Ще раз про одноразове (спеціальне) добровільне декларування!


Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.
Декларантами, відповідно до абзацу 1 пункту 3 підрозділу 94 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), є:
- фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи; - фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об'єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об'єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були платниками податків.
Одноразовому спеціальному добровільному декларуванню підлягають будь-які активи, з яких не були сплачені, або частково сплачені податки та збори станом на 01 січня 2021 року, зокрема:
- нерухоме майно (земельні ділянки, об'єкти житлової та нежитлової нерухомості);
- рухоме майно (транспортні засоби та інші самохідні засоби та механізми, інше цінне рухоме майно: предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірне вироби тощо);
- валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта (гривня), іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, право грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої фізичної особи);
- інші об'єкти (частки (паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом, права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов'язані із правом власності та цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші активи, у тому числі: майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам'ятні банкноти та монети, майнові права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власного доходу).
Відповідно до п. 8 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ запропоновано три ставки: 5% загальна ставка, 9% для закордонних активів та 2,5% для декларування активів у вигляді облігацій внутрішньої державної позики. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6%, 11,5%, 3% відповідно із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

Законом № 1525 удосконалено порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що Законом України від 03 червня 2021 року № 1525-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» (далі - Закон України № 1525) доповнено перелік осіб – платників ПДВ (пп. 9 п. 180.1 ст. 180 розділу V Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).
Так, до переліку таких осіб віднесено осіб – нерезидентів, які не мають постійного представництва та постачають на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, не зареєстрованим як платники ПДВ, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачають такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг (пп. «д» пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 розділу І ПКУ).
Зазначений перелік не включає (не можуть бути зареєстровані як платники ПДВ за операціями з постачання електронних послуг) осіб – нерезидентів, які:
- постачають електронні послуги за посередницькими договорами, у разі якщо у рахунках (квитанціях), наданих замовникам електронних послуг, визначено перелік таких електронних послуг та їх фактичного постачальника;
- здійснюють виключно обробку платежів за електронні послуги і не беруть участі у наданні таких електронних послуг;
- постачають електронні послуги безпосередньо через своє постійне представництво в Україні.
При цьому слід врахувати перелік операцій, які не належать до електронних послуг: постачання товарів/послуг, замовлення (бронювання) яких здійснюється через мережу Інтернет, за допомогою мобільних додатків та інших електронних ресурсів, а фактичне постачання здійснюється без використання мережі Інтернет (зокрема, послуги з розміщення, ви наймання автомобілів, послуги закладів харчування з постачання продукції, послуги пасажирського транспорту та інші подібні послуги); постачання товарів та/або інших послуг, відмінних від електронних послуг, у складі яких є електронні послуги, у разі якщо вартість електронних послуг включена до загальної вартості таких товарів/послуг; постачання послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет, у разі якщо мережа Інтернет використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем; постачання примірників творів у галузі науки, літератури і мистецтва на матеріальних носіях; надання консультаційних послуг електронною поштою; надання послуг з доступу до мережі Інтернет.

Законом № 1525 визначено перелік електронних послуг для нерезидентів

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що відповідно до Закону України від 03.06.2021 року №1525-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» (далі – Закон України № 1525) до статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) включено пп. 14.1.56-5, де визначено поняття та невичерпний перелік електронних послуг, які з 01 січня 2022 року є об’єктом оподаткування ПДВ.
Отже, електронні послуги – послуги, які постачаються через мережу Інтернет, автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини, у тому числі шляхом встановлення спеціального застосунку або додатка на смартфонах, планшетах, телевізійних приймачах чи інших цифрових пристроях.
До електронних послуг належать:
- постачання електронних примірників, надання доступу до зображень, текстів та інформації, у тому числі, але не виключно, підписка на електронні газети, журнали, книги, надання доступу та/або завантаження фотографій, графічних зображень, відеоматеріалів;
- надання доступу до баз даних, у тому числі користування пошуковими системами та службами каталогів у мережі Інтернет;
- постачання електронних примірників (електронно-цифрової інформації) та/або надання доступу до аудіовізуальних творів, відео- та аудіотворів на замовлення, ігор, включаючи постачання послуг з участі в таких іграх, постачання послуг з доступу до телевізійних програм (каналів) чи їх пакетів, крім доступу до телевізійних програм одночасно з їх транслюванням через телевізійну мережу;
- надання доступу до інформаційних, комерційних, розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів, зокрема, але не виключно, розміщених на платформах спільного доступу до інформації чи відеоматеріалів;
- постачання послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет, проведення та надання якого не потребує участі людини, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, у яких учні виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично, без участі людини (або з мінімальною її участю);
- надання хмарної послуги в частині надання обчислювальних ресурсів, ресурсів зберігання або систем електронних комунікацій за допомогою технологій хмарних обчислень;
- постачання програмного забезпечення та оновлень до нього, у тому числі електронних примірників, надання доступу до них, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;
- надання рекламних послуг у мережі Інтернет, мобільних додатках та на інших електронних ресурсах, надання рекламного простору, у тому числі шляхом розміщення банерних рекламних повідомлень на веб-сайтах, веб-сторінках чи веб-порталах.
Разом з тим, для цілей оподаткування ПДВ електронними послугами не вважатимуться:
- постачання товарів/послуг, замовлення (бронювання) яких здійснюється через мережу Інтернет, за допомогою мобільних додатків та інших електронних ресурсів, а фактичне постачання здійснюється без використання мережі Інтернет;
- постачання товарів та/або інших послуг, відмінних від електронних послуг, у складі яких є електронні послуги, у разі якщо вартість електронних послуг включена до загальної вартості таких товарів/послуг;
- постачання послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет, у разі якщо мережа Інтернет використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем;
- постачання примірників творів у галузі науки, літератури і мистецтва на матеріальних носіях;
- надання консультаційних послуг електронною поштою;
- надання послуг з доступу до мережі Інтернет.

Алгоритм дій платника податків для реєстрації ПРРО

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області звертає увагу, що з 01 січня 2022 року набрали чинності норми законодавства щодо розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій (далі – ПРРО), повинен перебувати на обліку в контролюючому органі.
Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України (повідомлення за ф. № 20-ОПП).
Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (J/F 1316604), що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через Електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій.
Увійти до приватної частини Електронного кабінету можливо за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua.
Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.
Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє податкову службу відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261).
Нагадуємо, що ознайомитися з покроковою інструкцією щодо встановлення та налаштування ПРРО можливо в банері «Програмні РРО», який розміщено на вебпорталі ДПС (tax.gov.ua) за посиланнями: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy-/, та https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/fiskalniy-dodatok-prrosto/.

Податкова інформує

Як завантажити програмне забезпечення ПРРО Каса

Хто з ФОП застосовує РРО

Порядок ведення обліку товарних запасів для ФОП

 

Стартувала кампанія декларування доходів громадянами за 2021 рік 

Костянтинівські податківці нагадують, що з початком 2022 року розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, одержаних у 2021 році.

Декларація подається до Центру обслуговування платників за місцем податкової адреси (реєстрації) громадянина особисто чи уповноваженою на це особою, поштою чи засобами електронного зв’язку.

На офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» є електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За його допомогою можна заповнити декларацію та завантажити копії документів, надіслати їх до контролюючого органу в електронному вигляді.

Подати декларації за 2021 рік необхідно:

- до 09.02.2022 - фізичним особам – підприємцям, які здійснюють підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування;

- до 01.05.2022 - громадянам, які зобов’язані подавати декларацію, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;

- до 31.12.2022 - фізичним особам, які декларують право на податкову знижку.

Обов’язок для подання декларації у громадян виникає:

- при отриманні доходів не від податкових агентів (підприємств, організацій, підприємців). Наприклад, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення, тощо;

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. Наприклад, операції з інвестиційними активами, списана заборгованість за комунальні платежі, тощо;

- при отриманні іноземних доходів;

-  в інших випадках передбачених законодавством, наприклад, при отриманні у власність майна за рішенням суду.

Податкова декларація не подається, якщо платник податку отримував доходи виключно:

- від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розділу IV ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ;

- у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

 

Розмір доходу, що дозволяє працювати на єдиному податку в 2022 році збільшено

Костянтинівські податківці пояснили, що з 01 січня 2021 року змінюються граничні обсяги доходів, які дозволяють перебувати підприємцям на єдиному податку І - ІІІ груп.  Визначаються вони зважаючи на встановлений законом на 1 січня податкового (звітного) року розмір мінімальної заробітної плати.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» з 01 січня 2022 року встановлено мінімальну заробітну плату 6500,0 гривень на місяць.

Тож, обсяг доходу протягом 2022 року не повинен перевищувати:

І група – 167 розмірів МЗП, -  1 085 500 грн. (6500,0* х 167)

ІІ група – 834 розміри МЗП, -  5 421 000 грн. (6500,0 х 834)

ІІІ груп – 1167 розмірів МЗП, -  7 585 500 грн. (6500,0 х 1167)

 

Пам’ятка Костянтинівському підприємцю – платнику єдиного податку на 2022 рік 

1. Ставки єдиного податку

Для платників 1 і 2 групи ставки єдиного податку розраховуються виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року. У 2022 році ці показники змінилися у зв’язку із прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік». Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб  на 1 січня 2022 року – 2841 грн, мінімальної зарплати – 6500 грн.

Місячні ставки, встановлені рішенням Костянтинівської міської ради № 7/11-185 від 30.06.2021 року для платників єдиного податку  в 2022 році становитимуть:

для 1 групи — 248,1 грн  (10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом станом на 1 січня звітного року);

для 2 групи — процент ставки єдиного податку залежить від виду діяльності, що здійснює підприємець та складає від 7% до 20% від мінімальної заробітної плати на 1 січня 2022 року (від 450 грн до 1300 грн). Якщо ж підприємець здійснює господарську діяльність на територіях більш ніж однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад — застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку для відповідної групи – 20% від мінімальної заробітної плати – 1300,00 грн.

Протягом року розмір місячної ставки єдиного податку для платників 1 і 2 групи не змінюється, Строки сплати єдиного податку для платників 1-ї та 2-ї групи — не пізніше 20 числа поточного місяця. 

для 3 групи сума єдиного податку залежить від розміру отриманого доходу. 

У 2022 році ставки не змінились: 

- 3% від суми доходу без ПДВ — для платників ПДВ;

- 5% від суми доходу — для неплатників ПДВ.

Строки сплати єдиного податку для платників 3-ї групи — протягом 10 днів після закінчення граничного строку подання звітності за відповідний період. Звітність подається в строк для квартального звітного періоду — протягом 40 календарних днів після його закінчення. 

2. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Платники єдиного податку 1–3 груп незалежно від розміру доходів повинні сплачувати ЄСВ «за себе» у розмірі не більше максимального та не менше мінімального страхового внеску із розрахунку за місяць. 

Мінімальний страховий внесок і максимальна база для обкладання ЄСВ змінюються при кожній зміні мінімальної заробітної плати. Законом про Держбюджет-2022 передбачено, що мінімальна заробітна плата у 2022 році з 1 січня буде становитиме 6500 гривень за місяць, з 1 жовтня 2022 року – 6700 грн. 

Тож, мінімальний внесок для платника єдиного податку складатиме 22% від мінімальної заробітної плати, з 01.01.2022 року це буде 1430,00 грн, з 01.10.2022 року – 1474,00 грн.

 

Податкова амністія: Коли слід надавати підтверджувані документи 

Костянтинівські податківці пояснили,  коли декларант має додати до одноразової (спеціальної) добровільної декларації документи або належним чином засвідчені їх копії, що підтверджують вартість об’єктів декларування.

Відповідно до абзацу шостого п.п. 6.1 п. 6 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до одноразової (спеціальної) добровільної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі:

- місцезнаходження (реєстрації) активу фізичної особи за межами України;

- у разі декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні,

- декларування прав грошової вимоги, визначених п.п. «а» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ. 

У разі місцезнаходження (реєстрації) інших активів фізичної особи в Україні декларант може додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування.

Згідно з п.п. «а» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої фізичної особи.

 

Податкова амністія: коли потрібен переклад підтверджуваних документів на іноземні об’єкти  декларування

Костянтинівські податківці пояснили, чи зобов’язаний декларант здійснювати переклад документів, які надаються ним одночасно з поданням одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у разі якщо об’єкти декларування знаходяться за межами України.

Відповідно до абзацу десятого п.п. 7.2 п. 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) декларант зобов’язаний документально підтвердити вартість об’єктів декларування шляхом додання до одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі – Декларація) засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі якщо такі об’єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України.

Згідно з п. 1 ст. 13 Закону України від 23 червня 2005 року № 2709-IV «Про міжнародне приватне право» документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

Отже, легалізації підлягають документи, які видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі.

Відповідно до абзацу другого частини першої ст. 4 Закону України від 03 липня 2012 року № 5029-VI «Про засади державної мовної політики» із змінами та порушеннями (далі – Закон № 5029) визначено, що основи державної мовної політики визначаються Конституцією України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР із змінами та доповненнями (далі – Конституція), а порядок застосування мов в Україні – Законом № 5029.

Згідно з ст. 10 Конституції державною мовою в Україні є українська мова. 

Частиною другою ст. 6 Закону № 5029 визначено, що українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються Законом № 5029.

Статтею 11 Закону № 5029 встановлено, що основною мовою роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є державна мова. 

Відповідно до п.п. 19 прим. 1.1.2 п. 19 прим. 1.1 ст. 19 прим. 1 ПКУ до повноважень (функцій) контролюючих органів відноситься, зокрема, контроль за своєчасністю подання платниками податків передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів.

Таким чином, оскільки українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами виконавчої влади, то декларант, у разі якщо об’єкти декларування знаходяться за межами України, одночасно з поданням Декларації зобов’язаний надати легалізовані в установленому порядку документи, які супроводжуються нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

 

Костянтинівські податківці запрошують до он-лайн спілкування

Користування Електронним кабінетом платника не обмежується поданням звітності – наголошують Костянтинівські податківці.

Електронний кабінет знаходиться за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua.

Через відкриту частину (без ключа електронного підпису) Електронного кабінету платники отримують доступ до загальнодоступних з реєстрів та сервісів:

- Дані про взяття на облік платників;

- Реєстр страхувальників;

- Дані реєстру платників ПДВ;

- Реєстр платників єдиного податку;

- Інформація про РРО;

- Дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового;

- Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами.

Крім того, платники можуть дізнатися про свого потенційного бізнес-партнера. Наприклад,  щодо його сумлінності у сплаті податків до бюджету, скориставшись сервісом за посиланням http://tax.gov.ua/businesspartner.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (http://zir.tax.gov.ua/) допоможе отримати відповіді на питання у розділах: «Запитання – відповіді з Бази знань»; «Нормативні та інформаційні документи»; «Останні зміни в законодавстві»; «Письмові консультації» тощо.

Приватна частина Електронного кабінету дозволить:

- дізнатись свій стан розрахунків з бюджетом;

- листуватися з органами ДПС;

- подивитись свої облікові дані;

- подати заяви/запити;

- замовити та отримати довідеи;

- подати податкову звітність;

- сплатити податки (фізичні особи);

- Інші електронні сервіси.

Шановні платники податків! Користуйтеся можливостями Електронного кабінету легко, швидко, безпечною. Електронний кабінет – ваш надійний помічник.

 

З 1000 гривень, отриманих в рамках Програми «єПідтримка» податки не сплачуються

Костянтинівські податківці пояснили, що виплата допомоги громадянам, які зробили повний курс вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 здійснюється в рамках бюджетної програми «єПідтримка», за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України. Відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включається, зокрема, сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, компенсацій (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.

Відповідно до підпункту 1.7 пункту 161 дрозділу 10 розділу ХХ «Прикінцеві положення» Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).

Таким чином, сума такої допомоги не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Кодексу і військовим збором згідно з підпунктом 1.7 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ «Прикінцеві положення» Кодексу.

Дізнавайтесь більше: 

на веб-порталі ДПС України: www.tax.gov.ua.

на Facebook: fb.com/TaxUkraine

на Telegram-каналі: t.me/tax_gov_ua

на YouTube: youtube.com/TaxUkraine;  youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

 

Декларацію про майновий стан та доходи за 2021 рік подаємо за оновленою формою

Костянтинівські податківці повідомили, що з 1 січня 2022 року форма податкової декларації про майновий стан і доходи змінилась. Це передбачено наказом Мінфіну від 17 грудня 2020 року № 783 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859».

Нова форма Декларації об’єднала звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також декларування частини прибутку контрольованої іноземної компанії (КІК).

Також з’явились нові додатки: 

ЄСВ 1, ЄСВ 2 та ЄСВ 3 – для платників ЄСВ - самозайнятих осіб (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які сплачували добровільні внески, передбачені договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

 КІК – для платників, у яких виникає обов’язок декларувати прибутки КІК відповідно до п. 170.13 Податкового кодексу України (першим звітним (податковим) роком для звіту про КІК є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році).

Тобто, за 2021 рік фізичні особи – платники податку додаток до податкової декларації КІК не подають.

 

 

#ДПС_Донеччини_пояснює

Щодо легалізації документів до одноразової добровільної декларації

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що відповідно до абзацу десятого п.п. 7.2 п. 7 підрозділу 9 прим. 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) декларант зобов’язаний документально підтвердити вартість об’єктів декларування шляхом додання до одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі – Декларація) засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі якщо такі об’єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України. 

Згідно з п. 1 ст. 13 Закону України від 23 червня 2005 року № 2709-IV «Про міжнародне приватне право» документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Отже, легалізації підлягають документи, які видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі. Відповідно до абзацу другого частини першої ст. 4 Закону України від 03 липня 2012 року № 5029-VI «Про засади державної мовної політики» із змінами та порушеннями (далі – Закон № 5029) визначено, що основи державної мовної політики визначаються Конституцією України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР із змінами та доповненнями (далі – Конституція), а порядок застосування мов в Україні – Законом № 5029. 

Частиною другою ст. 6 Закону № 5029 визначено, що українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються Законом № 5029. 

Оскільки українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами виконавчої влади, то декларант, у разі якщо об’єкти декларування знаходяться за межами України, одночасно з поданням Декларації зобов’язаний надати легалізовані в установленому порядку документи, які супроводжуються нотаріально засвідченим перекладом українською мовою. 

 

Питання-відповіді  щодо одноразового (спеціального) добровільного декларування

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. 

1. В яких випадках подається уточнююча одноразова (спеціальна) добровільна декларація?

Відповідно до пункту 15 підрозділу 9 4  розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) одноразова (спеціальна) добровільна декларація (далі – Декларація) підлягає перевірці у спеціальному порядку.

Уточнююча Декларація подається декларантом:

- у разі виявлення контролюючим органом, за результатами камеральної перевірки арифметичних та логічних помилок у відповідній Декларації, що не призвели до недоплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (абзац другий підпункту 15.1 пункту 15 підрозділу 9 4  розділу ХХ ПКУ);

- у разі виявлення контролюючим органом, за результатами камеральної перевірки відповідної Декларації арифметичної помилки, що призвела до недоплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (абзац третій підпункту 15.1 пункту 15 підрозділу 9 4  розділу ХХ ПКУ);

- у разі виявлення контролюючим органом, за результатами камеральної перевірки відповідної Декларації арифметичної помилки, що призвела до переплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (абзац четвертий підпункту 15.1 пункту 15 підрозділу 9 4 розділу ХХ ПКУ);

- після подання Декларації з урахуванням положень абзацу першого пункту 9 підрозділу 9 4 розділу ХХ ПКУ та протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант може одноразово скористатися правом додаткового розміщення коштів у національній та/або іноземній валюті у готівковій формі та/або банківських металах на спеціальному рахунку (абзац другий пункту 9 підрозділу 9 4  розділу ХХ  ПКУ).

При цьому, згідно з абзацом першим пункту 9 підрозділу 9 4 розділу ХХ ПКУ для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України до подання Декларації.

- після завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування платник податків має право подати уточнюючий розрахунок до раніше поданої Декларації виключно у випадках, передбачених підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ (абзац перший підпункту 6.3 пункту 6 підрозділу 9 4 розділу ХХ ПКУ).

При цьому, в даному випадку уточнююча Декларація подається декларантом за умови подання ним звітної (нової звітної) Декларації до строку закінчення зазначеного декларування та отримання за результатами проведеної камеральної перевірки повідомлення.

     Уточнююча Декларація подається протягом 20 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.

2. В який термін необхідно сплатити суму недоплати збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у разі подання декларантом уточнюючої декларації?

 Згідно з пунктом 12 підрозділу 9 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, у разі подання декларантом уточнюючої Декларації, якщо сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – Збір), визначена в уточнюючій Декларації, є більшою за суму Збору, сплачену на підставі попередньо поданої Декларації, декларант, який подав відповідну декларацію, зобов’язаний сплатити суму недоплати Збору в розмірі такої різниці протягом 30 календарних днів з дати подання уточнюючої Декларації.

3. В який термін сплачується сума недоплати збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, яка виникла за результатами камеральної перевірки?

Відповідно до підпункту 15.1 пункту 15 підрозділу 9 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, у разі виявлення контролюючим органом за результатами камеральної перевірки відповідної Декларації арифметичної помилки, що призвела до недоплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, декларант, який подав Декларацію, зобов’язаний сплатити суму такої недоплати протягом 10 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення за довільною формою контролюючого органу та подати уточнюючу відповідну Декларацію протягом 20 календарних днів з дня отримання такого повідомлення

Одноразове декларування: подання декларації 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. Форма одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядок її подання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02 серпня 2021 року №439.

Одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається в електронному вигляді через приватну частину Електронного кабінету.

Доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за посиланням: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Для подання Декларації до податкової служби у головному меню приватної частини Електронного кабінету необхідно обрати режим «ЕК для громадян», перейти у розділ «Одноразова (спеціальна) добровільна декларація» та натиснути «+Створити» для подальшого її заповнення.

Ознайомитись з формою декларації, зразком її заповнення та покроковою інструкцією щодо її подання можна на офіційному вебпорталі ДПС України у банері «Одноразове добровільне декларування», розділ «Декларація» за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya/deklaratsiya/.

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

Підписатися на Facebook  fb.com/TaxUkraine  www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

 

Підприємці – платники єдиного податку з 1 січня 2022 року мають видавати фіскальні чеки

Костянтинівські податківці розповіли, що з 1 січня 2022 року для фізичних осіб підприємців – платників єдиного податку другої, третьої та четвертої груп, які працюють у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, введено обов’язок щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Звільняються від обов’язкового використання касових апаратів лише підприємці, які працюють на першій групі єдиного податку. Такі підприємці здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та надають побутові послуги населенню (перукарні, ремонт взуття, одягу, годинників, побутових приладів, тощо).

 Підприємець має право сам обрати який вид реєстратора розрахункових операцій використовувати – звичайний касовий апарат чи програму, встановлену на смартфон або планшет. 

Впровадження обов’язкового використання касових апаратів має свої переваги:

- підприємці можуть контролювати  надходження коштів (виручки) та залишок товарів;

- покупці  отримують з фіскальним чеком гарантію на захист прав споживачів;

Податківці звертають увагу на необхідності завчасної реєстрації касових апаратів, щоб не порушувати вимог чинного законодавства України та не наражати себе на штрафні санкції.

З  01 січня 2022 року штрафні санкції застосовуються у разі: 

- проведення розрахункових операцій з використанням касових операцій на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); 

- не проведення розрахункових операцій через касовий апарат з фіскальним режимом роботи; 

- невидача (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа.

Розмір штрафу:

100 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) - за порушення, вчинене вперше;

150 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) - за кожне наступне вчинене порушення.

 

З 1 січня 2022 року змінюються рахунки для сплати деяких податків

Костянтинівські податківці повідомляють, що з 1 січня 2022 року Державною казначейською службою України будуть змінені реквізити рахунків для зарахування платежів до загального фонду державного бюджету. Зокрема зміняться рахунки для зарахування: військового збору, податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності, акцизних податків, що зараховуються до державного бюджету (спирт, лікеро-горілчана продукція, пиво), екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, податку на додану вартість у частині сплати пені та грошових зобов’язань, визначених контролюючим органом, тощо.

З реквізитами нових рахунків можна буде ознайомитись на веб-порталі Головного управління ДПС у Донецькій області в розділі «Бюджетні рахунки» та у Центрі обслуговування платників Костянтинівської ДПІ.

Будьте уважні при заповненні реквізитів в платіжних дорученнях, зокрема, при заповненні поля призначення платежу. Це впливає на своєчасність та повноту зарахування сплачених сум до інтегрованих карток платників, а також дозволяє уникнути неправомірного боргу та штрафних санкцій.

 

В Костянтинівці громадяни отримали понад три тисячі карток платників податків з початку року

В Костянтинівці фізичні особи за 11 місяців 2021 року отримали 3259 карток платників податків. Це найбільш витребувана адміністративна послуга серед громадян. 

Всі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються в податковій шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Облік фізичних осіб – платників податків ведеться у Державному реєстрі за реєстраційними номерами облікової картки платника податків. Виключенням є особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. Для таких громадян ведеться окремий реєстр за серіє та номером паспорту.

Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється податковою службою на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці № 1ДР. Цю форму фізична особа може подати в Центрі обслуговування платників, чи онлайн в Електронному кабінеті платника. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання Облікової картки № 1ДР.

Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження.

Особа за власним вибором пред'являє один із зазначених документів для надання даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі необхідності повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, з причини втрати або зіпсування такого документа фізична особа – платник податків подає до контролюючого органу Заяву за формою № 5ДР. Цю форму фізичні особи мають також подати у місячний термін, якщо було змінено її ПІБ чи місце реєстрації.  

 Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснює виключно Державна податкова служба.

 

 

При продажу підакцизних товарів у фіскальному чеку має бути код УКТ ЗЕД

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж підакцизних товарів! 

У фіскальному чеку, який створюється РРО (касовим апаратом) при проведенні розрахункових операцій з продажу підакцизних товарів, має відображатися такий обов'язковий реквізит як «код УКТ ЗЕД», який рекомендовано розміщувати в структурі тегів <РР> з атрибутом.

До суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), через РРО/програмні РРО без використання режиму програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості, застосовується фінансова санкція у розмірі триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (300 х 17= 5100,0 грн.) (п. 7 ст. 17 Закону № 265).

 

Податкова амністія: Яка вартість земельної ділянки зазначається в декларації, в тому числі якщо у договорі купівлі-продажу відсутня експертна грошова оцінка

 

Костянтинівські податківці пояснили. Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

Згідно з п.п. «б» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – об’єкти декларування) можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі, але не виключно нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості).

Пункт 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ визначає базу для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування виходячи із конкретних об’єктів декларування.

 Згідно з п. 7.2 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ для об’єктів декларування, визначених, зокрема п.п. «б» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування визначається, зокрема, але не виключно, як:

витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;

вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив. Вартість активів, визначена в іноземній валюті, відображається в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації у гривні за офіційним курсом національної валюти, встановленим Національним банком України станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Декларант може додати до одноразової (спеціальної) добровільної декларації відповідні документи або належним чином засвідчені їх копії, що підтверджують вартість об’єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) на території України.

Декларант зобов’язаний документально підтвердити вартість об’єктів декларування шляхом додання до одноразової (спеціальної) добровільної декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі якщо такі об’єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України.

Слід зазначити, що правові засади проведення оцінки земель, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні визначено Законом України від 11 грудня 2003 року № 1378-IV «Про оцінку земель» із змінами та доповненнями.

Враховуючи викладене, фізична особа – декларант, яка має у власності об’єкт нерухомого майна (земельну ділянку), придбаного за рахунок доходів, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки, при поданні одноразової (спеціальної) добровільної декларації зазначає базу для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, яка визначається, зокрема, але не виключно, як:

витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;

вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив.

Водночас, декларант самостійно приймає рішення щодо визначення активів та інформації щодо них, що будуть зазначені ним у одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.

 

Податкова амністія: На які активи не поширюються державні гарантії та звільнення від оподаткування?

Костянтинівські податківці пояснили. Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

Відповідно до п. 19 підрозділу 94 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс) державні гарантії та звільнення від відповідальності, передбачені підрозділом 94 розділу ХХ Кодексу, не поширюються на активи, здобуті внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, крім кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 212¹ (щодо сплати податків як фізичною особою чи фізичною особою - підприємцем), ст. 366 (щодо документів податкової та/або фінансової звітності, митних декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів, обов'язкових платежів), ст. 367 (якщо злочин пов'язаний з порушенням вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи) Кримінального кодексу України.

Державні гарантії та звільнення від відповідальності, передбачені цим підрозділом, також не поширюються на:

активи фізичної або юридичної особи, набуття яких містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 Кримінального кодексу України, та/або які підлягають стягненню як необґрунтовані в порядку, встановленому главою 12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України;

валютні цінності, права вимоги та грошові кошти, позичені третім особам, що відображені в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у разі встановлення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, порушення декларантом встановлених пунктами 8 і 9 підрозділу 94 розділу ХХ Кодексу умов розміщення валютних цінностей у банківських або інших фінансових установах, відсутності договору позики між декларантом та юридичною особою та/або нотаріального посвідчення договору позики між декларантом та іншою фізичною особою, відсутності відповідного документа, що підтверджує право вимоги.

 

Не погоджуйся на обмеження своїх прав – працюй легально!

 

Костянтинівські податківці нагадують - „тіньова” зайнятість та заробітна плата в «конвертах» - це серйозна соціальна та економічна проблема.

Неофіційне працевлаштування для працівника обмежує його права:

- на відпустку, у т.ч. у зв’язку з вагітністю і пологами;

- на оплату листка непрацездатності;

- на виплату вихідної допомоги при звільнені з роботи;

- на призначення пенсійного забезпечення;

- на збільшений розмір допомоги з безробіття;

- на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, отримання страхових виплат у разі травмувань чи профзахворювань та інше.

Несплата єдиного соціального внеску роботодавцем має безпосередній вплив на розмір пенсії пенсіонерів. І для тих, хто отримують її вже сьогодні, і для майбутніх.

За нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до страхового стажу для обчислення розміру пенсії включається період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Тож, для захисту своїх прав та забезпечення оптимального рівня свого майбутнього ви повинні вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання трудового договору, виплату офіційної заробітної плати, сплату за працівника єдиного соціального внеску.

У разі відмови роботодавця щодо офіційно працевлаштування, порушення інших норм законодавства про працю, мешканці Донецької області мають змогу повідомити, у тому числі анонімно, про недобросовісність роботодавця за допомогою мобільного додатку «Legal ZrPlat». Додаток можна завантажити з Play Market або App Store.  Крім повідомлення про недобросовісного роботодавця, громадяни можуть повідомити про порушення у сфері легалізації підакцизної групи товарів, скористатись податковим калькулятором та календарем, ознайомитись із останніми змінами в податковому кодексі та КЗПП України.

 

 

11

12

 

#ДПС_Донеччини_пояснює

1. Як відкрити спеціальний рахунок для цілей одноразового добровільного декларування

 Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Нацбанк постановою від 05.08.2021 № 83 затвердив Положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування. 

Положення регулює порядок відкриття, зарахування готівкових коштів у національній та іноземних валютах, банківських металів та закриття банками України поточних рахунків із спеціальним режимом використання фізичним особам, у тому числі самозайнятим особам, які мають право скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням. 

Банк до відкриття спеціального рахунку та внесення коштів у готівковій формі в національній та іноземних валютах, банківських металів з фізичною поставкою здійснює: 

- належну перевірку суб'єктів первинного фінансового моніторингу; 

- перевірку наявності декларанта в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, а також спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). 

Також банк уживає заходів щодо встановлення джерел походження цих активів у випадках, передбачених законодавством у сфері фінансового моніторингу, після зарахування їх на спеціальний рахунок декларанта.

Банк відкриває спеціальний рахунок відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів. Декларант додатково до документів про відкриття спеціального рахунку подає анкету та заяву. 

Так, декларант відкриває в банку спеціальний рахунок та вносить на нього готівкові кошти, банківські метали через операційну касу банку за заявою на переказ готівки, а у реквізиті "Призначення платежу / зміст операції" зазначає "добровільне декларування".

Після підтвердження джерел походження грошових коштів, банківських металів декларант має право перерахувати грошові кошти, банківські метали на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в банку України або зняти грошові кошти, банківські метали та закрити спеціальний рахунок. Окрім того, декларант може подати в банк заяву та використовувати надалі цей рахунок як звичайний поточний рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб.

Після подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації та протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант може одноразово скористатися правом додаткового розміщення коштів у національній та іноземній валюті у готівковій формі або банківських металах на спеціальному рахунку, та у такому разі подати уточнюючу одноразову (спеціальну) добровільну декларацію.

Вимоги Податкового кодексу щодо відкриття декларантом поточних рахунків із спеціальним режимом використання в банках України для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування поширюються виключно на кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі, а отже не застосовуються до коштів, які вже розміщені декларантом на поточних рахунка у банку.

Крім того, нормами підрозділу 9 прим. 4 розділу XX Кодексу та Положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування не встановлено обмежень щодо відкриття фізичною особою, яка має у власності кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі, окремих поточних рахунків зі спеціальним режимом використання у національній валюті та іноземній валюті у різних банках України.

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

 

#ДПС_Донеччини_пояснює

 

2. Декларування 2021 добігає кінця

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що громадяни мають право добровільно подати декларацію про майновий стан і доходи для застосування права на податкову знижку за витратами, визначеними ст. 166 Податкового кодексу України. 

Податкова знижка - це сума витрат платника податку на оплату товарів, послуг резидента протягом звітного року, на яку зменшується загальний річний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати. 

Податковим кодексом визначено перелік умов, у разі дотримання яких у громадянина виникає право на податкову знижку: 

– отримання доходу у вигляді заробітної плати. При цьому загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми річної заробітної плати у поточному році; 

– витрати мають бути фактично здійснені та підтверджені документально (платіжними та розрахунковими документами, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами тощо). Такі документи обов’язково мають містити інформацію про вартість товарів (робіт, послуг) та строк їх продажу (виконання, надання); 

– податкова знижка може бути надана виключно резиденту України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має про це відмітку у паспорті; 

– скористатися правом на нарахування податкової знижки можна лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк. 

Для отримання податкової знижки до податкового органу за місцем реєстрації до 31 грудня 2021 року необхідно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.15 №859 (у редакції від 25.04.2019 №177). 

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

 

#ДПС_Донеччини_пояснює

 

3. Одноразове добровільне декларування: кошти на депозитному (вкладному) банківському рахунку

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 1 вересня триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування, під час якої громадяни мають можливість задекларувати активи, з яких раніше не були сплачені податки.

     Відповідно до пункту 1 підрозділу 9 прим. 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПК України) одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною пунктом 3 підрозділу 9 прим. 4 розділу ХХ ПК України, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

     При цьому об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – об’єкти декларування) можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 пунктом 14.1 статті 14 ПК України активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі – Декларація), у тому числі валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої фізичної особи (підпунктом «а» пункту 4 підрозділу 9 прим. 4 розділу XX «Перехідні положення» ПК України).

     Враховуючи викладене, у разі якщо фізична особа володіє коштами, які розміщенні на депозитному (вкладному) банківському рахунку, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування, то така особа має можливість задекларувати такі кошти шляхом подання Декларації та сплатити збір з одноразового добровільного декларування за відповідною ставкою.

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

 

#ДПС_Донеччини_пояснює

 

4. Щодо декларування об’єкта нерухомості, що перебуває у спільній частковій власності кількох осіб

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 1 вересня триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування, під час якої громадяни мають можливість задекларувати активи, з яких раніше не були сплачені податки.

Кожен із співвласників має право на декларування своєї частини об’єкту нерухомого майна, придбаного за рахунок доходів, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори, з урахуванням норм Цивільного кодексу України.

Згідно з п.п. «б» п. 4 підрозділу 9 прим. 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості), що належить декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходиться (зареєстроване, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі – Декларація).

Пунктом 10 підрозділу 9 прим. 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання Декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства.

До таких активів відноситься, зокрема нерухоме майно, розташоване на території України, яке станом на дату завершення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування належало фізичній особі на праві власності (у тому числі спільної сумісної або спільної часткової власності), що підтверджується даними відповідних державних реєстрів, в обсязі:

     а) об’єкти житлової нерухомості:

– квартира/квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно 120 кв.м, або майнові права, що підтверджені відповідними документами, на таку квартиру або квартири у багатоквартирному житловому будинку незавершеного будівництва;

– житловий будинок/житлові будинки, зареєстрований/зареєстровані у встановленому порядку в Україні, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 кв.м, або житловий будинок незавершеного будівництва чи будинки незавершеного будівництва, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 кв.м, за умови наявності у такої фізичної особи права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення;

     б) об’єкти нежитлової нерухомості – нежитлові будинки некомерційного призначення та/або нежитлові будинки незавершеного будівництва некомерційного призначення, загальна площа яких не перевищує 60 кв. метрів.

Відповідно до частини першої ст. 356 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю.

Частки у праві спільної часткової власності вважаються рівними, якщо інше не встановлено за домовленістю співвласників або законом (частина перша ст. 357 ЦКУ).

Спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю (частина перша ст. 368 ЦКУ).

Частиною другою ст. 370 ЦКУ визначено, що у разі виділу частки із майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, законом або рішенням суду.

Згідно з частиною третьою ст. 369 ЦКУ співвласники мають право уповноважити одного з них на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном.

Отже, кожен із співвласників має право на декларування своєї частини об’єкту нерухомого майна, придбаного за рахунок доходів, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори, з урахуванням норм ЦКУ.

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

 

#ДПС_Донеччини_пояснює

5. Як подати Заяву про внесення змін до Державного реєстру 

ФО – платників податків за ф. № 5ДР не відвідуючи податкову

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області повідомляє,  що фізична особа – платник податків за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» може подати Заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою № 5ДР на себе та/або своїх дітей за наявності свідоцтва про народження дитини, документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника) та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Для цього на комп’ютері, підключеному до мережі Інтернет, за допомогою веб-браузера знайдіть «Електронний кабінет платника» за посиланням cabinet.tax.gov.ua. Використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП) увійдіть до приватної частини Електронного кабінету (особистий кабінет), зокрема:

- оберіть кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (КНЕДП), в якому отримували КЕП;

- оберіть особистий електронний ключ (Key-6.dat або інший, залежно від КНЕДП), вибравши відповідний файл з електронного носія (USB-накопичувач, СD/DVD-диск) або з відповідного каталогу на персональному комп’ютері;

- введіть пароль захисту та натисніть «Зчитати». Після того, як ключ буде успішно завантажено, натисніть «Увійти».

У головному меню особистого кабінету в розділі «ЕК для громадян» оберіть «Заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (5ДР)» на натисніть кнопку <+Створити>.

Заповніть Заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків відповідно до «Пам’ятки для заповнення Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків».

Крім того, додайте форму F1314501 та ознайомтесь з «Повідомленням про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, права та обов’язки фізичної особи – платника податків».

Додайте форму F1360102 «Документ довільного формату», який використовується для подання сканованих копій необхідних документів. Усі документи мають бути збережені в одному файлі (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).

Додайте до Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків обов’язкові додатки (закладка «Додатки»).

Якщо додається сканована копія паспорта громадянина України у формі книжечки, обов’язковими є 1-2 сторінки, 3-6 сторінки – у разі вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні 25 і 45 річного віку, та відповідні сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання.

У разі надання сканованої копії паспорта громадянина України у формі картки, обов’язковими є лицьовий та зворотній бік ID-картки та копія документа (довідки, витягу) про реєстрацію місця проживання.

При зміні «Прізвища», «Імені» та/або «По батькові» додається сканована копія відповідного документа (свідоцтва про шлюб/ розірвання шлюбу, свідоцтва про зміну імені), що підтверджує такі зміни.

У разі подання Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків на малолітніх осіб (до 14 років) обов’язково додається копія свідоцтва про народження дитини та копія документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

Подання Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків в електронному вигляді можливе на підставі свідоцтва про народження – для малолітніх осіб (до 14 років) або паспорта громадянина України, тому скористатися сервісом можуть тільки громадяни України.

Після додавання усіх необхідних документів натисніть кнопку «Перевірити», система здійснить автоматичну перевірку повноти заповнення полів. Якщо перевірка неуспішна, на екран виводиться повідомлення із зазначенням причини (помилки) неможливості створення та збереження документа. Якщо перевірка успішна, на екран виводиться повідомлення «Перевірено». 

Після цього натисніть кнопку «Зберегти». Підпишіть сформований запит КЕП та відправте до ДПС.

У відповідь маєте отримати:

- Квитанцію №1 – Повідомлення про прийняття запиту;

- Квитанцію №2 – Повідомлення про результати обробки за формою F1414701 (для Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків).

Більш детально щодо подання Заяви ф.№ 5-ДР про внесення змін до ДРФО за допомогою Електронного кабінету - на офіційному вебсайті ДПС України https://tax.gov.ua/fizichnim-osobam/podannya-vidomostey/ (обрати «Порядок формування запиту щодо реєстрації фізичної особи/внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків засобами ІТС «Електронний кабінет»»).

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

 

#ДПС_Донеччини_пояснює

 

6. До уваги платників податків, які використовують єдиний рахунок

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що пунктом 351.8 статті 351 Податкового кодексу України  визначено, що платник податків має право через електронний кабінет визначити напрям використання суми помилково та/або надміру сплачених коштів. 

Покроковий опис процесу визначення платниками в ІТС «Електронний кабінет» напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок: 

1 КРОК  

Увійти до приватної частини електронного кабінету за посиланням htts://cabinet.tax.gov.ua. 

Увійти у вкладку «Єдиний рахунок»/»Визначення напряму використання коштів». На екран надається перелік розрахункових документів на сплату коштів на єдиний рахунок, за якими наявні залишки на єдиному рахунку. 

2 КРОК 

  Здійснити вибір напряму спрямування коштів на бюджетні/не бюджетні рахунки (за даними ІТС «Податковий блок» у документі «Визначення напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок(залишки)» за формою J/F1307402. 

 3 КРОК 

  Підписати документ «Визначення напряму використання коштів , сплачених на єдиний рахунок(залишки)» за формою J/F1307402 та відправити до ДПС. 

 4 КРОК 

Отримати квитанцію №2 до документу «Визначення напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок(залишки)» за формою J/F1307402 з результатом обробки про його успішне прийняття ДПС. 

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

 

#ДПС_Донеччини_пояснює

7. Одноразове декларування: активи, які можна не декларувати

 

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. 

Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Кодексу є чи були платниками податків. 

До активів, які вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори (тобто які можна не декларувати) відповідно до податкового законодавства належать:

– активи (крім нерухомості та транспортних засобів), сумарна вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень станом на дату завершення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування (тобто на 31 серпня 2022 року); 

– квартира/квартири – загальна площа якої/яких не перевищує сукупно до 120 кв. м, або майнові права на таку квартиру або квартири у багатоквартирному житловому будинку незавершеного будівництва; 

– житловий будинок/будинки, зареєстрований  встановленому порядку в Україні, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 кв. м; 

– об’єкти нежитлової нерухомості – нежитлові будинки  некомерційного призначення та/або нежитлові будинки незавершеного будівництва некомерційного призначення, загальна площа яких не перевищує 60 кв. м; 

– земельні ділянки – сукупний розмір яких по кожній окремій ділянці не перевищує норми безоплатної приватизації; 

– один транспортний засіб особистого некомерційного використання (крім транспортного засобу, призначеного для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, легкового автомобіля з робочим об’ємом циліндрів двигуна не менше як 3 тисячі кубічних сантиметрів та/або середньоринковою вартістю понад 400 тисяч гривень, мотоцикла із робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 800 кубічних сантиметрів, літака, гелікоптера, яхти, катера). 

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

 

 

#ЦифраДня

8. Приріст ПДФО на Донеччині склав майже 2 млрд гривень

 

За січень-листопад 2021 року від мешканців Донецького регіону до зведеного бюджету країни надійшло 13,5 млрд грн податку на доходи з фізичних осіб. Приріст надходжень зазначеного податку за відповідний період минулого року складає 1,9 млрд гривень. 

Податкова служба Донеччини нагадує громадянам про можливість скористатися правом на податкову знижку. 

Якщо ви у 2020 році сплачували за навчання закладам освіти, страхували себе або членів своєї сім`ї, сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом або понесли витрати у зв`язку із переобладнанням транспортного засобу та інше, то можете повернути собі частину коштів, які протягом звітного року були сплачені в бюджет у вигляді податку на доходи фізичних осіб (повний перелік витрат, дозволених для включення до податкової знижки, визначено ст. 166 Податкового кодексу, з актуальною редацією якого платники можуть ознайомитися на сайті ДПС України https://tax.gov.ua/nk). 

Громадянину, який бажає скористатися правом на податкову знижку за підсумками звітного 2020 року, необхідно до 31 грудня 2021 року подати річну податкову декларацію до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси. 

Шановні громадяни! Нагадуємо – якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься. Тож, не ждіть до останнього – скористайтеся можливістю повернути свої гроші вже сьогодні! 

 

#ДПС_Донеччини_пояснює

9. Порядок та термін реєстрації ПРРО

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – ПРРО) регулюється Порядком реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547» із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 317.

Нормами Порядку № 317 встановлено, що під час реєстрації кожному ПРРО фіскальним сервером ДПС (далі – фіскальний сервер) автоматично формується та присвоюється фіскальний номер.

Фіскальний номер ПРРО - це унікальний числовий порядковий номер реєстраційного запису в Реєстрі програмних реєстраторів розрахункових операцій, відповідно до алгоритму його формування.

Фіскальний номер ПРРО не змінюється у разі перереєстрації ПРРО, внесенні змін у дані про ПРРО і зберігається за ПРРО до дати скасування його реєстрації.

      Для реєстрації ПРРО складається Заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (далі – реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО) (J/F 1316604) (додаток 1 до Порядку № 317).

Реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО в електронній формі подається за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків до фіскального сервера засобами Електронного кабінету (портального рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (API)), або засобами телекомунікацій.

У реєстраційній заяві за ф. № 1-ПРРО зазначається локальний номер ПРРО, який присвоюється такому ПРРО суб’єктом господарювання. 

Локальний номер ПРРО становить числовий номер, він є унікальним серед номерів, що присвоюються суб’єктом господарювання у довільному порядку ПРРО для його реєстрації та застосування у відповідній господарській одиниці. Локальний номер ПРРО зберігається за ПРРО до дати скасування реєстрації ПРРО.

Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, за результатами якої ПРРО реєструється або формується відмова в реєстрації ПРРО. 

Про результати обробки реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, суб’єкту господарювання надається або направляється інформація засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій:

-    у день отримання реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО, надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного дня);

-     не пізніше наступного робочого дня, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО надійшла після 16.00 робочого (операційного дня).

Зазначена інформація направляється у вигляді квитанції, що є електронним повідомленням, яке формується програмним забезпеченням контролюючого органу за результатами ідентифікації, обробки електронного документа (далі – квитанція).

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації ПРРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера фіскального номера ПРРО із внесенням даних до Реєстру ПРРО.

Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО. Про реєстрацію ПРРО суб’єкту господарювання направляється інформація у квитанції із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО.

За наявності підстав для відмови в реєстрації ПРРО фіскальний сервер формує повідомлення про відмову в реєстрації ПРРО із зазначенням підстав для такої відмови.

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

 

ДПС_Донеччини_пояснює

 

10. Застосування РРО та/або ПРРО за угодами доручення, комісії, транспортного експедирування та агентськими договорами

 

    Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що відповідно до п. 292.4 ст. 292 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

     Статтею 2 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265) передбачено, що розрахункова операція – приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

     Водночас, п. 61 підрозд. 10 розд. XX «Інші перехідні положення» ПКУ встановлено, що з 01 січня 2021 року до 01 січня 2022 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

     реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

     реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

     реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

     У разі перевищення платником єдиного податку другої – четвертої груп (фізичною особою – підприємцем) в календарному році обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, застосування РРО та/або програмного РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО та/або програмного РРО починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

     Враховуючи викладене, фізичні особи – підприємці платники – єдиного податку, які надають послуги за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування та агентськими договорами, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищив 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, зобов’язані при провадженні своєї господарської діяльності застосовувати РРО та/або ПРРО з видачею в обов’язковому порядку розрахункового документа встановленої форми на повну суму проведеної операції або перейти на використання виключно безготівкових розрахунків.

При цьому, через РРО та/або ПРРО проводиться уся сума виручки, отримана за такими договорами, тобто як вартість товарів (робіт, послуг) так і сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine  youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

 

 

 

5 ДР 1

Не погоджуйся на обмеження своїх прав – працюй легально!

Костянтинівські податківці нагадують - „тіньова” зайнятість та заробітна плата в «конвертах» - це серйозна соціальна та економічна проблема.

Неофіційне працевлаштування для працівника обмежує його права:

- на відпустку, у т.ч. у зв’язку з вагітністю і пологами;

- на оплату листка непрацездатності;

- на виплату вихідної допомоги при звільнені з роботи;

- на призначення пенсійного забезпечення;

- на збільшений розмір допомоги з безробіття;

- на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, отримання страхових виплат у разі травмувань чи профзахворювань та інше.

Несплата єдиного соціального внеску роботодавцем має безпосередній вплив на розмір пенсії пенсіонерів. І для тих, хто отримують її вже сьогодні, і для майбутніх.

За нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до страхового стажу для обчислення розміру пенсії включається період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Тож, для захисту своїх прав та забезпечення оптимального рівня свого майбутнього ви повинні вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання трудового договору, виплату офіційної заробітної плати, сплату за працівника єдиного соціального внеску.

У разі відмови роботодавця щодо офіційно працевлаштування, порушення інших норм законодавства про працю, мешканці Донецької області мають змогу повідомити, у тому числі анонімно, про недобросовісність роботодавця за допомогою мобільного додатку «Legal ZrPlat». Додаток можна завантажити з Play Market або App Store.  Крім повідомлення про недобросовісного роботодавця, громадяни можуть повідомити про порушення у сфері легалізації підакцизної групи товарів, скористатись податковим калькулятором та календарем, ознайомитись із останніми змінами в податковому кодексі та КЗПП України.

 

 

Податкова амністія: На які активи не поширюються державні гарантії та звільнення від оподаткування?

Костянтинівські податківці пояснили. Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

Відповідно до п. 19 підрозділу 94 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс) державні гарантії та звільнення від відповідальності, передбачені підрозділом 94 розділу ХХ Кодексу, не поширюються на активи, здобуті внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, крім кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 212¹ (щодо сплати податків як фізичною особою чи фізичною особою - підприємцем), ст. 366 (щодо документів податкової та/або фінансової звітності, митних декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів, обов'язкових платежів), ст. 367 (якщо злочин пов'язаний з порушенням вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи) Кримінального кодексу України.

Державні гарантії та звільнення від відповідальності, передбачені цим підрозділом, також не поширюються на:

активи фізичної або юридичної особи, набуття яких містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 Кримінального кодексу України, та/або які підлягають стягненню як необґрунтовані в порядку, встановленому главою 12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України;

валютні цінності, права вимоги та грошові кошти, позичені третім особам, що відображені в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у разі встановлення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, порушення декларантом встановлених пунктами 8 і 9 підрозділу 94 розділу ХХ Кодексу умов розміщення валютних цінностей у банківських або інших фінансових установах, відсутності договору позики між декларантом та юридичною особою та/або нотаріального посвідчення договору позики між декларантом та іншою фізичною особою, відсутності відповідного документа, що підтверджує право вимоги.

 

 

Податкова амністія: Яка вартість земельної ділянки зазначається в декларації, в тому числі якщо у договорі купівлі-продажу відсутня експертна грошова оцінка

Костянтинівські податківці пояснили. Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

Згідно з п.п. «б» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – об’єкти декларування) можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі, але не виключно нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості).

Пункт 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ визначає базу для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування виходячи із конкретних об’єктів декларування.

 Згідно з п. 7.2 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ для об’єктів декларування, визначених, зокрема п.п. «б» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування визначається, зокрема, але не виключно, як:

витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;

вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив. Вартість активів, визначена в іноземній валюті, відображається в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації у гривні за офіційним курсом національної валюти, встановленим Національним банком України станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Декларант може додати до одноразової (спеціальної) добровільної декларації відповідні документи або належним чином засвідчені їх копії, що підтверджують вартість об’єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) на території України.

Декларант зобов’язаний документально підтвердити вартість об’єктів декларування шляхом додання до одноразової (спеціальної) добровільної декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі якщо такі об’єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України.

Слід зазначити, що правові засади проведення оцінки земель, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні визначено Законом України від 11 грудня 2003 року № 1378-IV «Про оцінку земель» із змінами та доповненнями.

Враховуючи викладене, фізична особа – декларант, яка має у власності об’єкт нерухомого майна (земельну ділянку), придбаного за рахунок доходів, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки, при поданні одноразової (спеціальної) добровільної декларації зазначає базу для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, яка визначається, зокрема, але не виключно, як:

витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;

вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив.

Водночас, декларант самостійно приймає рішення щодо визначення активів та інформації щодо них, що будуть зазначені ним у одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.

 

 

ПРРО: готуємось до реєстрації

Костянтинівська ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області звертає увагу, що суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій (далі – ПРРО), має перебувати на обліку в контролюючому органі. 

Також на обліку має перебувати господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України, шляхом подання Повідомлення за формою №20-ОПП..

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (J/F 1316603), що подається у електронній формі через Електронний кабінет.

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 №261).

 

 

Податкова амністія: що вважати доходами, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори 

В Костянтинівській ДПІ пояснили, такими доходами, є такі, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні, однак згідно даних контролюючих органів повнота сплати податків і зборів з них не підтверджена.

Наприклад, це може бути: заробітна плата (винагорода), отримана в «конверті», іноземні доходи, доходи, отримані від здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності без належної реєстрації, або без одержання ліцензії, дозволу чи іншого дозвільного документа для провадження певних видів господарської діяльності, незадекларовані доходи у вигляді спадщини, подарунків, отримані не від фізичних осіб першого, другого ступеня споріднення, орендної плати, доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, прибутків від відчуження акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав тощо.

Добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи податкової служби, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

 

 

Які суб’єкти господарювання мають вести облік товарних запасів 

Костянтинівські податківці повідомили, що Наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496 (далі – Наказ № 496) затверджено Порядок, який визначає правила ведення обліку товарних запасів. 

 Відповідно до п. 12 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.

 При цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний надати контролюючим органам під час проведення перевірки документи (у паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті).

 Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).

 

 

З 1 грудня розмір мінімальної заробітної плати підвищено. Що з податками за найманих працівників?

В Костянтинівській ДПІ повідомляють, що з 01.12.2021 року розмір мінімальної заробітної плати становить 6500 грн.

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (ст. 95 КЗпП)

Роботодавець який сплачує своїм працівникам мінімальну заробітну плату з 1 грудня 2021 утримуватиме із заробітної плати:

ПДФО – 6500 х 18% = 1170 грн

Військовий збір – 6500 х 1,5% = 97,5 грн

До виплати працівнику: 5232,5 грн/місяць.

Також роботодавець має перерахувати за найманого працівника ЄСВ 

– 6500 х 22% = 1430 грн.

 

 

За 10 місяців 2021 року місцеві бюджети Донеччини отримали більше  12 мільярдів гривень 

За січень-жовтень 2021 року до місцевих кошиків Донецької області надійшло 12,2 млрд грн, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 1,7 млрд грн, або майже на 17 відсотків. 

«Левову» частину надходжень до місцевих бюджетів, або майже 75%, забезпечує податок з доходів фізичних осіб – за 10 місяців 2021 року вказаного податку зібрано більше 9,1 млрд гривень. 

Крім того, важливими джерелами наповнення місцевих бюджетів є також плата за землю (1,1 млрд грн), єдиний податок (1,0 млрд грн), екологічний податок (0,3 млрд грн) та акцизний податок (0,2 млрд гривень). 

З трійки лідерів серед територіальних громад найбільшу частину відрахувань до місцевих бюджетів, або третину, забезпечили платники податків м.Маріуполя – 4,2 млрд грн, бізнес-спільнота м. Покровськ поповнила бюджети на 1,6 млрд грн, м. Краматорськ – на 1,4 млрд гривень. Також мільярдний рівень надходжень забезпечили платники податків міст Бахмута та Слов’янська.  

Місцеві податки і збори відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів, так як надходження від них залишаються на місцях. В свою чергу, додаткові надходження до місцевих бюджетів сприяють реалізації соціальних і інфраструктурних перетворень регіону та покращують життя територіальних громад на Донеччині. 

 

 

Відкриття рахунку у банку для цілей одноразового декларування  

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. 

Для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України (далі – спеціальні рахунки) до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. 

  Положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 05 серпня 2021 року № 83 (далі – Положення № 83), яка набрала чинності з 01 вересня 2021 року та діє до 01 вересня 2022 року. 

Декларант відкриває в банку спеціальний рахунок та вносить на нього готівкові кошти, банківські метали через операційну касу банку за заявою на переказ готівки, а у реквізиті «Призначення платежу/зміст операції» зазначає «добровільне декларування». 

Банк уживає заходів щодо встановлення джерел походження коштів у національній та іноземних валютах, банківських металів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу.

Після підтвердження джерел походження грошових коштів, банківських металів декларант має право: 

- перерахувати грошові кошти, банківські метали на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в банку України; 

- зняти грошові кошти, банківські метали та закрити спеціальний рахунок; 

- подати в банк заяву та використовувати надалі цей рахунок як звичайний поточний рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб. 

 

 

В Електронному кабінеті надано можливість інформування територіальних громад

На виконання вимог статті 12 Податкового кодексу України з 01 січня 2021 року Державною податковою службою України запроваджено електронне інформування територіальних громад через Електронний кабінет: 

- у розрізі джерел доходів про суми нарахованих, сплачених податків, сум податкового боргу та надмірно сплачених сум; 

- та на запити територіальних громад у розрізі платників податків – юридичних осіб. 

Для отримання звітності посадовій (уповноваженій) особі територіальної громади необхідно здійснити лише чотири кроки: 

Крок 1. Ввійти до приватної частини електронного кабінету за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua. Після ідентифікації будуть доступними дві вкладки: 

- звітність у розрізі джерел доходів; 

- звітність у розрізі платників податків – юридичних осіб. 

Крок 2. Отримувати звітність у розрізі джерел доходів щомісяця, не пізніше 10 числа місяця, станом на 01 число наростаючим підсумком спочатку року. 

Крок 3. Надати запит про отримання звітності в розрізі платників податків – юридичних осіб  за формою J1604001 та отримати квитанцію за формою 2. Датою квитанції за формою 2 є дата прийняття запиту до розгляду територіальними органами ДПС.

Крок 4. Отримати звітність у розрізі платників податків – юридичних осіб, яка буде доступна територіальним громадам протягом 20 робочих днів з дати прийняття запиту у вкладці «Звітність в розрізі платників податків – юридичних осіб» станом на 01 число наростаючим підсумком спочатку року. 

Звертваємо увагу, що робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється за наявності актуального кваліфікованого електронного підпису у посадової (уповноваженої) особи місцевого фінансового органу та кваліфікованої  електронної печатки місцевого фінансового органу, отриманого у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.   

 

 

 

Чи відображається  в одноразовій декларації майно, придбане після 

01 січня 2021 року?

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року. 

Отже, одноразовому (спеціальному) добровільному декларуванню підлягають виключно належні громадянину активи, які були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року. Тому, об’єкти рухомого або нерухомого майна, які набуті фізичною особою після 01 січня 2021 року не підлягають декларуванню. 

Водночас, фізична особа, яка має кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі і з яких не були сплачені податки, може скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням за умови дотримання вимог пункту 9 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, тобто, розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. 

 

 

Єдиний податок поповнив місцеві бюджети Донеччини на 977 млн гривень 

За 10 місяців 2021 року суб’єкти господарювання Донеччини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів області 977,3  млн грн єдиного податку, що на 13,5%  перевищує минулорічні показники. За рахунок такого приросту місцеві громади отримали на 116,3  млн грн більше, ніж у січні-жовтні 2020 року. 

Зазвичай переважну частину надходжень єдиного податку, а саме 69,7%  від загальної суми, забезпечили фізичні особи-підприємці, сплативши до місцевих бюджетів понад 680 млн гривень. 

Натомість юридичними особами - платниками єдиного податку перераховано до місцевої казни 296,6  млн грн, у тому числі дві третини  надійшло від сільгоспвиробників області - 194,6 млн гривень. 

Нагадуємо, що єдиний податок від малого підприємництва належить до тих податкових платежів, надходження якого стабільно і суттєво поповнюють місцевий бюджет та забезпечують життєдіяльність територіальних громад. Також єдиний податок належить до трійки лідерів у формуванні місцевих бюджетів Донеччини, поступаючись за розміром лише податку на доходи фізичних осіб та земельному податку. 

 

 

Одноразове декларування: чи повинна фізична особа додавати до декларації документи, що підтверджують суму коштів, розміщених на рахунках у банках України в національній або іноземній валюті?

 Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. 

 Підпунктом «а» пункту 4 підрозділу 94 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання, зокрема, але не виключно:

валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої фізичної особи.

 Згідно з пп. 7.1 п. 7 підрозділу 94 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ базою для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – Збір) для об’єктів декларування, визначених пп. «а» п. 4 підрозділу 94 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ є грошова вартість відповідного об’єкта декларування або номінальна вартість грошової вимоги, у тому числі за позиками, наданими третім особам.

 У разі якщо така грошова вартість визначена в іноземній валюті, вартість таких валютних цінностей зазначається у гривні за офіційним курсом національної валюти до відповідного виду валютних цінностей, визначеним Національним банком України (далі – НБУ) станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. 

 У разі якщо така грошова вартість визначена у вигляді банківських металів, вартість банківських металів зазначається, виходячи з маси та облікової ціни банківських металів, розрахованої НБУ станом на дату подання декларантом одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

 Декларант зобов’язаний документально підтвердити грошову вартість таких об’єктів для нарахування Збору шляхом додання до Декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування.

 Отже, фізична особа, яка виявила бажання задекларувати кошти у національній та іноземній валюті, розміщені на рахунках у банках України, шляхом подання Декларації, зобов’язана документально підтвердити суму задекларованих коштів. Звертаємо увагу, що такі документи надаються одночасно з поданням Декларації.

 

 

Одноразове декларування: повернення надміру сплаченої суми збору

  Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. 

             Абзацем 1 пп. 15.1 п. 15 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі - ПКУ) встановлено, що одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає камеральній перевірці, яку контролюючий орган проводить протягом 60 календарних днів, що настають за днем подання йому відповідної Декларації.

            У випадку, коли за результатами камеральної перевірки відповідної Декларації контролюючий орган виявить арифметичну помилку, яка призвела до недоплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі - Збір), декларант, який подав таку одноразову (спеціальну) добровільну декларацію, зобов’язаний сплатити суму недоплати протягом 10 календарних днів із дня отримання відповідного повідомлення за довільною формою контролюючого органу, та подати уточнюючу Декларацію протягом 20 календарних днів з дня отримання такого повідомлення (абзац 4 пп. 15.1 п. 15 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ). 

            Якщо декларантом подано уточнюючу Декларацію, в якій сума Збору є меншою за суму Збору, сплачену на підставі попередньо поданої Декларації, повернення надміру сплаченої суми Збору відбувається у порядку, визначеному ст.43 ПКУ. 

            Звертаємо увагу, що згідно з п. 43.3 ст. 43 ПКУ, обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені.

 

 

Одноразове декларування: які санкції передбачені за несплату або сплату в неповному обсязі суми збору?

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. 

          Згідно з абзацом другим пункту 12 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. 

  У разі вибору декларантом у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом: першого платежу – протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації; другого платежу – до 01 листопада 2023 року; третього платежу – до 01 листопада 2024 року. 

  У випадку несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, зазначеної в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у встановлений строк одноразова (спеціальна) добровільна декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються державні гарантії та звільнення від відповідальності. 

          Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

          Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

 

2. Одноразове декларування: від якої відповідальності звільняється декларант?

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. 

Нормами пункту 13 підрозділу 94 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що сплата декларантом у повному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – Збір), у тому числі донарахування грошового зобов’язання, у випадках, передбачених підрозділом 94  розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, звільняє такого декларанта:

- від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

- від обов’язку нарахування та сплати податків і зборів щодо доходів, які стали джерелом одержання (набуття) активів, зазначених таким декларантом в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації (у межах складу і вартості активів, зазначених в Декларації як об’єкт і база для нарахування Збору), що мали місце у будь-якому з податкових періодів до 01 січня 2021 року.

 

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

 

1. Одноразове декларування: як розрахувати базу для нарахування збору щодо валютних цінностей?

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. 

Об’єктами такого декларування, зокрема, можуть бути валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої фізичної особи. 

Визначення бази для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – Збір) для конкретних активів передбачено пунктом 7 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ. 

Так, для валютних цінностей базою для нарахування Збору є грошова вартість відповідного об’єкта декларування або номінальна вартість грошової вимоги, у тому числі за позиками, наданими третім особам. 

У разі якщо така грошова вартість визначена в іноземній валюті, вартість таких валютних цінностей зазначається у гривні за офіційним курсом національної валюти до відповідного виду валютних цінностей, визначеним Національним банком України (далі – НБУ) станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. 

У разі якщо така грошова вартість визначена у вигляді банківських металів, вартість банківських металів зазначається, виходячи з маси та облікової ціни банківських металів, розрахованої НБУ станом на дату подання декларантом одноразової (спеціальної) добровільної декларації. 

Звертаємо увагу, що декларант зобов’язаний документально підтвердити грошову вартість таких об’єктів для нарахування Збору шляхом додання до одноразової (спеціальної) добровільної декларації засвідчених належним чином копій документів. 

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

 

 Костянтинівські підприємці сплатили понад 1 мільйон гривень за право торгувати алкогольними напоями та тютюновими виробами

З початку 2021 року підприємці Костянтинівської та Іллінівської ТГ придбали 140 ліцензій для торгівлі алкогольними напоями та  102 - для продажу тютюнових виробів. Місцеві бюджети громад поповнились на 1,1 мільйон гривень завдяки «ліцензійним» надходженням.

Анулювали ліцензії, а отже право на реалізацію алкоголю та тютюну, 54 підприємця.

Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат що знаходиться у місці торгівлі; а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень. Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі становить 2000 грн, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст 250 грн - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

У разі торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій  до суб’єктів господарювання застосовуються штрафи  – 200 відс. вартості отриманої партії товару, але не менше 17000 гривень.

 

До місцевих бюджетів Костянтинівської та Іллінівської ТГ надійшло 41,7 млн грн єдиного податку

За 10 місяців 2021 року суб’єкти господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів Костянтинівської та Іллінівської ТГ понад 41,7 млн грн. 

Понад 70 відсотків від загальної суми становить сплата сільськогосподарськими товаровиробниками. Юридичні особи - платники ІV групи єдиного податку, сплатили 30,1 млн грн,

Від підприємців - фізичних осіб надійшло 9,5 млн грн єдиного податку. Юридичні особи, які обрали спрощену систему оподаткування спрямували до місцевих скарбниць 2  млн грн,.

Єдиний податок у повному обсязі спрямовується до місцевих бюджетів, що забезпечує формування їх дохідної частини та розширення можливостей для фінансування потреб місцевих громад.

 

Костянтинівські та Іллінівські платники сплатили до бюджету понад 45 мільйонів гривень за користування земельними ділянками

За інформацією Костянтинівської ДПІ, за 10 місяців 2021 року Костянтинівські та Іллінівські  платники податків сплатили 45,1 млн грн. плати за землю. Громадяни та підприємці сплатили 7,7 мільйонів гривень, підприємства – 37,5 млн грн.  

Плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

 Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, паїв та землекористувачі. Сплачується він за земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та паї, які перебувають у власності.

Платниками орендної плати є фізичні та юридичні особи, які уклали з відповідним органом місцевого самоврядування (сільською, селищною, міською радою, радою об’єднаної територіальної громади) або органом виконавчої влади договір оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності. Орендна плата сплачується за місцем розташування земельної ділянки. 

Плата за землю є місцевим податком та у повному обсязі зараховується до місцевих бюджетів.

 

З доходів мешканців Костянтинівської та Іллінівської ТГ сплачено 385 млн грн. податку

За інформацією Костянтинівської ДПІ, за 10 місяців 2021 року з доходів, отриманих мешканцями Костянтинівської та Іллінівської ТГ сплачено 385 млн грн. податку на доходи фізичних осіб. Місцеві бюджети отримують 60% від суми надходження цього податку. Так визначено ст.66 Бюджетного кодексу України.

Податок на доходи фізичних осіб утримується роботодавцями при виплаті заробітної плати. Його сплачують податкові агенти – підприємці та підприємства, коли виплачують доходи громадянам. Наприклад, за оренду у них приміщення чи автомобіля. Самі громадяни сплачують податок з доходів від продажу майна, отримання спадщини у визначених випадках, отримання доходів від продажу сільгосппродукції, інвестиційних та закордонних прибутків, тощо.

Ставка податку складає 18% від суми отриманого громадянином доходу.   

 

Одноразове спецдекларування: нерухомість отримано у спадок 

В Костянтинівській ДПІ розповіли, що одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку у спадщину чи як дарунок, визначено нормами ст. 174 ПКУ. Так, об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою. 

Таким чином, якщо об’єкти нерухомого майна були отримані у спадок (подарунок) від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення, то подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію платнику податків не потрібно за умови відсутності інших підстав для подання такої декларації.   

 

Подавати одноразову спецдекларацію треба тільки особисто

В костянтинівській ДПІ роз’яснили, чи має право декларант, який виявив бажання скористатися правом на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, уповноважити іншу особу на підставі укладеного договору доручення подати таку декларацію?

Згідно з п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були платниками податків (далі – декларант).

Відповідно до п.п. 6.2 п. 6 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ одноразова (спеціальна) добровільна декларація (далі – Декларація) подається безпосередньо декларантом до контролюючого органу, в електронній формі з урахуванням вимог, встановлених розд. II ПКУ, та особливостей, встановлених підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

При цьому, згідно з п. 42 прим. 1.5 ст. 42 прим. 1 розд. II ПКУ платник податків стає користувачем Електронного кабінету та набуває право, зокрема, подавати звітність в електронній формі після проходження в електронному кабінеті електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» із змінами та доповненнями та Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» із змінами та доповненнями або тих сервісів ідентифікації, використання яких дозволяється методологом Електронного кабінету.

Таким чином, Декларацію декларант має подати особисто в електронній формі.

Це та відповіді на інші питання можна знайти на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР). Його розміщено на вебпорталі ДПС за посиланням: https://zir.tax.gov.ua/.

 

Не сплатив збір з одноразового спецдекларування – значить декларацію не подавав

У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, зазначеної в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у встановлений строк одноразова (спеціальна) добровільна декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються державні гарантії та звільнення від відповідальності.

Відповідно до абзацу шостого п. 12 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, зазначеної в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у встановлений підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ строк, одноразова (спеціальна) добровільна декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ державні гарантії та звільнення від відповідальності.

Згідно з абзацом другим п. 12 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

У разі вибору декларантом у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом: першого платежу – протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації; другого платежу – до 01 листопада 2023 року; третього платежу – до 01 листопада 2024 року.

 

 

20210811pdk 20210811pdk1

 

 

 

4. Одноразове (спеціальне) добровільне декларування: чи може скористатися декларуванням особа, яка у період з 01 січня 2005 року перебувала на державній службі певний проміжок часу?

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. 

           Пунктом 3 підрозділу 94 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) декларантами не можуть бути особи, які за будь-який рік, починаючи з 01 січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади). 

          Отже, якщо фізична особа у період з 01 січня 2005 року перебувала на державній службі та подавала декларацію відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції, така особа не може скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування. 

 

 

3. Одноразове декларування: хто має можливість легалізувати активи?

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. 

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.

        Пунктом 3 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть:

- фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи; 

- фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були платниками податків. 

       Визначення фізичної особи як «резидента» для ПКУ здійснено пп. «в» пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, згідно з яким фізична особа – резидент – це фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

       У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

        Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності. 

      Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

        Якщо всупереч закону фізична особа – громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого цим Кодексом або нормами міжнародних угод України.

        Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються положення абзаців першого – четвертого п.п. «в» п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права.

      Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому ПКУ, або її реєстрація як самозайнятої особи.

       Звертаємо увагу, що одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається безпосередньо декларантом  виключно в електронній формі.  

       Ваш добробут залежить від ваших власних рішень! Декларуйте!

 

 

2. Визначення бази для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування

  Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. 

          Підпунктами «б» – «е» пункту 4 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – об’єкти декларування) можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі: 

          б) нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості). 

          Для цілей цього підрозділу до нерухомого майна належать також об’єкти незавершеного будівництва, які: 

          - не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, але майнові права на такі об’єкти належать декларанту на праві власності;

          - не прийняті в експлуатацію та розташовані на земельних ділянках, що належать декларанту на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або на праві довгострокової оренди або на праві суперфіцію; 

          в) рухоме майно, у тому числі: 

            - транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми; 

            - інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо); 

          г) частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності; 

          ґ) цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом; 

          д) права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов’язані із правом власності на цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи; 

          е) інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику доходу. 

          Визначення бази для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, виходячи із конкретних об’єктів декларування, здійснюється відповідно до пункту 7 підрозділу 94 розділу XX ПКУ. 

          Так, згідно з п. 7.2 підрозділу 94 розділу XX ПКУ для об’єктів декларування, визначених підпунктами «б» – «е» п. 4 підрозділу 94 розділу XX ПКУ, база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування визначається, зокрема, але не виключно, як: 

          - витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування; 

          - вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив. Вартість активів, визначена в іноземній валюті, відображається в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації у гривні за офіційним курсом національної валюти, встановленим Національним банком України (далі – НБУ) станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації; 

          - номінальна вартість прав грошової вимоги; 

          - вартість придбання або біржова вартість, дійсна станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, корпоративних прав (акцій), які допущені до біржових торгів; 

          - вартість активу у вигляді дорогоцінних металів, що визначається у перерахунку ваги до закупівельної ціни на дорогоцінні метали, визначеної НБУ станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації; 

          - витрати на придбання (набуття) декларантом цінних паперів та інших фінансових інструментів, що не допущені до біржових торгів, та часток (паїв) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інших корпоративних прав або номінальна вартість таких активів, зазначена у відповідних документах. 

          За власним бажанням декларанта для рухомого майна (крім дорогоцінних металів, транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, витворів мистецтва, дорогоцінного каміння (у тому числі органогенного утворення) та виробів з них) базою для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування може бути самостійно визначена декларантом вартість об’єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) на території України. 

 

 

1. Ще раз про одноразове (спеціальне) добровільне декларування

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування. 

Згідно з абзацем першим п. 1 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною п. 3 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

Як повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області Віталій Долгальов, відповідно до п. 3 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були платниками податків.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування в порядку, строки і розмірах, встановлених ПКУ, та виконання інших умов, визначених підрозділом 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ (абзац другий п. 1 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення»).

Віталій Долгальов зазначив, що пунктом 2 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування – це одноразовий обов’язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору, визначених підрозділом 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, та відображається ним в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.

 

 

Відомості, що відображаються в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 1 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. 

Відповідно до пункту 6 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) декларант, який має намір скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням має право добровільно подати до Державної податкової служби України одноразову (спеціальну) добровільну декларацію.

Для цілей підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ одноразова (спеціальна) добровільна декларація (далі – Декларація) – це декларація, в якій відображається така інформація (дані):

- відомості про декларанта, достатні для його ідентифікації (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або у визначених ПКУ випадках – серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України);

- відомості про об’єкти декларування, визначені пп. «а» п. 4 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, в обсязі, достатньому для ідентифікації кожного з них, зокрема, дані про вид, розмір та валюту активу, класифікацію банківських металів. Для грошових активів фізичної особи, розміщених на рахунках у банках або внесених до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, в Декларації зазначається найменування та інші відомості про банківську або небанківську фінансову установу (код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; якщо така установа є іноземною юридичною особою – зазначається код, присвоєний органом реєстрації юридичних осіб відповідної держави), в якій відкриті відповідні рахунки, на яких зберігаються валютні цінності, або до якої зроблені відповідні внески, та відповідно до законодавства засвідчений документ, що підтверджує наявність задекларованих грошових активів фізичної особи на відповідному рахунку.

Для прав грошової вимоги (у тому числі грошових коштів, позичених декларантом третім особам за договором позики) в Декларації зазначається найменування та інші відомості про юридичну особу – боржника (код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; якщо така установа є іноземною юридичною особою – зазначається код, присвоєний органом реєстрації юридичних осіб відповідної держави, або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або у визначених ПКУ випадках – серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи відповідний документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства) фізичної особи – боржника, номер та дата документа, що підтверджує право грошової вимоги;

- відомості про об’єкти декларування, визначені пп. «б» – «е» п. 4 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, із зазначенням інформації, що дає змогу їх ідентифікувати, зокрема, про їх місцезнаходження або місце зберігання (крім предметів мистецтва та антикваріату, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів, банківських металів, які не розміщені на рахунках, пам’ятних банкнот та монет тощо), вид, назву, рік виробництва (випуску) тощо;

- самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування. 

До Декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі місцезнаходження (реєстрації) активу фізичної особи за межами України та/або у разі декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні, та прав грошової вимоги, визначених пп. «а» п. 4 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ. У разі місцезнаходження (реєстрації) інших активів фізичної особи в Україні декларант може додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування;

- ставка та сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

        В Декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування. Контролюючому органу забороняється вимагати додаткові документи, крім передбачених п. 6 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Крім того, інформація, що міститься в Декларації, є податковою інформацією.

 

 

 

 

Мешканці Костянтинівської та Іллінівської ТГ сплатили майже пів мільйона гривень за «зайві метри»

За інформацією Костянтинівської ДПІ, з початку 2021 року мешканці Костянтинівської та Іллінівської ТГ сплатили 472,3 тис.грн. податку на нерухоме майно.

Податок на нерухомість сплачується один раз на рік за квартири площею понад 60 кв. м, житлові будинки - більше 120 кв. м; різні типи об'єктів нерухомості, загальною площею понад 180 кв. м.

Платити податок потрібно за кожен квадратний метр понад цю норму.

До 1 липня громадяни мали отримати повідомлення-рішення з сумою нарахованого податку. Сплатити податок потрібно протягом  60 днів з дня отримання повідомлення. 

Якщо воно не отримано, слід звернутися до податкового органу за місцем реєстрації.

За несплату передбачені штрафи:

 — якщо заборгованість до 30 днів — штраф 10% суми нарахованого податку;

 — якщо заборгованість більше 30 днів — 20% суми нарахованого податку.

 

Мешканці Костянтинівської та Іллінівської ТГ сплатили 6,6 млн грн земельного податку

Власники та користувачі земельних ділянок щорічно сплачують земельний податок чи орендну плату за право користування земельними ділянками державної і комунальної власності. З початку 2021 року мешканці Костянтинівської та Іллінівської ТГ  перерахували 6,6 млн грн плати за землю.

Нарахування земельного податку фізичним особам здійснюють податкові органи за місцем знаходження земельної ділянки на підставі даних Державного земельного кадастру.  Контролюючі органи обчислюють суми земельного податку та надсилають або вручають особисто платнику за місцем його реєстрації до 1 липня повідомлення-рішення. Фізичні особи сплачують земельний податок протягом 60 днів з дня вручення повідомлення – рішення.

Якщо платник податку виявив розбіжності у відомостях про земельну ділянку, що були надані податківцями, йому необхідно звернутись до податкової за місцем знаходження земельної ділянки з оригіналами документів на право власності, користування пільгою для проведення звірки та уточнення даних.

 

Підприємці – платники єдиного податку поповнили місцеві бюджети Костянтинівської та Іллінівської ТГ на 24,9 млн грн

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, за січень-серпень 2021 року сплатили 24,9 млн грн єдиного податку. 

Єдиний податок відноситься до місцевих податків і є одним із дієвих механізмів формування ресурсного потенціалу органів місцевого самоврядування та джерелом соціального та економічного розвитку територій громад. Органи місцевого самоврядування встановлюють розміри  ставок для платників єдиного податку.  Рішенням Костянтинівської міської ради від 30.06.2021 року №7/11-185 встановлено нові розміри ставок єдиного податку, які діятимуть з 01 січня 2021 року.

 

Чи є юридичні наслідки неподання одноразової (спеціальної) декларації для тих осіб, хто має на це право?

Костянтинівська ДПІ інформує, що одноразове (спеціальне) декларування, передбачене підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), є добровільним.

Разом з тим, якщо особа, яка має право на одноразове (спеціальне) декларування не скористується ним (тобто не подасть декларацію), така особа буде вважатися такою, що повідомила контролюючий орган про те, що станом на 31 серпня 2022 року (дату завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування):

- у власності такої фізичної особи відсутні активи, одержані (набуті) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до податкового законодавства на момент нарахування (отримання) таких доходів, та/або

- про те, що склад та обсяг таких активів (тобто активів, одержаних (набутих) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до податкового законодавства на момент нарахування (отримання) таких доходів) у власності такої фізичної особи перебуває в межах, зазначених у п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Пунктом 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ визначено склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання Декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства.

 

Спеціальний банківський рахунок для одноразового добровільного декларування: Алгоритм дій

Костянтинівські податківці розповіли, що до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України.

Декларант відкриває в банку спеціальний рахунок та вносить на нього готівкові кошти, банківські метали через операційну касу банку за заявою на переказ готівки, а у реквізиті «Призначення платежу/зміст операції» зазначає «добровільне декларування».

Після підтвердження джерел походження грошових коштів, банківських металів декларант має право:

перерахувати грошові кошти, банківські метали на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в банку України;

зняти грошові кошти, банківські метали та закрити спеціальний рахунок;

подати в банк заяву та використовувати надалі цей рахунок як звичайний поточний рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб.

Додатково до документів для відкриття спеціального рахунку декларант подає анкету та заяву.

Банк уживає заходів щодо встановлення джерел походження коштів у національній та іноземних валютах, банківських металів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу.

 

Податківці не дізнаються про джерела одержання об’єктів декларування при добровільному декларуванні

Костянтинівські податківці повідомляють, що, в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування. Декларація містить таку інформацію:

 - відомості про декларанта, достатні для його ідентифікації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- відомості про об’єкти декларування;

- самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – збір);

- ставка та сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

В Костянтинівці триває «роз’яснювальна боротьба» з нелегальною працею В Костянтинівці триває проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо запобігання проявам незадекларованої праці. В черговому виїзному засіданні робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення взяли участь працівники Головного управління ДПС у Донецькій області, Пенсійного фонду України, місцевих органів влади, Костянтинівського міського центру зайнятості.

Члени робочої групи роз’яснювали роботодавцям та працівникам, що оформлені належним чином трудові відносини між працівником та роботодавцем мають значні переваги та можливості. Офіційно оформлені працівники є соціально захищеними, вони мають права, визначені Конституцією та законодавством про працю. Працедавці, які укладають трудові договори з найманими працівниками, захищають свої інтереси, мають кращу репутацію та конкурентну спроможність.  

Податківці пояснювали порядок оподаткування заробітної плати, застосування податкової соціальної пільги, сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Повідомляли працівникам про мобільний додаток «Legal ZrPlat», за допомогою якого можна повідомляти про порушення працедавцями законодавства про працю.

 

Керівник податкової служби Донеччини провів нараду з Костянтинівськими податківцями 

В.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області Віталій Долгальов обговорив з Костянтинівськими податківцями основні цілі та завдання, які стоять перед податковою службою. 

Серед основних тем – проведення роз’яснювальної роботи серед платників по сплаті майнових податків, виявлення додаткових ресурсів наповнення бюджету, вжиття заходів щодо детінізації найманої праці та заробітної плати, продовження роботи з підвищення рівня обслуговування платників, впровадження електронних сервісів.   

Також говорили про податкову амністію та хід кампанії з одноразового декларування. Особливу увагу приділили організаційним моментам для початку надання платникам ключів електронного підпису в Костянтинівці. 

Злагоджена робота, конструктивний діалог керівництва та підлеглих,  спільні цілі та завдання – головні чинники успішної роботи та її гарних результатів.   

 

Податківці підготували приклади заповнення cпецдекларації 

Костянтинівська ДПІ нагадує, що кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування триватиме з 1 вересня 2021 року по 1 жовтня 2022 року.

Громадяни України можуть задекларувати активи, розміщені на території України та/або за її межами, які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

Подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації до Державної податкової служби України відбувається в електронному вигляді через приватну частину Електронного кабінету у розділі «Одноразова (спеціальна) добровільна декларація».

На вебпорталі Державної податкової служби України у банері «Одноразове добровільне декларування» розміщено приклади заповнення одноразової (спеціальної) добровільної декларації.  Перед декларуванням активів, для коректного заповнення декларації радимо з ними ознайомитись.

 

 

 

1.   5,8 мільярдів гривень - надходження єдиного внеску від платників Донеччини 

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 07 вересня 2021 о 11:05

У січні – серпні 2021 року сума надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від платників податків Донеччини склала 5 млрд 778 млн гривень, що на 526,2 млн грн перевищило надходження аналогічного періоду 2020 року. 

Як зазначив керівник, постійна співпраця  з роботодавцями регіону, а також  детінізація ринку праці є одним з важливих пріоритетів у роботі податківців, оскільки заробітна плата громадян та доходи фізичних осіб-підприємців являється основним джерелом для сплати єдиного внеску, за рахунок якого наповнюються фонди соціального страхування, фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо. 

Нагадуємо, що захистити свої права, або, навіть, перевірити правильність обов’язкових відрахувань з вашої зарплатні може кожен громадянин Донеччини за допомогою безкоштовного мобільного додатку #Legal_ZrPlat. 

Завантажити його можна засобами Play Market (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solidpack.legalzrplat) або App Store (https://apps.apple.com/us/app/legal-zrplat/id1490703512?ls=1). 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

2. На Донеччині місцеві бюджети отримали майже 2 млн гривень "автоподатку" 

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 06 вересня 2021 о 10:25

За січень-серпень 2021 року до місцевих бюджетів Донецької області сплачено 1,9 млн грн транспортного податку. Із загальної суми 1,3 млн грн надійшло від автовласників - юридичних осіб та 0,6 млн грн – від фізичних осіб. 

З початку року найбільші відрахування "автоподатку" забезпечили власники автомобілів міст Маріуполя (429,5 тис. грн), Бахмута (387,4 тис. грн) та Слов’янська (200,2 тис. гривень). 

За січень-серпень 2021 року до місцевих бюджетів Донецької області сплачено 1,9 млн грн транспортного податку. Із загальної суми 1,3 млн грн надійшло від автовласників - юридичних осіб та 0,6 млн грн – від фізичних осіб. 

Одним з критеріїв для визначення об’єкта оподаткування транспортним податком є вартісна оцінка легкового автомобіля. Оподатковуються легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. 

Нагадаємо, транспортний податок входить до складу податку на майно та повністю зараховується до місцевих бюджетів тих територій, на яких зареєстроване авто. Його ставка складає 25 тисяч гривень на рік. Фізичні особи повинні сплатити податок не пізніше 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, юридичні особи – щоквартально авансовими внесками до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом. 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine 

www.facebook.com/tax.donetsk 

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine 

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

 

3. Стартувала кампанія одноразового добровільного декларування

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 03 вересня 2021 о 09:29

Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що з 1 вересня 2021 року стартувала кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. Деклараційна кампанія триватиме до 1 вересня 2021 року. 

Як зазначив в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області Віталій Долгальов, громадяни України, які мають активи, що не були оподатковані належним чином, можуть добровільно пройти одноразове (спеціальне) декларування, сплатити одноразовий збір та легалізувати такі активи. Надходження до бюджету за рахунок сплати такими громадянами одноразового збору стануть додатковим джерелом забезпечення соціальної підтримки, захисту і добробуту громадян, у тому числі тих, хто вирішить легалізувати свої доходи. 

Одноразове добровільне декларування буде відбуватися шляхом подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації до Державної податкової служби України через приватну частину Електронного кабінету у розділі «Одноразова (спеціальна) добровільна декларація». 

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

4. 777 мільйонів гривень спрямовано на захист довкілля підприємствами Донеччини 

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 03 вересня 2021 о 08:20

Висока концентрація промислового виробництва, транспортної інфраструктури Донецької області висуває на перший план животрепетне питання оздоровлення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів регіону. 

Так, за січень-серпень 2021 року підприємства Донецької області сплатили 776,7 млн грн екологічного податку, що на 89,8 млн грн більше за торішні показники.  

Згідно з розподілом коштів із загальної суми до місцевих бюджетів надійшло 339,8 млн грн, до державного бюджету – 436,9 млн гривень. 

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що важливість екоподатку для Донеччини важко переоцінити, адже справляння цього податку зумовлено необхідністю часткової компенсації відтворення природних ресурсів та мінімізацією негативного впливу на них господарської діяльності. Захист довколишнього середовища – наша загальна турбота. Саме тому Податкова Донеччини закликає платників вчасно та в повному обсязі забезпечувати сплату екологічного податку. 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

 

5. Майже 88 мільйонів гривень сплатили підприємства Донеччини за спеціальне використання води 

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 02 вересня 2021 о 10:50

За вісім місяців 2021 року платники рентної плати за спеціальне використання води Донецької області перерахували до бюджетів всіх рівнів 87,8 млн гривень. Ця сума майже рівними частинами розподілена між державним та місцевими бюджетами: 

- 45%, або 39,5 млн грн – до загального фонду державного бюджету; 

- 45%, або 39,5 млн грн – до загального фонду місцевих бюджетів; 

- 10%, або 8,8 млн грн – до спеціального фонду державного бюджету. 

Саме за рахунок частини збору, що надходить до скарбниць місцевих громад, фінансуються потреби бюджетної сфери місцевих громад та соціальні програми по екологічному оздоровленню річок та водоймищ Донецької області. 

Нагадаємо, що платниками рентної плати за спеціальне використання води є тільки первинні водокористувачі, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів без надання преференцій бюджетним установам, що належать до первинних водокористувачів. 

Первинні водокористувачі – це ті суб’єкти, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води. 

Спеціальним водокористуванням є забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів (ст. 48 Водного кодексу) 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

  6. Відпочивальники залишили на Донеччині майже півтора мільйона гривень туристичного збору 

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 01 вересня 2021 о 13: Цьогорічний курортний сезон на Донеччині приніс до місцевих бюджетів регіону 1,5 млн грн туристичного збору, у тому числі від юридичних осіб надійшло 0,5 млн грн, а від фізичних вдвічі більше – 1,0 млн гривень. 

Найбільші надходження цього збору у 2021 році отримав м. Краматорськ, гості якого поповнили місцеву казну на 642,8 тис. гривень.  На другому місті знаходиться «зелена» зона міста Слов`янська та його околиць, яка зібрала 441,7 тис. грн туристичного збору. Третьою за популярністю є курортна зона Приазовського узбережжя міста Маріуполя та смт Мангуша, туристи якої сплатили 203,1 тис. грн «турподатку». 

Нагадаємо, ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради територіальної громади за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі: 

- до 0,5 відсотка (до 30 грн)  – для внутрішнього туризму; 

- до 5 відсотків (до 300 грн) – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2021 року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

Таким чином, гості краю сплачують туристичний збір під час поселення у пансіонатах, готелях, базах відпочинку, приватних апартаментах та сприяють подальшому розвитку перспективної туристичної галузі на Донеччині. 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

 

7. Одноразове добровільне декларування: як отримати реквізити бюджетного рахунку для сплати збору

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 01 вересня 2021 о 13:3

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що після отримання від платника «звітної» / «нової звітної» / «уточнюючої» декларацій у приватній частині Електронного кабінету платнику буде направлено повідомлення щодо реквізитів для сплати сум за відповідною територію із зазначенням згенерованого QR-коду кодом платежу 11011100. 

При скануванні QR-коду на смартфоні користувача автоматично відкриватиметься мобільний застосунок банку зі сформованими реквізитами рахунків для сплати платежу. 

У разі якщо платником була змінена адреса відповідно до «нової звітної» або «уточнюючої» декларацій платнику буде направлено повідомлення з оновленими реквізитами для сплати суми збору. 

В Електронному кабінеті забезпечено автоматичне заповнення платіжного доручення на підставі даних платника, інформації про бюджетні рахунки. 

Детальніше – на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/497149.html 

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

8. Податкова Донеччини надає платникам податків 77 адміністративних послуг, більшість з яких можна отримати онлайн

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 31 серпня 2021 о 13:32

З початку року платникам Донеччини надано майже 97,6 тис. адміністративних послуг. 

Однією із найбільш запитуваних серед 77 адміністративних послуг, які надає податкова служба Донецької області, стала, зокрема, видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Протягом січня – липня 2021 року було надано понад 40 тис. таких послуг. 

Не втрачають свою популярність і такі адмінпослуги, як реєстрація платника єдиного податку – протягом вказаного періоду було зареєстровано понад 5,4 тис. платників єдиного податку та надано майже 9,5 тис. витягів з реєстру платників єдиного податку. 

Крім того, як і раніше, для платників податків також актуально отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, що контролюються податковими органами. Таких довідок з початку року було надано 4,4 тисяч. 

Ознайомитись з інформацією про порядок надання адміністративних послуг, режим доступу до приміщень, в яких здійснюється прийом суб'єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під'їзні шляхи, місця паркування, а також отримати бланки заяв на адміністративні послуги можна на субсайті Головного управління ДПС у Донецькій області (https://dn.tax.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-administrativnih-poslu/). 

Також платники податків мають змогу скористатися сервісом ДПС «Електронний кабінет», який дозволяє в режимі реального часу подавати звітність, отримувати послуги в електронній формі та актуальні відомості з реєстрів. Вхід до Електронного кабінету за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. 

Нагадуємо, що вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів – кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації - id.gov.ua  (MobileID та BankID). 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

9. Обережно, шахрайські дії!

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 30 серпня 2021 о 14:14

Управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Донецькій області попереджає суб’єктів господарської діяльності про активізацію телефонних шахраїв, які здійснюють дзвінки від імені керівників різних структурних підрозділів ГУ ДПС у Донецькій області з проханнями чи з вимогами щодо перерахування на розрахункові рахунки або сплату готівкових коштів на різноманітні потреби. 

Вкотре наголошуємо, що посадові особи ГУ ДПС у Донецькій області ні в якому разі не здійснюють подібні телефонні дзвінки, тим більше, предметом обговорення не може бути переведення коштів. Відомство діє ВИКЛЮЧНО в межах чинного законодавства та повноважень, а ні дзвінків, ні запрошень «для вирішення питань» від імені керівництва надходити не може. Усі ці дії – незаконні та мають ознаки шахрайства! 

Шановні платники! Будьте обачливими - у разі отримання інформації про такі пропозиції повідомляйте підрозділ Національної поліції за номером телефону «102». 

Управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Донецькій області приймає звернення фізичних осіб та суб’єктів господарювання, працівників ДПС щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників податкової служби, а також про можливі корупційні дії з їхнього боку: 

за тел. (0626)-62-13-36, або по електронній пошті – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та за адресою: 87515, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, під час особистого прийому громадян керівництвом та службовими особами Головного управління ДПС у Донецькій області, особами Головного управління ДПС у Донецькій області. 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

10. Оприлюднено приклади заповнення одноразової (спеціальної) добровільної декларації 

Пресслужба Державної податкової служби України, опубліковано 28 серпня 2021 о 15:59

У банері «Одноразове добровільне декларування» на вебпорталі Державної податкової служби України розміщено приклади заповнення одноразової (спеціальної) добровільної декларації: 

Одноразова (спеціальна) декларація, що подається до Державної податкової служби України з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року; 

Одноразова (спеціальна) декларація, що подається до Державної податкової служби України з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року зі сплатою збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування трьома рівними частинами. 

Нагадуємо, що з 1 вересня 2021 року розпочинається одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори. 

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування буде відбуватися шляхом подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації до Державної податкової служби України через приватну частину Електронного кабінету у розділі «Одноразова (спеціальна) добровільна декларація».   

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX” 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

 

11. Готівкові розрахунки: порушники Донеччини сплатили до бюджету більше мільйону гривень 

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 28 серпня 2021 о 10:14

Підрозділами аудиту Головного управління ДПС у Донецькій області здійснюється особливий контроль за суб’єктами господарювання, які здійснюють розрахунки в готівковій та безготівковій формі з використанням реєстраторів розрахункових операцій. Станом на 01.08.2021 у регіоні здійснюють такі розрахунки майже 4 тис. суб’єктів. 

З початку року співробітниками підрозділу фактичних перевірок управління податкового аудиту області проведено 115 фактичних перевірок. Як результат - до бюджету надійшло 1,1 млн гривень. 

Податкова Донеччини інформує, що наказами Міністерства фінансів України від 18.06.2020 №306 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року №13» та від 18.06.2021 №329 «Про затвердження Змін до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів» внесено зміни до Положення про форму і зміст розрахункових документів. 

Зазначені зміни стосуються реквізитів фіскальних касових чеків на товари (послуги), що створюються та друкуються реєстраторами розрахункових операцій та програмними реєстраторами розрахункових операцій. 

Отже, з 1 серпня 2021 року реєстратори розрахункових операцій (РРО), версії внутрішнього програмного забезпечення яких перебували у Державному реєстрі РРО до набуття чинності Наказу №306, проте не перебували на обліку у органах ДПС, обов’язково мали бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) для можливості виконання вимог щодо форми і змісту розрахункових документів/електронних розрахункових документів, які формують РРО, для можливості відображення у касових чеках: 

- найменування суб’єкта господарювання; 

- заокруглення суми до сплати; 

- зазначення валюти операції; 

- найменування платіжної системи. 

Крім того, до 1 жовтня 2021 року РРО мають бути доопрацьовані для можливості відображення у касових чеках також і значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої. 

 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

12. Підприємці Донеччини спрямували до місцевої казни більше 155 мільйонів гривень акцизного податку

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 27 серпня 2021 о 08:40

В Донецькій області нараховується приблизно 3 тисячі суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, в тому числі юридичних осіб - 311. У свою чергу, загальна кількість діючих ліцензій на підакцизні товари становить 10,2 тис. ліцензій, з них алкогольні напої та тютюнові вироби займають більше 86%, або 8,8 тисяч, пальне – 1,4 тис. ліцензій. 

З початку 2021 року від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним, а також на виробництво та зберігання пального до бюджету Донеччини від платників регіону надійшло 28,3 млн гривень. 

Усього за сім місяців підприємства і фізичні особи-підприємці, які вроздріб торгують підакцизними товарами, спрямували до скарбниць територіальних громад Донеччини 155,1 млн гривень акцизного податку. 

Податкова Донеччини нагадує, що зараз кожен пересічний громадянин може поскаржитися на порушення з боку суб’єктів господарювання при продажу алкогольної чи тютюнової продукції за допомогою мобільного додатку «Legal ZrPlat», який у минулому році було доповнено новими вкладками: «Поскаржитись на порушення законодавства у сфері підакцизних товарів (бензин, дизельне паливо, скраплений газ)» та «Поскаржитись на порушення законодавства у сфері підакцизних товарів (тютюнові та алкогольні вироби)». За допомогою додатку можна викласти суть скарги, вказавши назву компанії і особисті дані, або поскаржитися анонімно. Мобільний додаток «Legal ZrPlat» можна безкоштовно завантажити на телефон засобами Play Market (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solidpack.legalzrplat)  або App Store (https://apps.apple.com/us/app/legal-zrplat/id1490703512?ls=1). 

 Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

13. Про особливості податкової амністії під час інтервью з в.о. начальника ГУ ДПС у Донецькій області Віталієм Долгальовим Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 26 серпня 2021 о 17:07

Законом України від 15 червня 2021 року № 1539-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» (далі – Закон), окремі норми якого набрали чинності 21.07.2021, врегульовано особливості застосування одноразового декларування. 

Саме про особливості цього Закону поговоримо сьогодні з керівником податкової Донеччини Віталієм Долгальовим. 

https://kapri.dn.ua/2021/08/26/pro-osoblivosti-podatkovoi-amnistii-pid-chas-intervju-z-v-o-nachalnika-gu-dps-u-doneckij-oblasti-vitaliiem-dolgalovim/ 

Питання 1. Добрий день, Віталію Юрійовичу! Що пропонує громадянам одноразове декларування? 

Відповідь: Вітаю! За три десятки років в Україні відбувалось чимало фундаментальних зрушень в податковій системі. Серед всього розмаїття нормативних пропозицій, що роками змінювали права та обов’язки платників податків, доволі гучною ініціативою стала можливість провести «податкову амністію» або одноразове декларування. Розпочати «відносини з чистого аркуша» пропонує сьогодні держава всім громадянам, які мають активи, що були приховані від оподаткування. 

Питання 2: Що таке одноразове декларування? 

Відповідь:  Одноразове  (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування громадянами належних їм активів, що знаходяться в України та/або за її межами та з яких до 01 січня 2021 року не були сплачені податки і збори відповідно до вимог податкового законодавства. 

Питання 3: Розкажіть, коли можна скористатися одноразовим декларуванням? 

Відповідь: Декларування проводитиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. 

Питання 4: Хто може скористатися одноразовим декларуванням? 

Відповідь: Одноразове декларування  можливе для фізичних осіб – резидентів та фізичних осіб – нерезидентів, які на момент набуття активів/доходів були резидентами України. 

Питання 5: Віталію Юрійовичу, проконсультуйте будь ласка, які активи можна легалізувати, скориставшись одноразовим декларуванням? 

Задекларувати можна широкий спектр активів. Невиключний перелік об’єктів для одноразового (спеціального) добровільного декларування передбачений Законом та включає: 

•валютні цінності та права грошової вимоги; 

•нерухоме та рухоме майно; 

•частки (паї) у майні юридичних осіб, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності; 

•цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом; 

•права на отримання дивідендів, процентів; 

•інші активи фізичної особи, зокрема майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках. 

Питання 6: Чи є активи, які не можуть бути об’єктами одноразового декларування? 

Так, Законом визначено, що не можуть бути задекларовані активи, одержані декларантом внаслідок вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення. 

Крім того, не передбачено декларування активів декларанта, стосовно якого розпочато досудове розслідування або відкрито судове провадження у вчиненні будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених певними статтями Кримінального кодексу України. 

Також хочу звернути увагу, що не підлягають декларуванню і кошти в національній та іноземній валютах, які на дату подання одноразової добровільної декларації перебувають у готівковій формі. 

Питання 7: А яким чином фізична особа — декларант може подати одноразову декларацію? 

Хочу зауважити, що одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається безпосередньо (тобто особисто) декларантом  виключно в електронній формі. 

Питання 8: Які податки необхідно сплатити при одноразовому декларуванні? 

Задекларувавши активи, декларант повинен буде сплатити збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування, розмір якого значно менше ніж встановлений законодавством податок на доходи фізичних осіб. Так, загальна ставка одноразового збору становить 5%, для закордонних активів – 9%, для активів у вигляді облігацій внутрішньої державної позики – 2,5%. 

Замість сплати 5 відсотків або 9 відсотків з усієї суми, у якості альтернативи платник податків може обрати ставку 6 відсотків або 11,5 відсотків відповідно із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно. 

Крім того, у разі подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації у періоді з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року замість 9 відсотків застосовується ставка збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у розмірі 7 відсотків та як  альтернативу платник податків може обрати ставку 9,5 відсотків із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно. 

Питання 9: У які терміни сплачується одноразовий збір? 

Одноразовий збір сплачується протягом 30 календарних днів з дати подання спеціальної добровільної декларації. 

Питання 10:  Чи має право контролюючий орган провести перевірку фізичної особи за наслідками декларування активів при процедурі одноразового декларування? 

Так, з метою підтвердження застосування відповідної ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, під час камеральної перевірки відповідної одноразової (спеціальної) добровільної декларації має право: 

–   перевірити реєстрацію правочинів та/або активів у державних реєстрах, у тому числі шляхом звернення до відповідних державних органів; 

–   звернутися до декларанта із запитом щодо підтвердження наявності у декларанта зазначених у відповідній одноразовій (спеціальній) добровільній декларації майна, майнових і немайнових прав, у разі якщо за результатами перевірки, передбаченої абзацом другим цього підпункту, виявлена розбіжність між задекларованою інформацією та даними державних реєстрів. 

Як зауважив начальник Головного управління ДПС у Донецькій області Віталій Долгальов, саме зараз, коли в Україні відбуваються значні трансформації, ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб одноразове декларування пройшло на високому рівні і всі бажаючі могли ним скористатися. Цей процес має бути прозорим, верифікованим, який переконає суспільство у тому, що дійсно відбулося правильне, законне декларування активів і належна сплата з них податкових платежів. Це не просто процес легалізації коштів, а фактично частина нового суспільного договору, коли перегортається певна сторінка і починаються нові взаємовідносини. 

 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

14. На Донеччині місцеві бюджети отримали майже 1,8 млн гривень "автоподатку" 

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 26 серпня 2021 о 11:32

За січень-липень 2021 року до місцевих бюджетів Донецької області сплачено майже 1,8 млн грн транспортного податку. Із загальної суми майже 1,3 млн грн надійшло від автовласників - юридичних осіб та 0,5 млн грн  - від фізичних осіб. 

З початку року найбільші відрахування "автоподатку" забезпечили власники автомобілів м. Маріуполя (412,6 тис. грн), м. Бахмут (354,2 тис. грн), м. Слов’янськ (192,4 тис.грн) та м. Дружківка (182,9 тис. гривень). 

Нагадаємо – одним з критеріїв для визначення об’єкта обкладення транспортним податком є вартісна оцінка легкового автомобіля. Оподатковуються легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. У 2021 році – це 2 мільйона 250 тис. гривень. 

Крім того, транспортний податок входить до складу податку на майно та повністю зараховується до місцевих бюджетів тих територій, на яких зареєстроване авто. Його ставка складає 25 тисяч гривень на рік.  Фізичні особи повинні сплатити податок не пізніше 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, юридичні ж особи сплачують цей податок щоквартально авансовими внесками до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом. 

 

 Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

  

15. Майже 8,5 млрд грн ПДФО надійшло до зведеного бюджету Донеччини 

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 25 серпня 2021 о 11:27

За сім місяців 2021 року спрямована платниками Донеччини до зведеного бюджету країни сума податку на доходи фізичних осіб склала 8,5 млрд гривень. В порівнянні з минулорічними показниками надходження від сплати ПДФО  збільшились на 1 млрд 379 млн гривень. 

Майже чверть сплаченого податку на доходи фізичних осіб, а саме 2,1 млрд гривень, спрямовано до державного бюджету країни. 

Відповідно 75% від загальної суми надходжень, або 6,4 млрд грн, залишились в розпорядженні місцевих бюджетів області, і це значна підтримка у фінансуванні місцевих громад для розвитку та благоустрою регіону. 

Податок на доходи фізичних осіб безпосередньо залежить від розміру заробітної плати, яку офіційно отримують працевлаштовані працівники. Тому фахівцями податкової служби Донеччини постійно проводиться робота з питань легалізації трудових відносин та увесь комплекс контрольно-перевірочних заходів з метою захисту державних соціальних гарантій для громадян. 

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 1 січня 2021 року встановлено місячну мінімальну заробітну плату у розмірі 6000 гривень й погодинну – 36,11 гривень. 

Шановні роботодавці! Подбайте про соціальну захищеність ваших працівників - дотримуйтеся законодавчої норми щодо мінімального рівня заробітної плати! 

 

 Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

16. На півтора мільярда гривень більше спрямовано податків та зборів на соціальні потреби місцевих громад Донеччини 

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 20 серпня 2021 о 11:42

За січень-липень 2021 року місцеві бюджети Донецької області поповнилися на 8 млрд 633 млн грн, що на півтора мільярда більше за торішні показники. 

Основна частка надходжень до місцевих бюджетів припадає на податок з доходів фізичних осіб (74% від загального обсягу усіх надходжень), якого за 7 місяців поточного року зібрано 6 млрд 349 млн грн, що на 1 млрд 32 млн грн більше минулорічних показників за аналогічний період. 

Також вагоме місце в наповненні місцевої казни займає плата за землю (8,2%), надходження якої з початку року становлять 708,4 млн гривень. 

Крім того, представники спрощеної системи оподаткування перерахували до бюджету 624 млн грн (7%) єдиного податку, що на 71 млн грн більше торішніх показників. 

Більше третини усіх відрахувань до місцевих бюджетів Донеччини  забезпечили платники м. Маріуполя – 2 млрд 933 млн грн (34%), підприємці м. Покровськ поповнили бюджет на 1 млрд 114 млн грн (13%), м. Краматорськ – на 982 млн грн (11%), м. Слов`янськ – на 749 млн гривень (9%). 

Кошти, що надходять до місцевих бюджетів, сприяють вирішенню і реалізації багатьох соціальних та інфраструктурних проектів, а також наданню більш якісних та різноманітних послуг жителям Донеччини. 

 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

  

17. Від власників нерухомості Донеччини місцеві бюджети отримали 109 млн гривень

Головне управління ДПС у Донецькій області, опубліковано 13 серпня 2021 о 

За сім місяців 2021 року місцеві бюджети Донецької області отримали 109 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 40,3 млн грн перевищує надходження минулого року. 

Більше третини від усіх надходжень податку на нерухоме майно по Донецькій області забезпечили платники м. Маріуполя – їх цьогорічний внесок вже склав 43,5 млн гривень. 

З початку поточного року юридичні особи вже сплатили 81,1 млн грн, в тому числі 34,5 млн грн надійшло від платників-юридичних осіб м.Маріуполя. 

Що стосується фізичних осіб – власників нерухомості, то за січень-липень 2021 року вони перерахували податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів майже 27,9 млн гривень, з них більше третини – це сплата податку за нерухомість, яка перебуває у власності мешканців м. Маріуполя. 

Нагадуємо, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, підлягає сплаті протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення, яке надсилається податковими органами області за місцем податкової адреси до 1 липня звітного року. Додамо, що якщо у вас змінилися дані щодо площі або наявності об’єктів такої нерухомості, ви завжди можете провести звірку з контролюючими органами, і на підставі ваших нових даних, підтверджених оригіналами відповідних документів, проводиться перерахунок, після чого надсилається нове податкове повідомлення-рішення. 

Підписатися на Facebook  

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал

t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube 

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

 

 

 

 

 

Костянтинівські податківці долучились до загальнообласного заходу «Обираємо майбутнє разом!»

З нагоди Міжнародного дня молоді, Костянтинівський міський центр зайнятості приєднався до проведення загальнообласного заходу «Обираємо майбутнє разом!», який відбувся одночасно на всій Донеччині. Захід було організовано у 4-х локаціях різної спрямованості:

- «Твоя кар’єра», де роботодавці презентували свої підприємства, розповіли про актуальні вакансії, умови та оплати праці, соціальні гарантії, оголосили вимоги до кандидатів.  

- «Твоя можливість», де представники професійно-технічних закладів та закладів вищої освіти презентували напрямки освіти для тих, хто ще не визначився з майбутньою професією або має бажання отримати другу спеціальність. 

 - «Твій вибір», де фахівчиня з профорієнтації презентувала учасникам новітні форми самопрезентації, провела майстер-клас зі складання портфоліо кар’єрного просування з резюме та відеорезюме. 

- «Твій успіх», де представники соціальних партнерів спілкувалися з присутніми, розповідали про свої послуги, якими можуть скористатися усі бажаючи. Представники Костянтинівської ДПІ головного управління ДПС у Донецькій області розповіли про важливість легального працевлаштування, мобільний додаток «Legal_ZrPlat», електронні сервіси ДПС та старт одноразового добровільного декларування для фізичних осіб.

 

В Костянтинівці побільшало «легальних» працівників та ФОПів 

Костянтинівські податківці впродовж 2021 року ведуть роз’яснювальну роботу з роботодавцями. «Інформаційні» рейди робочої групи щотижня проходять за місцем діяльності підприємців м.Костянтинівка. Представники органів місцевого самоврядування, соціального захисту населення, Центру зайнятості, Пенсійного фонду України та податківці ведуть бесіди з працівниками та роботодавцями щодо необхідності оформлення трудових відносин, переваг легальної праці, відповідальності за порушення законодавства про оплату труда, сплати ЄСВ та податкового законодавства.

Результатом такої роботи стали 1900 офіційно оформлених працівників та 330 фізичних осіб – підприємців, бюджет додатково отримав понад 2 млн грн. податку на доходи фізичних осіб, 3 млн.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 172 тис грн військового збору, 198 тис грн єдиного податку.

 

Добровільне декларування стартує вже з 1 вересня

 Костянтинівські податківці повідомляють, що 21 липня 2021 року набрав чинності Закон України від 15.06.2021 № 1539-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету".

 Закон визначає порядок та умови одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке відбуватиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

  Громадяни України, фізичні особи підприємці та особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність, матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, та з яких не були сплачені податки і збори. При цьому, не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

 

З 1 серпня фіскальні чеки виглядатимуть по-новому

 В Костянтинівській ДПІ розказали, що з 1 серпня 2021 року набувають чинності нові вимоги до форми та змісту розрахункових документів, які формують реєстратори розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

 Чеки тепер мають містити таку інформацію:

- відображення найменування суб’єкта господарювання;

- зазначення валюти операції;

- найменування платіжної системи;

- QR-коду (за наявності).

 QR-код це не обов’язковий реквізит у чеку.  Але, у разі його наявності, він має містити у собі обов’язкову інформацію, щоб спростити процедуру надсилання на абонентський номер та/або адресу електронної пошти споживача фіскального чеку продавцем!

У разі наявності QR-коду у фіскальному чеку сам він має містити таку обов’язкову інформацію:

 код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку;

дату та час здійснення розрахункових операцій;

фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека в межах зміни;

суму розрахункової операції;

фіскальний номер РРО/ПРРО, на якому він сформований.

 

Кому податківці пропонують податкову амністію вже з 1 вересня

В Костянтинівській ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області розповіли, що добровільному декларуванню підлягають грошові активи фізичної особи, майно та майнові права, які відповідають наступним критеріям:

-розміщені на території України та/або за її межами;

-були одержані/набуті за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні;

-з них не були сплачені податки і збори, або сплачені не в повному обсязі;

- вони не були задекларовані протягом будь-якого з податкових періодів до 1 січня 2021 року.

Декларант повинен буде сплатити збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування, розмір якого значно менше ніж встановлений законодавством податок на доходи фізичних осіб (18%). Загальна ставка одноразового збору – 5%, для закордонних активів – 9%, для активів у вигляді облігацій внутрішньої державної позики – 2,5%.

Одноразове добровільне декларування проходитиме з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Протягом цього періоду громадяни, фізичні особи підприємці, та особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність, зможуть подати добровільну декларацію до Державної податкової служби України.

 

Податок на нерухоме майно не сплачують багатодітні сім’ї 

В Костянтинівській ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області розповіли, що  не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховуються п’ятеро і більше дітей, жодному з яких не виповнилося 18 років.  

Підпунктом «л» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями встановлено, що не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

     Згідно з абзацами другим – третім ст. 1 розд. І Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ із змінами та доповненнями, дитина – це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. 

Відповідно до ст. 6 глави 1 розд. І Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ із змінами та доповненнями, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Враховуючи зазначене, не сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, багатодітні або прийомні сім’ї, у яких виховуються п’ятеро і більше дітей, жодному з яких не виповнилося 18 років.

 

В Костянтинівці просять громадян не зволікати зі сплатою майнових податків 

Костянтинівська ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області  нагадує, що податкові зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю сплачуються фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення відповідного податкового повідомлення-рішення. 

Не сплачені громадянами у встановлений Податковим кодексом України  термін податки та пеня, є податковим боргом. 

У разі наявності у платника податкового боргу до 3060 грн, податкова вимога боржнику не надсилається, але при цьому на заборговану суму нараховуються штрафні санкції та пеня. 

Фізична особа – громадянин, може дізнатись про наявність (відсутність) податкового боргу, скориставшись Електронним кабінетом, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС з використанням кваліфікованого електронного підпису. 

 

Гаряча лінія з питань одноразового декларування 

Начальник Костянтинівської ДПІ Головного управління ДПС Ірина Чуб провела сеанс телефонного звязку «гаряча лінія», під час якого відповідала на запитання платників стосовно одноразового добровільного декларування: 

- Я маю грошові кошти в національній та іноземній валюті, як їх правильно задекларувати?

 -  Декларант, який бажає задекларувати кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі, повинен до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації розмістити такі кошти на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України.

   Відповідно до п.п. «г» п. 5 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктами декларування не можуть бути кошти в національній та іноземній валютах, які на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації перебувають у готівковій формі.

Разом з тим, п. 9 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України (далі – спеціальні рахунки) до подання Декларації.

Для цього декларант звертається до банку та відкриває спеціальний рахунку. Порядок відкриття, закриття, зарахування коштів на спеціальний рахунок і здійснення контролю за операціями за таким рахунком встановлюються Національним банком України.

- Чи необхідно додавати до одноразової декларації якісь документи, їх копії?

- До одноразової (спеціальної) добровільної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі:

 місцезнаходження (реєстрації) активу фізичної особи за межами України;

 декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні

у разі декларування прав грошової вимоги.

У разі місцезнаходження (реєстрації) інших активів фізичної особи в Україні декларант може додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування.

- Які дані я маю відобразити в одноразовій декларації?

- В одноразовій (спеціальній) добровільній декларації відображається така інформація (дані):

 відомості про декларанта, достатні для його ідентифікації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

відомості про об’єкти декларування;

самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – збір);

ставка та сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

     В Декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування. 

 

У липні Костянтинівці сплатили 76 тисяч гривень «податку на розкіш»  

До 1 липня 2021 року Костянтинівські податківці розносили/надсилали громадянам, які мають сплатити податок на нерухоме майно повідомлення-рішення. Після його отримання громадянин має сплатити податок протягом 60 календарних днів. 

У липні громадяни вже встигли сплатити – 76 тис грн податку. Мешканці Костянтинівської ТГ сплатили – 65 тис грн, а Іллінівської – 11,4 тис грн.

Нагадаємо, що податок мають сплачувати власники та співвласники квартири/квартир площею понад 60 кв. м; житлового будинку/будинків площею більше 120 кв. м; різних типів об'єктів нерухомості, загальною площею понад 180 кв. м.

Платити податок треба за кожен квадратний метр понад цю норму.

Власники квартири площею понад 300 кв. м, чи будинку понад 500 кв.м мають заплатити 25 тис. грн. податку.

Якщо квартира/будинок використовується фізичною особою для отримання доходів (наприклад, здається в оренду або використовується для підприємницької діяльності), то податок доведеться платити з усієї її площі.

Від сплати податку звільняються багатодітні сім'ї, діти-сироти, діти-інваліди, дитячі садки, школи, релігійні організації, учасники ООС і їх сім'ї, громадські організації інвалідів.

Якщо ви не отримали повідомлення-рішення, слід звернутися до податкової за місцем реєстрації, чи зайти до Електронного кабінету платника за допомогою ключів електронного підпису.

За несвоєчасну сплату податку передбачені штрафи  - 10% суми податку, якщо ви не сплачували податок до 30 днів та 20%, якщо заборгованість більше 30 днів.

 

Костянтинівські власники елітних авто сплатили 90,7 тис грн податку

Як повідомили в Костянтинівській ДПІ, сплачувати транспортний податок мають власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, тобто 2 млн 250 тис грн у 2021 році. Ставка податку складає 25000 грн на рік за кожен такий легковий автомобіль, 

За січень-липень 2021 року мешканці Костянтинівської ТГ сплатили 90,7 тис грн транспортного податку, в Іллінівській ТГ «елітних авто» не має.

 

За забруднення повітря, ґрунту та води Костянтинівські суб’єкти господарювання сплатили 1,3 млн грн екоподатку

Екологічний податок сплачують суб’єкти господарювання, які здійснюють викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщують відходи у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, утворюють радіоактивні відходи та їх тимчасове зберігання понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Костянтинівські платники з початку 2021 року перерахували 1,3 млн грн екологічного податку. Ці кошти мають допомогти відновити екологію як нашого регіону, так і держави вцілому.

 

Як змінилась форма та зміст розрахункових документів з 1 серпня 2021 року

В Костянтинівській ДПІ розповіли, що зміни до форми та змісту розрахункових документів (чеків РРО/ПРРО) з 01.08.2021 року стосуються обов’язкової наявності в них QR-коду (за наявності).

 QR-код є обов’язковим для ПРРО та РРО, що внесені до Державного реєстру після 01.08.2020, та для РРО, які можуть бути доопрацьовані їх виробниками.

У разі неможливості доопрацювання належним чином зареєстрованих РРО, які вже перебувають в експлуатації, вони можуть використовуватись суб’єктами господарювання до завершення строку, визначеного нормативно-правовими документами щодо ведення Державного реєстру, з обов’язковим переведенням таких РРО до другої частини Державного реєстру як таких, що не дозволені до первинної реєстрації.

Зазначений виняток не стосується Програмних РРО.

Також з 1 серпня 2020 року реєстратори розрахункових операцій, версії програмного забезпечення яких не дозволяють виконувати оновлені вимоги щодо форми та змісту розрахункових документів, які вступили в силу та стали обов’язковими до виконання з 1 серпня 2021 року, не допускаються до включення до Державного реєстру.

 

Сплачував страхові платежі – отримай податкову знижку

В Костянтинівській ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області розповіли, що платник податку, який у 2020 році здійснював страхові платежі, працював та отримував дохід у вигляді заробітної плати, може скористатись податковою знижкою. Тобто, повернути частину податку на доходи фізичних осіб, утриманого із заробітної плати платника.

До витрат, частина яких може бути компенсована з бюджету, належать:

 страхові платежі (страхові внески, страхові премії) 

пенсійні внески, які сплачені платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внески на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління 

Платник податку, який сплачував такі внески за себе, чи членів своєї сім’ї першого ступеня споріднення, може включити до податкової знижки витрати, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяці звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю — суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Кодексу (у 2020 році: 2940 грн );

б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю — 50 % суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Кодексу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї (у 2020 році: 1470 грн).

Підставою для нарахування податкової знижки є річна податкова декларація про майновий стан і доходи, яку платнику необхідно подати, до податкових органів за своєю податковою адресою, не пізніше 31 грудня  2021 року.

Витрати мають бути підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними бо товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). У зазначених документах обов’язково відображається сума сплачених страхових та пенсійних внесків, дата сплати, прізвище платника, реквізити договору згідно з яким здійснюється така плата, відповідний договір (договір довгострокового страхування життя, договір недержавного пенсійного забезпечення, пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом тощо.

 

Мешканці Костянтинівки вже сплачують податок «за зайві метри» 

У 2021 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховуватиметься фізичним особам — власникам об’єктів нерухомості за 2020 рік. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

В Костянтинівці, рішенням Костянтинівської міської ради від 26.01.2017 №6/73 – 1317 встановлена ставка податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі 0,15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Мінімальна заробітна плата станом на 01 січня 2020 року становила 4 723,00 грн. Отже, ставка податку для мешканців Костянтинівки становитиме 7,09 грн за 1 квадратний метр бази оподаткування. 

Пільга з податку на нерухоме майно надається:

для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв. метрів;

для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;

для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий звітний період (рік).

Крім того, Костянтинівською міською радою додатково встановлено пільги фізичним особам із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для господарських (присадибних) будівель.

Разом з тим, пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються, якщо

нерухомість використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Податкове повідомлення-рішення про сплату податку будуть надсилатись (вручатися) платнику податку за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня 2021 року. Сплатити податок необхідно протягом 60 календарних днів з моменту вручення відповідного повідомлення.

 

 

 

Костянтинівські податківці долучились до загальнообласного заходу «Обираємо майбутнє разом!»

З нагоди Міжнародного дня молоді, Костянтинівський міський центр зайнятості приєднався до проведення загальнообласного заходу «Обираємо майбутнє разом!», який відбувся одночасно на всій Донеччині. Захід було організовано у 4-х локаціях різної спрямованості:

- «Твоя кар’єра», де роботодавці презентували свої підприємства, розповіли про актуальні вакансії, умови та оплати праці, соціальні гарантії, оголосили вимоги до кандидатів.  

- «Твоя можливість», де представники професійно-технічних закладів та закладів вищої освіти презентували напрямки освіти для тих, хто ще не визначився з майбутньою професією або має бажання отримати другу спеціальність. 

 - «Твій вибір», де фахівчиня з профорієнтації презентувала учасникам новітні форми самопрезентації, провела майстер-клас зі складання портфоліо кар’єрного просування з резюме та відеорезюме. 

- «Твій успіх», де представники соціальних партнерів спілкувалися з присутніми, розповідали про свої послуги, якими можуть скористатися усі бажаючи. Представники Костянтинівської ДПІ головного управління ДПС у Донецькій області розповіли про важливість легального працевлаштування, мобільний додаток «Legal_ZrPlat», електронні сервіси ДПС та старт одноразового добровільного декларування для фізичних осіб.

 

В Костянтинівці побільшало «легальних» працівників та ФОПів 

Костянтинівські податківці впродовж 2021 року ведуть роз’яснювальну роботу з роботодавцями. «Інформаційні» рейди робочої групи щотижня проходять за місцем діяльності підприємців м.Костянтинівка. Представники органів місцевого самоврядування, соціального захисту населення, Центру зайнятості, Пенсійного фонду України та податківці ведуть бесіди з працівниками та роботодавцями щодо необхідності оформлення трудових відносин, переваг легальної праці, відповідальності за порушення законодавства про оплату труда, сплати ЄСВ та податкового законодавства.

Результатом такої роботи стали 1900 офіційно оформлених працівників та 330 фізичних осіб – підприємців, бюджет додатково отримав понад 2 млн грн. податку на доходи фізичних осіб, 3 млн.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 172 тис грн військового збору, 198 тис грн єдиного податку.

 

Добровільне декларування стартує вже з 1 вересня

 Костянтинівські податківці повідомляють, що 21 липня 2021 року набрав чинності Закон України від 15.06.2021 № 1539-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету".

 Закон визначає порядок та умови одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке відбуватиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

  Громадяни України, фізичні особи підприємці та особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність, матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, та з яких не були сплачені податки і збори. При цьому, не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

 

З 1 серпня фіскальні чеки виглядатимуть по-новому

 В Костянтинівській ДПІ розказали, що з 1 серпня 2021 року набувають чинності нові вимоги до форми та змісту розрахункових документів, які формують реєстратори розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

 Чеки тепер мають містити таку інформацію:

- відображення найменування суб’єкта господарювання;

- зазначення валюти операції;

- найменування платіжної системи;

- QR-коду (за наявності).

 QR-код це не обов’язковий реквізит у чеку.  Але, у разі його наявності, він має містити у собі обов’язкову інформацію, щоб спростити процедуру надсилання на абонентський номер та/або адресу електронної пошти споживача фіскального чеку продавцем!

У разі наявності QR-коду у фіскальному чеку сам він має містити таку обов’язкову інформацію:

 код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку;

дату та час здійснення розрахункових операцій;

фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека в межах зміни;

суму розрахункової операції;

фіскальний номер РРО/ПРРО, на якому він сформований.

 

Кому податківці пропонують податкову амністію вже з 1 вересня

В Костянтинівській ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області розповіли, що добровільному декларуванню підлягають грошові активи фізичної особи, майно та майнові права, які відповідають наступним критеріям:

-розміщені на території України та/або за її межами;

-були одержані/набуті за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні;

-з них не були сплачені податки і збори, або сплачені не в повному обсязі;

- вони не були задекларовані протягом будь-якого з податкових періодів до 1 січня 2021 року.

Декларант повинен буде сплатити збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування, розмір якого значно менше ніж встановлений законодавством податок на доходи фізичних осіб (18%). Загальна ставка одноразового збору – 5%, для закордонних активів – 9%, для активів у вигляді облігацій внутрішньої державної позики – 2,5%.

Одноразове добровільне декларування проходитиме з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Протягом цього періоду громадяни, фізичні особи підприємці, та особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність, зможуть подати добровільну декларацію до Державної податкової служби України.

 

Податок на нерухоме майно не сплачують багатодітні сім’ї 

В Костянтинівській ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області розповіли, що  не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховуються п’ятеро і більше дітей, жодному з яких не виповнилося 18 років. 

Підпунктом «л» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями встановлено, що не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

     Згідно з абзацами другим – третім ст. 1 розд. І Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ із змінами та доповненнями, дитина – це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. 

Відповідно до ст. 6 глави 1 розд. І Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ із змінами та доповненнями, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Враховуючи зазначене, не сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, багатодітні або прийомні сім’ї, у яких виховуються п’ятеро і більше дітей, жодному з яких не виповнилося 18 років.

 

В Костянтинівці просять громадян не зволікати зі сплатою майнових податків 

Костянтинівська ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області  нагадує, що податкові зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю сплачуються фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення відповідного податкового повідомлення-рішення. 

Не сплачені громадянами у встановлений Податковим кодексом України  термін податки та пеня, є податковим боргом. 

У разі наявності у платника податкового боргу до 3060 грн, податкова вимога боржнику не надсилається, але при цьому на заборговану суму нараховуються штрафні санкції та пеня. 

Фізична особа – громадянин, може дізнатись про наявність (відсутність) податкового боргу, скориставшись Електронним кабінетом, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС з використанням кваліфікованого електронного підпису. 

 

Гаряча лінія з питань одноразового декларування 

Начальник Костянтинівської ДПІ Головного управління ДПС Ірина Чуб провела сеанс телефонного звязку «гаряча лінія», під час якого відповідала на запитання платників стосовно одноразового добровільного декларування: 

- Я маю грошові кошти в національній та іноземній валюті, як їх правильно задекларувати?

 -  Декларант, який бажає задекларувати кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі, повинен до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації розмістити такі кошти на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України.

   Відповідно до п.п. «г» п. 5 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктами декларування не можуть бути кошти в національній та іноземній валютах, які на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації перебувають у готівковій формі.

Разом з тим, п. 9 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України (далі – спеціальні рахунки) до подання Декларації.

Для цього декларант звертається до банку та відкриває спеціальний рахунку. Порядок відкриття, закриття, зарахування коштів на спеціальний рахунок і здійснення контролю за операціями за таким рахунком встановлюються Національним банком України.

- Чи необхідно додавати до одноразової декларації якісь документи, їх копії?

- До одноразової (спеціальної) добровільної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі:

 місцезнаходження (реєстрації) активу фізичної особи за межами України;

 декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні

у разі декларування прав грошової вимоги.

У разі місцезнаходження (реєстрації) інших активів фізичної особи в Україні декларант може додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування.

- Які дані я маю відобразити в одноразовій декларації?

- В одноразовій (спеціальній) добровільній декларації відображається така інформація (дані):

 відомості про декларанта, достатні для його ідентифікації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

відомості про об’єкти декларування;

самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – збір);

ставка та сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

     В Декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування. 

 

У липні Костянтинівці сплатили 76 тисяч гривень «податку на розкіш»  

До 1 липня 2021 року Костянтинівські податківці розносили/надсилали громадянам, які мають сплатити податок на нерухоме майно повідомлення-рішення. Після його отримання громадянин має сплатити податок протягом 60 календарних днів. 

У липні громадяни вже встигли сплатити – 76 тис грн податку. Мешканці Костянтинівської ТГ сплатили – 65 тис грн, а Іллінівської – 11,4 тис грн.

Нагадаємо, що податок мають сплачувати власники та співвласники квартири/квартир площею понад 60 кв. м; житлового будинку/будинків площею більше 120 кв. м; різних типів об'єктів нерухомості, загальною площею понад 180 кв. м.

Платити податок треба за кожен квадратний метр понад цю норму.

Власники квартири площею понад 300 кв. м, чи будинку понад 500 кв.м мають заплатити 25 тис. грн. податку.

Якщо квартира/будинок використовується фізичною особою для отримання доходів (наприклад, здається в оренду або використовується для підприємницької діяльності), то податок доведеться платити з усієї її площі.

Від сплати податку звільняються багатодітні сім'ї, діти-сироти, діти-інваліди, дитячі садки, школи, релігійні організації, учасники ООС і їх сім'ї, громадські організації інвалідів.

Якщо ви не отримали повідомлення-рішення, слід звернутися до податкової за місцем реєстрації, чи зайти до Електронного кабінету платника за допомогою ключів електронного підпису.

За несвоєчасну сплату податку передбачені штрафи  - 10% суми податку, якщо ви не сплачували податок до 30 днів та 20%, якщо заборгованість більше 30 днів.

 

Костянтинівські власники елітних авто сплатили 90,7 тис грн податку

Як повідомили в Костянтинівській ДПІ, сплачувати транспортний податок мають власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, тобто 2 млн 250 тис грн у 2021 році. Ставка податку складає 25000 грн на рік за кожен такий легковий автомобіль, 

За січень-липень 2021 року мешканці Костянтинівської ТГ сплатили 90,7 тис грн транспортного податку, в Іллінівській ТГ «елітних авто» не має.

 

За забруднення повітря, ґрунту та води Костянтинівські суб’єкти господарювання сплатили 1,3 млн грн екоподатку

Екологічний податок сплачують суб’єкти господарювання, які здійснюють викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщують відходи у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, утворюють радіоактивні відходи та їх тимчасове зберігання понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Костянтинівські платники з початку 2021 року перерахували 1,3 млн грн екологічного податку. Ці кошти мають допомогти відновити екологію як нашого регіону, так і держави вцілому.

 

Як змінилась форма та зміст розрахункових документів з 1 серпня 2021 року

В Костянтинівській ДПІ розповіли, що зміни до форми та змісту розрахункових документів (чеків РРО/ПРРО) з 01.08.2021 року стосуються обов’язкової наявності в них QR-коду (за наявності).

 QR-код є обов’язковим для ПРРО та РРО, що внесені до Державного реєстру після 01.08.2020, та для РРО, які можуть бути доопрацьовані їх виробниками.

У разі неможливості доопрацювання належним чином зареєстрованих РРО, які вже перебувають в експлуатації, вони можуть використовуватись суб’єктами господарювання до завершення строку, визначеного нормативно-правовими документами щодо ведення Державного реєстру, з обов’язковим переведенням таких РРО до другої частини Державного реєстру як таких, що не дозволені до первинної реєстрації.

Зазначений виняток не стосується Програмних РРО.

Також з 1 серпня 2020 року реєстратори розрахункових операцій, версії програмного забезпечення яких не дозволяють виконувати оновлені вимоги щодо форми та змісту розрахункових документів, які вступили в силу та стали обов’язковими до виконання з 1 серпня 2021 року, не допускаються до включення до Державного реєстру.

 

Сплачував страхові платежі – отримай податкову знижку

В Костянтинівській ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області розповіли, що платник податку, який у 2020 році здійснював страхові платежі, працював та отримував дохід у вигляді заробітної плати, може скористатись податковою знижкою. Тобто, повернути частину податку на доходи фізичних осіб, утриманого із заробітної плати платника.

До витрат, частина яких може бути компенсована з бюджету, належать:

 страхові платежі (страхові внески, страхові премії) 

пенсійні внески, які сплачені платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внески на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління 

Платник податку, який сплачував такі внески за себе, чи членів своєї сім’ї першого ступеня споріднення, може включити до податкової знижки витрати, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяці звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю — суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Кодексу (у 2020 році: 2940 грн );

б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю — 50 % суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Кодексу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї (у 2020 році: 1470 грн).

Підставою для нарахування податкової знижки є річна податкова декларація про майновий стан і доходи, яку платнику необхідно подати, до податкових органів за своєю податковою адресою, не пізніше 31 грудня  2021 року.

Витрати мають бути підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними бо товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). У зазначених документах обов’язково відображається сума сплачених страхових та пенсійних внесків, дата сплати, прізвище платника, реквізити договору згідно з яким здійснюється така плата, відповідний договір (договір довгострокового страхування життя, договір недержавного пенсійного забезпечення, пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом тощо.

 

Мешканці Костянтинівки вже сплачують податок «за зайві метри» 

У 2021 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховуватиметься фізичним особам — власникам об’єктів нерухомості за 2020 рік. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

В Костянтинівці, рішенням Костянтинівської міської ради від 26.01.2017 №6/73 – 1317 встановлена ставка податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі 0,15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Мінімальна заробітна плата станом на 01 січня 2020 року становила 4 723,00 грн. Отже, ставка податку для мешканців Костянтинівки становитиме 7,09 грн за 1 квадратний метр бази оподаткування. 

Пільга з податку на нерухоме майно надається:

для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв. метрів;

для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;

для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий звітний період (рік).

Крім того, Костянтинівською міською радою додатково встановлено пільги фізичним особам із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для господарських (присадибних) будівель.

Разом з тим, пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються, якщо

нерухомість використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Податкове повідомлення-рішення про сплату податку будуть надсилатись (вручатися) платнику податку за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня 2021 року. Сплатити податок необхідно протягом 60 календарних днів з моменту вручення відповідного повідомлення.

 

 

1. Хто може скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що 21.07.2021 набрав чинності Закон України від 15 червня
2021 року № 1539-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету».
Цим законом врегульовано особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб.
Громадянам України пропонується легалізувати свої доходи та майно, набуті до 1 січня 2021 року, за які з будь-яких причин податки не були сплачені раніше, шляхом подання одноразової добровільної декларації та сплати спеціального збору.
Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть:
- фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи;
- фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об'єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об'єкти декларування, і які відповідно до Податкового кодексу України є чи були платниками податків. Тут маються на увазі податки, які підлягають сплаті фізичною особою особисто чи через податкового агента із зазначених доходів.
Визначення фізичної особи як «резидента» для цілей Податкового кодексу України (далі ПКУ) регулює пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ. Так, фізична особа – резидент – фізична особа, яка має місце проживання в Україні.
У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.
Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.
Якщо всупереч закону фізична особа – громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого ПКУ або нормами міжнародних угод України.
Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються положення абзаців першого – четвертого підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права.
Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому ПКУ, або її реєстрація як самозайнятої особи.

 

2. Більше 700 мільйонів гривень вже надійшло до місцевих бюджетів від власників та орендарів земель Донеччини

З початку року місцеві бюджети Донецької області отримали 708,4 млн гривень плати за землю, що на 97,6 млн грн більше за минулорічні показники. Переважну частину надходжень отримано від юридичних осіб, які перерахували 621,1 млн грн земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності. В свою чергу, фізичні особи перерахували 87,3 млн гривень.

Цього року у формуванні місцевих бюджетів за показником найбільших надходжень плата за землю посідає друге місце, поступившись лише податку на доходи фізичних осіб. За результатами січня-липня поточного року загальна питома вага плати за землю у надходженнях місцевих бюджетів складає 8,2 відсотків.
За територіальною приналежністю найбільші надходження податку за землю сплачено за землі м. Маріуполя – 162,2 млн грн, землекористувачі Слов’янського району поповнили бюджет на 78,6 млн грн, м. Краматорськ - на 78,3 млн гривень.
Податкова служба Донеччини нагадує, що нарахування сум податку за землю фізичним особам було проведено контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки до 1 липня 2021 року. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

 

3. Щодо заповнення графи «Адреса розміщення ГО» в заяві про реєстрацію програмних РРО

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує суб’єктів господарювання, що для реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО) складається заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (далі – реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО) за ідентифікатором форми J/F1316602.

В графі «Адреса розміщення ГО» реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО необхідно зазначити дані, які повністю збігаються з адресою об’єкта оподаткування в облікових даних.
У разі отримання суб’єктом господарювання (користувачем ПРРО) квитанції з помилкою «Адреса розміщення ГО не відповідає реєстраційним даним», якщо вказана платником у заяві адреса відповідає даним, зазначеним у повідомленні про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, такий суб’єкт господарювання повинен повторно подати реєстраційну заяву за ф. № 1-ПРРО. При цьому, для забезпечення повної відповідності адреси місцезнаходження господарської одиниці необхідно в приватній частині Електронного кабінету в розділі «Облікові дані платника»/«Відомості про об’єкти оподаткування» з графи «Місцезнаходження об’єкта оподаткування» скопіювати адресу та вставити її в реєстраційну заяву за ф. № 1-ПРРО.

 

4. Добровільне декларування: активи, які звільняються від оподаткування

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що 21 липня 2021 року набрали чинності окремі норми Закону України від 15 червня 2021 року № 1539-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету», відповідно до якого внесено зміни, зокрема, до Податкового кодексу України в частині проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке відбуватиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.
Так, скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Кодексу є чи були платниками податків.
Пунктом 10 підрозділу 94 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, зокрема:
– активи (крім нерухомості та транспортних засобів), сумарна вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень;
– квартира/квартири – загальна площа якої/яких не перевищує сукупно до 120 кв. м;
– будинок/будинки – загальна площа якої/яких не перевищує сукупно до 240 кв. м;
– технічні споруди до 60 кв. м;
– земельні ділянки – у межах норм безоплатної приватизації;
– один транспортний засіб особистого некомерційного використання (крім транспортного засобу, призначеного для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, легкового автомобіля з робочим об’ємом циліндрів двигуна не менше як 3 тисячі кубічних сантиметрів та/або середньоринковою вартістю понад 400 тисяч гривень, мотоцикла із робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 800 кубічних сантиметрів, літака, гелікоптера, яхти, катера).

 

5. До уваги платників екологічного податку!

Справляння екологічного податку регламентується розділом VIII Податкового Кодексу України (далі - ПКУ).
Статтею 240 ПКУ визначено, що платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
- розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання).
Згідно з п. 242.1 ст.242 ПКУ об’єктом та базою оподаткування екологічним податком є:
- обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
- обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти;
- обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання;
- обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
- обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).
База оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звітного) року зменшується на обсяг таких викидів у розмірі
500 тонн за рік (п. 242.4 ст. 242 ПКУ).
Відповідно до п. 250.2 ст. 250 ПКУ платники екологічного податку складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів від 17.08.2015 р. № 715, та подають їх протягом
40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів. Сплачується податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;
- за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.
Звертаємо вашу увагу, що граничний термін подання податкової декларації та сплати податкових зобов’язань з екологічного податку за II квартал
2021 року: 09 серпня та 19 серпня поточного року відповідно.

 

6. Донеччина: надходження за спеціальне використання водних об’єктів склали майже 61 млн гривень

За сім місяців 2021 року платники рентної плати за спеціальне використання води Донецької області перерахували до бюджетів всіх рівнів 61 млн гривень - повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області Віталій Долгальов. Ця сума майже порівну розподілена між державним та місцевими бюджетами, 33,5 млн грн та 27,5 млн грн відповідно.

Саме за рахунок частини збору, що надходить до скарбниць місцевих громад, фінансуються потреби бюджетної сфери місцевих громад та соціальні програми по екологічному оздоровленню річок та водоймищ Донецької області.
Як прокоментував Віталій Долгальов, більше половини усіх надходжень з плати за воду традиційно забезпечили підприємства м. Маріуполя – 36,4 млн грн, також підприємства міст Бахмут та Краматорськ забезпечили надходження цього податку у сумі 11,1 млн грн та 4,7 млн грн відповідно.
Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що граничний термін сплати податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал 2021 року – 19 серпня 2021 року.

 

7. Особи, які не можуть бути декларантами у одноразовому (спеціальному) добровільному декларуванні

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що згідно з пунктом 3 підрозділу 94 «Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) декларантами у одноразовому (спеціальному) добровільному декларуванні не можуть бути:
- особи, які станом на дату початку періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави, або є особами, дієздатність яких обмежена і над такими особами встановлена опіка/піклування;
- особи, по відношенню до яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII «Про санкції»;
– особи, які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади).
Нагадаємо, що перелік законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції, включає, серед іншого, наступні законодавчі акти:
– Закон України від 5 жовтня 1995 року № 356/95-ВР «Про боротьбу з корупцією» (втратив чинність);
– Закон України від 11 червня 2009 року № 1506-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» (втратив чинність);
– Закон України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» (втратив чинність);
– Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» (чинний).
Отже особи, які починаючи з 1 січня 2005 року подавали або мають подавати «антикорупційні» декларації відповідно до зазначених законів не можуть скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням, передбаченим підрозділом 9-4 розділу ХХ ПКУ.
Проте, це обмеження не зачіпає осіб, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади. Такі особи можуть подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію і за умови дотримання інших вимог, визначених підрозділом 9-4 розділу ХХ ПКУ, розраховувати на державні гарантії та звільнення від відповідальності передбачені цим підрозділом.

 

8. Декларація з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

Пунктом 192.1 ст.192 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).
Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача – платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:
- постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
- отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.
В.о. заступника начальника Головного управління ДПС у Донецькій області Людмила Паша повідомила, що відповідно до п.п. 192.1.1 п. 192.1
ст. 192 ПКУ якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то:
а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;
б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.
Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.
Згідно з п.п. 192.1.2 п. 192.1 ст. 192 ПКУ якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то:
а) постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;
б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.
Отримувач має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

 

9. Робота податкової служби Донеччини додала до бюджету більш 123 млн гривень

Зростання рівня податкової заборгованості обмежує можливості впливу на соціально-економічну ситуацію в країні, загрожує її фінансовій безпеці та перешкоджає стабілізаційним процесам та економічному зростанню.

Тому робота працівників Податкової Донеччини найперше скерована на своєчасне виявлення ризиків несплати податків, що дозволяє локалізувати та припинити ці схеми, а також суттєво збільшити надходження податкових платежів. Друге – це застосування податківцями всіх заходів, визначених нормами Податкового Кодексу України, щодо погашення податкового боргу.
Так, за січень – липень поточного року Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою забезпечення погашення податкового боргу, проведено опис майна боржників у податкову заставу на загальну суму
379,4 млн гривень. Від реалізації майна, що перебуває у податковій заставі, до бюджету надійшло 2,8 млн гривень.
До адміністративного суду Донецької області спрямовано позовні заяви щодо стягнення коштів з рахунків платників податків в обслуговуючих банках. На підставі прийнятих судових рішень до банківських установ направлено
23010 інкасових доручень, за результатами яких до бюджету стягнуто
2,3 млн гривень.
Податковою Донеччини забезпечені надходження в рахунок погашення податкового боргу за січень – липень поточного року у сумі 123,1 млн гривень.
Вкотре Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує про необхідність своєчасної сплати податків та зборів та звертає увагу, що наявність боргу перед державою, насамперед, свідчить про безвідповідальне ставлення платників податків до виконання своїх Конституційних обов’язків. Сплачуйте податки вчасно – не наражайте свій бізнес на неприємності!

 

11. Донеччина: за 7 місяців поточного року складено 90 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень

Як зазначили в управлінні боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управляння ДПС у Донецькій області, за січень-липень 2021 року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини складено та передано до правоохоронних органів 90 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень (з них 11 правопорушень в сфері контролю за державними закупівлями).

За напрямком «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» згідно зі ст.209 Кримінального процесуального кодексу України складено 55 матеріалів, за якими сума виявлених легалізованих доходів склала 6,6 млрд гривень.
За напрямком «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» складено 90 матеріалів за ознаками предикатних злочинів, загальна сума встановлених збитків – 8,8 млрд гривень.
За результатами розгляду переданих матеріалів 79 з них вже приєднано до кримінальних проваджень, обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) 4 кримінальних правопорушень.

 

Одноразове добровільне декларування – кому? Коли? Навіщо?

Правова основа одноразового декларування – Закон України від 15.06.2021 р. № 1539, яким Перехідні положення Податкового кодексу України доповнюються новим підрозділом 94.

Одноразове декларування – добровільне подання в електронному вигляді декларації, в якій вказуються наявні у фізичній особи активи, що були отримані, придбані за незадекларовані доходи.
Декларант має нарахувати собі збір та сплатити його протягом 30 календарних днів.
Декларацію податківці прийматимуть тільки з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.
Подавати декларацію можуть:
- фізособи (громадяни);
- фізособи-підприємці (ФОП);
- особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.
Не можуть подати декларацію:
- юридичні особи;
- особи, які зобов’язані подавати електронні декларації НАЗК на підставі Закону “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 р. № 1700. Виняток – особи, які подавали таку декларацію для участі у конкурсі певну вакансію держслужби, але не пройшли.
В одноразовій декларації можна показати майно особи, яке знаходиться у власності на дату її подання:
- гроші у гривнях та в іноземній валюті на банківських рахунках.
- гроші внесені до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ;
- електронні гроші;
- банківські метали, які розміщені на рахунках;
- депозити/вклади, кошти, позичені третім особам за договором позики та інші права грошової вимоги, оформлені у письмовій формі.
- нерухомість, у т.ч. земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості,
- об’єкти незавершеного будівництва; рухоме майно, у вигляді транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
- транспортні засоби вартістю більше 400 тис. грн та/або з об’ємом двигуна 3 тис. см3, мотоцикли - більше 800 куб. см3;
- цінне рухоме майно, наприклад предмети мистецтва/антикваріату, дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби тощо;
- частки/паї у майні юросіб або в утвореннях, що не мають статусу юрособи (приклад – спільна діяльність), інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності; цінні папери та/або фінансові інструменти, які визначені законом.
Не підпадає під одноразове декларування:
- готівка у гривнях та іноземній валют;
- активи, які були одержані шляхом вчинення кримінального порушення, крім ухиленням від сплати податків, зборів, ЄСВ, внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, порушення у сферах валютного законодавства та захисту економічної конкуренції;
- активи по яким розпочато досудове/судове розслідування, зокрема за порушення митного законодавства, кримінальне правопорушення;
- активи, які обліковуються на рахунках фінансових установ або розташовані на території держави – агресора, або походять звідти;
- активи, набуті у власність після 1 вересня 2022 року;
- активи, сумарна вартість яких не перевищує 400 тис. грн;
- нерухоме майно, розташоване в Україні, яке не перевищує: квартира – 120 кв. метрів, будинок – 240 кв. метрів, нежитлової нерухомості – 60 кв. метрів;
- земельні ділянки – сукупно по кожній окремій ділянці у межах норми безоплатної передачі (ст. 121 Земельного кодексу).
- один транспортний засіб, який знаходиться в особистому й некомерційному користуванні, для перевезення не більше 9 осіб (включаючи водія), об’єм двигуна менше 3 тис. куб. см3, середньоринкова вартість не більше 400 тис. грн. Для мотоцикла – об’єм двигуна не більше 800 куб. см.
Ставки збоку одноразового декларування
• 5 % — щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстровані) в Україні;
• 9 % — щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном;
• 2,5 % — щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 р. до 31 серпня 2022 р. до подання Декларації.
Збір можна сплачувати трьома рівними частинами щорічно, але ставки збору в такому випадку збільшуються: 3 5% до 6%, з 9% до 11,5%, з 2,5% до 3%.
Мета одноразового добровільного декларування – легалізація майна, набутого внаслідок ухилення від сплати податків. Подача декларації та сплата збору звільнить фізичну особу від відповідальності за порушення податкового/валютного законодавства, а також нарахування та сплатити податків та зборів щодо доходів, за допомогою яких були набуті задекларовані активи.

 

 

9

 Одноразове добровільне декларування доходів – з 1 вересня 2021 року

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що ДПС України працює над імплементацією Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету».
Нормами закону, який вже набрав чинності, передбачена можливість цивілізованої легалізації активів, що були приховані від оподаткування.
Так, громадяни, які мають розміщені на території України та/або за її межами активи, що належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори, мають право подати одноразову добровільну декларацію.
Одноразове добровільне декларування відбуватиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Саме протягом цього періоду громадяни зможуть подати добровільну декларацію до Державної податкової служби України.
Задекларувавши активи, декларант повинен буде сплатити збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування, розмір якого значно менше ніж встановлений законодавством податок на доходи фізичних осіб. Загальна ставка одноразового збору – 5%, для закордонних активів – 9%, для активів у вигляді облігацій внутрішньої державної позики – 2,5%.
Крім того, на сьогодні опрацьовується питання щодо внесення змін до програмного забезпечення для можливості прийняття та опрацювання одноразових (спеціальних) добровільних декларацій в електронному вигляді з 01 вересня 2021 року.
Подача одноразової (спеціальної) добровільної декларації є правом, а не обов’язком фізичної особи. Декларант звільняється від кримінальної,адміністративної та фінансової відповідальності у випадку декларування таких активів.

 

 

8

Житлова нерухомість: звірка даних з контролюючим органом

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що відповідно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:
– об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
– розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
– права на користування пільгою із сплати податку;
– розміру ставки податку;
– нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, контролюючий орган за податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Крім того, фізичні особи, з використанням кваліфікованого електронного підпису, мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

 

 

7

За два тижня липня на Донеччині офіційно працевлаштоване більше 6 тисяч працівників

З 01 липня поточного року розпочата широкомасштабна інспекційна кампанія Головного управління ДПС у Донецькій області спільно зі Східним міжрегіональним управлінням Державної служби України з питань праці, спрямована на тих роботодавців, які використовують найману працю без укладення трудових договорів з працівниками, не сплачують податки та єдиний соціальний внесок. У ході цієї кампанії проводиться ціла низка спільних заходів, як інформаційних, так і контрольних для детінізації трудових відносин.

На сьогодні є перші позитивні результати цієї співпраці. Так, спостерігається збільшення кількості працевлаштованих належним чином працівників – тільки за першу половину липня цього року платниками податків Донецької області подано повідомлень до органів ДПС про працевлаштування у кількості 6,3 тис. працівників, що в середньому становить 422 за день. Для порівняння - за попередній місяць середньоденна чисельність працевлаштованих працівників становила 393. Тож маємо збільшення кількості оформлених належним чином працівників.
Крім того, під час проведення фактичних перевірок в обов’язковому порядку встановлюються та перевіряються документи щодо працевлаштування найманих працівників. За результатами проведеної аналітичної роботи з ризиковими суб’єктами, які можуть використовувати нелегальну найману працю, органам Держпраці було спрямовано інформацію щодо 13,3 тис. суб’єктів господарювання, у яких кількість об’єктів оподаткування (згідно форми 20-ОПП) перевищує кількість найманих працівників, для використання в інспекційній роботі. Також податковою службою Донеччини було виявлено та спрямовано до Держпраці інформацію щодо 347 юридичних адресів підприємців, у яких є діючі касові апарати з ненульовими виторгами, але при цьому відсутні наймані працівники, для подальшого реагування.
Податкова Донеччини дякує свідомим платникам податків, які оформили трудові відносини з працівниками, а роботодавцям, які ігнорують виконання свого обов’язку, нагадує про встановлену законодавством відповідальність за використання праці неоформлених працівників (60 тис. гривень за виявлене порушення вперше, та 180 тис. гривень, якщо порушення виявлено вдруге протягом двох років).

 

 

 

6

 Донеччина: надходження до державного бюджету склали 7 мільярдів гривень

За результатами роботи протягом першого півріччя 2021 року фахівцями податкової служби Донецької області забезпечено надходження до Державного бюджету України у сумі 7 млрд гривень, що на 58%, або на 2,6 млрд грн більше за торішні показники.
За територіальною приналежністю найбільші надходження до державного бюджету належать м. Маріуполю, а саме, майже 1,5 млрд грн, або більше 21% від усіх надходжень по області, по 0,6 млрд грн надійшло від платників податків міст Покровськ та Краматорськ.
Лідерами серед основних джерел формування державного бюджету на Донеччині традиційно залишаються:
- податок на прибуток підприємств – 2,7 млрд грн (39%);
- податок на доходи фізичних осіб – 1,8 млрд грн (26%);
- податок на додану вартість – 1,7 млрд грн (24%).
Запорукою стабільних надходжень податкових платежів і зборів є злагоджена та конструктивна робота спеціалістів податкових органів Донецької області, а також усвідомлення бізнесом важливості своєчасної сплати всіх належних платежів.

 

 

5

Податкова Донеччини надала за І півріччя 2021 року більше 83 тис. адмінпослуг платникам податків

Як повідомили в управлінні електронних сервісів ГУ ДПС у Донецькій області, за шість місяців поточного року платникам податків Донеччини надано 83,2 тис. адміністративних послуг.
Податкова Донеччини нагадує, що для суб’єктів звернень – фізичних та юридичних осіб у Донецькій області функціонує 21 центр обслуговування платників (далі – ЦОП), в яких сервісне обслуговування здійснюється з урахуванням карантинних обмежень, які впроваджені на виконання доручень Уряду та ДПС України. У ЦОП області суб’єкти звернень мають можливість отримати 77 адміністративних послуг, з яких 51 – безоплатна послуга, та 26 – платних.
Так, у першому півріччі цього року найбільш популярними були послуги з видачі картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (далі – ДРФО) та видача відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів і утриманих податків. У січні - червні 2021 року видано 33,1 тис. таких карток та 17,4 тис. відомостей про доходи.
Крім того, протягом 6 місяців поточного року було зареєстровано 4,5 тис. платників єдиного податку та надано 8,2 тис. витягів з реєстру платників єдиного податку.
Ознайомитись з інформацією про порядок надання адміністративних послуг, режим доступу до приміщень, в яких здійснюється прийом суб'єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під'їзні шляхи, місця паркування, а також отримати бланки заяв на адміністративні послуги можна на субсайті Головного управління ДПС у Донецькій області (https://dn.tax.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-administrativnih-poslu/).

 

 

 4 4

Припинення підприємницької діяльності: остання декларація платника єдиного податку

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що згідно з п.п. 2 п. 299.10 ст. 299 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.
У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (абзац перший п. 295.8 ст. 295 ПКУ).
У разі державної реєстрації припинення, зокрема, підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення (п. 294.6 ст. 294 ПКУ).
Слід зазначити, що з 01.04.2021 податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2020 № 752) (далі – Декларація), у складі якої передбачено подання звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) до органу ДПС за основним місцем обліку платника єдиного внеску.
Таким чином, фізичні особи, щодо яких до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, подають Декларації востаннє за податковий (звітний) квартал, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року, у строки, визначені підпунктами 49.18.2 та 49.18.8 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу або до закінчення такого звітного періоду на який припадає дата ліквідації.
Відповідно до п. 42.6 ст. 42 ПКУ електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом припиняється, зокрема, у випадку наявності в Державному реєстрі інформації про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи. Тому, остання Декларація подається особисто (уповноваженою на це особою) або надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
При цьому фізичні особи, разом з останньою Декларацією подають додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (крім фізичних осіб, які звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зі змінами та доповненнями).

 

 

3 2

Надходження від туристів Донеччини склали більше мільйону гривень

Платники податків Донеччини, які здійснюють діяльність у туристичній сфері, впродовж першого півріччя 2021 року сплатили до місцевих бюджетів Донецького регіону 1,2 млн грн туристичного збору, що на 313,9 тис. грн більше за торішні показники.

Зокрема, фізичні особи-підприємці поповнили місцеві бюджети на 847,9 тис. грн, а юридичні особи - на 309,2 тис. гривень.
Найбільші суми туристичного збору надійшли від гостей, яким вподобали чарівні краєвиди околиць м. Краматорськ – 617,5 тис. грн та чисте повітря лісів Святогір’я – 322,9 тис. гривень.
Нагадаємо – ставка туристичного збору встановлюється рішенням органу місцевого самоврядування за кожну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) у розмірі до 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати – для внутрішнього туризму та до 5 відсотків мінімальної заробітної плати – для в'їзного.
Платники туристичного збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням відповідної ради.
Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально згідно наданої податкової декларації, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади.

 

 

1 3

ПДВ: повернення помилково сплачених коштів

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що згідно з п. 43.1 ст. 43 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.
У разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному п. 200 прим. 1.5 ст. 200 прим. 1 ПКУ, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів – шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку (абзац перший п. 43.4 прим. 1 ст. 43 ПКУ).
Згідно з п. 43.5 ст. 43 ПКУ контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення належних сум коштів з відповідного бюджету або з єдиного рахунку та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
У разі якщо повернення сум податку на доходи фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу, відповідне повідомлення надсилається контролюючим органом до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку з дня отримання відповідної податкової декларації.
На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Пунктом 43.6 ст. 43 ПКУ визначено, що повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані, або з єдиного рахунку.

 

 

 

В Костянтинівці «порушники-роботодавці» офіційно працевлаштували 934 працівника

В першому півріччі 2021 року Костянтинівські податківці у складі робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення провели 15 «інформаційних» рейдів серед роботодавців Костянтинівки. За цей час було виявлено 54 роботодавця, які не оформлювали трудові відносини зі своїми працівниками, 934 працівника отримали офіційне місце роботи, 165 громадян оформили приватне підприємництво, 235 роботодавців підвищили рівень заробітної плати своїм працівникам.

Члени робочої групи роз’яснюють суб’єктам господарювання норми законодавства про працю, порядок оформлення найманих осіб, переваги офіційного працевлаштування працівників, ризики неформальних трудових відносин. Наприклад, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) роботодавцю загрожує штраф у розмірі 60 тис.грн. за кожного робітника.

В Костянтинівці на зміну торгівлі приходять комп’ютерні технології

В Костянтинівській ДПІ станом на 1 липня 2021 року на податковому обліку перебуває 4248 Костянтинівських платників. Із них 1661 юридичних осіб та 2587 - фізичних осіб – підприємців.

За першу половину 2021 року додалося 16 новостворених підприємств та 183 фізичних осіб – підприємців.
Припинили свою діяльність – 12 юридичних осіб та 173 підприємця.
В Костянтинівській ДПІ відмічають зміну видів діяльність новостворених платників. Якщо раніше переважала торгівля, то зараз – це діяльність у сфері ІТ та консультування. Крім того, більшість платників – підприємців оформлюють свою діяльність в електронному вигляді через веб-портал державних послуг Дія.

Костянтинівці сплатили 1,8 млн грн податку на нерухомість

З початку 2021 року власники нерухомості – громадяни та підприємства Костянтинівської та Іллінівської територіальних громад сплатили 1,8 млн грн податку за «зайві метри», що на 858 тис грн більше, ніж у січні-червні минулого року.

Ставки та пільги з податку на нерухоме майно встановлюються рішенням місцевих рад: сільських, селищних, міських та рад об'єднаних територіальних громад.
Крім того, додатково оподатковуються об'єкти житлової нерухомості, площа яких перевищує 300 кв. метрів для квартир і 500 кв. метрів для житлових будинків, у сумі 25 тис. грн за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частки).
Розмір пільгової площі розповсюджується:
для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60 кв. метрів;
для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/ квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - 180 кв. метрів.
Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до:
нерухомого майна, площа якого перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої площі: для квартири/квартир – 300 кв. метрів; для будинку/ будинків - 600 кв. метрів; для різних типів житлових об’єктів - 900 кв. метрів;
нерухомості, яка використовується з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку або використовуються у підприємницькій діяльності).
Громадянам обчислення суми податку здійснюється податковою службою за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості. Про що вручається повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку за місцем його податкової адреси (місця реєстрації) до 1 липня 2021 року.
Фізичні особи мають сплатити податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою для проведення звірки даних щодо: об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; права на користування пільгою із сплати податку; розміру ставки податку; нарахованої суми податку.

Костянтинівські та Іллінівські підприємства сплатили понад 22 мільйони гривень податку на прибуток

За перше півріччя 2021 року підприємства Костянтинівської та Іллінівської територіальних громад перерахували до бюджету 22,2 мільйона гривень податку на прибуток, що на 3,5 мільйони гривень більше ніж за відповідний період 2020 року.

Ставка податку на прибуток становить 18 відсотків та нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами.
Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених Податковим Кодексом України, є календарний квартал, півріччя, три квартали та рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.
Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ.

До місцевих бюджетів Костянтинівської та Іллінівської ТГ надійшло 21,3 млн грн єдиного податку

З початку 2021 року платники податків Костянтинівської та Іллінівської ТГ, які працюють на спрощеній системі оподаткування сплатили до місцевих скарбниць 21,3 млн грн єдиного податку. Це на 583 тис грн більше, ніж в аналогічному періоді 2020 року.

Найбільші надходження забезпечили фізичні особи – підприємці, які сплатили 17,4 млн грн. Підприємства перерахували 3,9 млн грн, у т.ч. 2,6 млн грн перерахували сільгоспвиробники.
Єдиний податок у повному обсязі спрямовується до місцевих бюджетів та є одним з головних джерел для вирішення соціально-економічних питань громад.
У довідці про доходи ФОП на загальній системі – чистий прибуток
Костянтинівські податківці роз’яснили, що в довідці про доходи фізичної особи – підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, на підставі даних податкової декларації зазначається сума чистого оподатковуваного доходу за відповідний період.
Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, здійснюється відповідно до ст. 177 Податкового кодексу України.
Фізичні особи – підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через Електронний кабінет.
Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.
Фізичні особи – підприємці подають річну податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року.
Отже, у довідці про доходи фізичної особи – підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, на підставі даних податкової декларації зазначається сума чистого оподатковуваного доходу за відповідний період.

Два кроки для легалізації незалежної професійної діяльності

Відповідно до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України незалежна професійна діяльність – участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб

Для взяття на облік в органах податкової служби фізичній особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність необхідно:
1. У строк до 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності подати особисто, через представника, або надіслати поштою рекомендованим листом з описом вкладення до податкового органу за місцем реєстрації:
– заяву за формою № 5-ОПП, наведену у додатку 8 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1588);
– копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, визначеного у п.п. 1 п. 6.7 розд. VI Порядку № 1588.
При подачі документів пред’являються оригінали зазначених документів та паспорт.
Якщо фізична особа подає документи для взяття на облік через поштове відділення рекомендованим листом з описом вкладення, то копії документів повинні бути засвідчені нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності.
Можливості подання в електронному вигляді платниками податків заяви за формою № 5-ОПП не передбачено.
У день отримання заяви за формою № 5-ОПП фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність береться на облік в податковому органі. Довідка про взяття на облік за формою № 34-ОПП надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків у податковому органі.
2. Протягом 10 робочих днів з дня взяття на облік подати до податкового органу за основним місцем обліку повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, тобто про місце де буде проводитись діяльність за формою № 20-ОПП (далі – Повідомлення за ф. 20-ОПП), наведене у додатку 10 до Порядку № 1588 (ідентифікатор форми F1312002).
Якщо робоче місце фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце постійного проживання, то необхідно проставити позначку у графі 11 розділу 3 Повідомлення за ф. 20-ОПП для взяття на облік за неосновним місцем обліку в податковому органі за місцезнаходженням робочого місця.

Продаж алкоголю після «дозволеного часу» загрожує продавцю штрафом у 6800 грн

Згідно з частиною третьою ст. 15 прим. 3 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 481) на час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, куріння тютюнових виробів, використання електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

Сільські, селищні та міські ради в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) (крім закладів ресторанного господарства) у визначений рішенням таких органів час доби (частина дев’ята ст. 15 прим. 3 Закону № 481).
Законом № 481 передбачено застосування до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) (крім закладів ресторанного господарства) фінансових санкцій у вигляді штрафу у розмірі 6800 грн. у разі порушення заборон з продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у визначений рішенням сільських, селищних та міських рад в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці у визначений час доби.
Крім того, відповідно до частини третьої ст. 156 Кодексу про адміністративні правопорушення порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, зокрема, торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у заборонений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування час доби, тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадову особу суб’єкта господарювання.

 

20210721 1

1.#ЦифраДня

За використання природних ресурсів бюджет Донеччини отримав більше 250 мільