оголошуються депутатам ради головою лічильної комісії.
Видача бюлетенів починається по мірі їх виготовлення, але не пізніше, ніж за 30 хвилин до оголошеного часу голосування.
Кожному депутату міської ради видається один бюлетень по виборах посадової особи або за інше рішення, яке підлягає розгляду.

Стаття 33. Обов'язок голосувати особисто
Депутат міської ради зобов'язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який був відсутній під час процедури голосування, не має права подати свій голос пізніше.

Стаття 34. Прийняття нормативно-правових актів міської ради
Міська рада в межах своїх повноважень, з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та цього Регламенту приймає нормативні та інші акти у формі рішень, забезпечує контроль за їх виконанням.
Рішення міської ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством України.
Проект рішення, який не набрав необхідної кількості голосів, вважається відхиленим і може бути повторно внесеним на чергову сесію.
Рішення міської ради підписуються міським головою, а за його відсутності секретарем ради або депутатом, який виконує функції головуючого (у випадках, передбачених законодавством). Рішення міської ради візуються головою редакційної комісії.

Стаття 35. Набрання чинності рішеннями міської ради
Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх оприлюднення в друкованих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті міської ради, всі інші рішення - з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інший строк введення цих рішень у дію.
Рішення ради згідно із аркушем розсилки, підписаним розробником проекту рішення, надсилаються відділом з організаційних, внутрішньополітичних питань та роботи з депутатами підприємствам (об'єднанням), організаціям і установам, посадовим особам не пізніше, ніж у десятиденний строк після їх прийняття.
Контрольні функції з виконання рішень міської ради покладаються на заступників міського голови, постійні комісії міської ради згідно з розподілом обов’язків.
Рішення міської ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.
Рішення міської ради розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття.

Розділ VI. Протоколи сесій міської ради

Стаття 36. Протокол пленарного засідання
На кожному пленарному засіданні міської ради секретарем сесії ведеться протокол пленарного засідання. Протокол є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення міською радою.
Оформлення протоколу здійснює відділ з організаційних питань та роботи з депутатами.
Протокол сесії міської ради підписується головуючим.
У протоколі пленарного засідання міської ради зазначаються такі дані:
- найменування ради;
- порядковий номер сесії з початку скликання;
- номер скликання;
- номер пленарного засідання (у випадках, якщо сесія складається більш ніж з одного
пленарного засідання);
- дата та місце проведення сесії;
- загальний склад міської ради;
- кількість присутніх та відсутніх депутатів;
- прізвище, ініціали головуючого;
- категорії запрошених;
- порядок денний сесії із зазначенням прізвищ, ініціалів, посад доповідачів
і співдоповідачів з кожного питання, результати розгляду і голосування по
кожному питанню порядку денного;
- протокольні доручення (у разі якщо головуючим на сесії було дано
протокольне доручення).
До протоколу додаються:
1) рішення, прийняті міською радою, з усіма погодженнями та матеріалами;
2) списки присутніх та відсутніх на засіданні депутатів;
3) протокол лічильної комісії про результати голосування;
4) список присутніх.
Протоколи сесій міської ради є відкритими, вони оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації».

Стаття 37. Реєстрація рішень сесії
Рішення міської ради реєструються у відділі з організаційних, внутрішньополітичних питань та роботи з депутатами із зазначенням номера скликання, номера сесії і з присвоєнням їм порядкового номера (наприклад, 6/1-2 від "____" 20__, де 6 - номер скликання, 1 - номер сесії, 2 - номер рішення).

Розділ VII. Міський голова, секретар міської ради

Стаття 38. Повноваження міського голови
Повноваження міського голови передбачені статтями 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори», і здійснює свої повноваження на постійній основі. Термін повноважень міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України і чинним законодавством.
Міський голова звітує про свою діяльність перед територіальною громадою. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед міською радою про роботу виконавчих органів ради у визначений радою термін.

Стаття 39. Повноваження секретаря міської ради
Секретар міської ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови.
Секретар міської ради здійснює свої повноваження відповідно до статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 40. Порядок обрання на посаду секретаря міської ради
Вибори секретаря міської ради проводяться таємним голосуванням з кандидатур, запропонованих міським головою. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради у випадках, передбачених частиною 1 статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Обраним вважається кандидат, який набрав більше половини голосів від загального складу ради.
Якщо в результаті голосування жоден з кандидатів не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори. Кандидати, які беруть участь у першому турі виборів і не набрали необхідну кількість голосів, мають право брати участь у повторних виборах.

Розділ VIII. Постійні комісії міської ради

Стаття 41. Порядок обрання та повноваження постійних комісій міської ради
Постійні комісії є органами міської ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.
Постійні комісії обираються міською радою з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Депутат міської ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій.
Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Заступник голови комісії і секретар комісії обираються на засіданні комісії.
До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.
Протягом строку своїх повноважень міська рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.
Діяльність постійних комісій, їх повноваження і права визначаються Конституцією України, чинним законодавством та Положенням про постійні комісії, затвердженим міською радою.
Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм економічного, соціального і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради. Розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
За дорученням ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, а також їх посадових осіб. За результатами перевірки подають рекомендації на розгляд керівників цих підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках - на розгляд міської ради.
Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.
За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протокол засідання комісії підписується головою і секретарем комісії.
Рекомендації та висновки постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Розділ IX. Тимчасові контрольні комісії міської ради

Стаття 42. Тимчасові контрольні комісії міської ради
Міська рада має право обирати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для контролю за конкретними питаннями місцевого самоврядування, визначеними радою, з поданням звітів і пропозицій щодо них на сесію.
Комісія вважається обраною, якщо за рішення про її утворення проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.
У рішенні про створення тимчасової контрольної комісії міститься назва комісії, завдання, персональний склад і її голова.
Тимчасові контрольні комісії вправі залучати для участі в своїй роботі спеціалістів, експертів.
Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закритими.
Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення за результатами її роботи або в результаті припинення повноважень ради.

Розділ X. Депутатські групи та фракції міської ради

Стаття 43. Депутатські групи міської ради
Депутати міської ради на добровільній основі можуть об'єднуватися в групи за спільністю розв'язуваних ними проблем, для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень перед виборцями.
Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання і повинна складатися не менш як з п'яти депутатів.
Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами, що входять до складу цієї групи письмове повідомлення про створення депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів депутатської групи.
Діяльність депутатської групи припиняється:
1) у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено цим Регламентом;
2) при прийнятті членами групи рішення про розпуск депутатської групи;
3) після закінчення строку, на який депутати міської ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень міської ради.
Порядок роботи депутатських груп, умови вступу депутатів в депутатську групу, виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою.

Стаття 44. Депутатські фракції міської ради
Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами, обраними за партійними списком відповідної міської організації політичної партії. Депутат може входити до складу лише однієї фракції.
Депутатська фракція може бути створена не менш як трьома депутатами в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання.
Депутати, які входять до складу депутатської фракції, обирають особу, яка очолює фракцію.
Депутатська фракція реєструється радою за поданням особи, яка очолює фракцію. До подання додається підписане депутатами, що входять до складу цієї фракції письмове повідомлення про створення депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції.
Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні ради.
Діяльність депутатської фракції припиняється:
1) у разі вибуття з її складу окремих членів фракції, внаслідок чого чисельність фракції стає меншою, ніж передбачено цим Регламентом;
2) у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції;
3) після закінчення строку повноважень міської ради.
Порядок роботи депутатських фракцій, умови вступу депутатів у фракцію, виходу чи виключення з неї визначаються членами фракції самостійно.

Стаття 45. Права депутатських груп, фракцій
Депутатські групи, фракції мають право:
1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного. Виступаючі від групи чи фракції володіють переважним правом виступу після виступу представників постійних комісій міської ради.

Розділ ХІ. Депутати міської ради

Стаття 46. Реалізація прав депутата
Діяльність депутатів міської ради регламентується статтею 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України « Про статус депутатів місцевих рад».
На час сесії чи засідання постійної комісії, а також для здійснення депутатських повноважень депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.
При здійсненні депутатських повноважень у робочий час депутату за основним місцем роботи відшкодовуються середній заробіток та інші витрати, пов'язані з депутатською діяльністю, за рахунок коштів міського бюджету.
Депутати міської ради користуються правом безкоштовного проїзду на території ради.
Порядок та умови безоплатного проїзду депутатів місцевих рад визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 47. Депутатський день
Депутатський день проводиться по мірі необхідності, з метою надання інформації, необхідної для здійснення депутатами своїх повноважень, а також розгляду актуальних питань стану справ у місті.
На депутатський день можуть виноситися для обговорення питання чергової сесії міської ради.


Стаття 48. Звіти депутата
Депутат ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Депутати, об'єднані у фракції, можуть здійснювати колективні звіти.
Міська рада на своєму засіданні визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями. У рішенні ради вказується термін надання депутатами інформації про проведення звітів.

Стаття 49. Доручення виборців
Виборці можуть давати депутатам міської ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей.
Доручення виборців депутатам міської ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.
Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття міською радою або виконавчим комітетом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатами міської ради до відома ради або її органів.
Постійні комісії міської ради аналізують і узагальнюють доручення виборців, дані депутатам міської ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації.
Депутат міської ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців.

Стаття 50. Депутатський запит
Депутат ради або група депутатів може внести попередньо або на пленарному засіданні ради депутатський запит у письмовій або усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.
При необхідності депутатський запит обговорюється на пленарному засіданні.
Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата міської ради.
Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту.
Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.
Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх депутатів.
За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 

УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

15.06.2017 № 6/77 - 1379
м. Костянтинівка


Про внесення змін до Регламенту Костянтинівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 19.05.2016 № 6/67 - 1202


Керуючись статтею 26, частинами 1-3, 5 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97 - ВР (зі змінами), у зв’язку з введенням нової системи голосування, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Регламенту Костянтинівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 19.05.2016 № 6/67 – 1202:

1.1. Викласти статтю 29 у наступній редакції:

« Стаття 29. Відкрите поіменне голосування
Відкрите поіменне голосування на сесії здійснюється:
- за допомогою електронної системи «Віче» (далі - електронна система) з фіксацією результатів голосування - поіменне, в тому числі з можливістю роздрукування результатів голосування депутатів;
- шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи). Голосування проводиться з обов'язковим візуванням листа реєстрації особистими підписами депутатів.
Перед початком голосування головуючий на сесії вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.
На голосування ставляться всі пропозиції та поправки в порядку надходження.
При голосуванні з одного питання кожен депутат міської ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні.
Після закінчення кожного голосування за допомогою електронної системи його результати висвітлюються на інформаційному табло електронної системи в залі засідань та оголошуються головуючим на засіданні.
Для підрахунку голосів депутатів, у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи, на пленарному засіданні на термін повноважень міської ради створюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається за пропозицією головуючого

із числа депутатів в кількості 3 осіб. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.
Після закінчення підрахунку голосів лічильною комісією головуючий на засіданні оголошує результати голосування - прийнято рішення чи відхилено.
Результати відкритого поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Результати поіменних голосувань розміщуються в день голосування на офіційному веб-сайті Костянтинівської міської ради і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
З процедурних питань (обрання секретаря сесії, лічильної комісії, а також з інших питань, віднесених до таких чинним законодавством і Регламентом) рішення приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.».

1.2. Абзац 19 статті 36 викласти у наступній редакції:

« 3) підсумки за результатами електронного голосування, завізовані секретарем сесії, або протокол лічильної комісії про результати голосування;».

Міський голова С.Д. Давидов

 

© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua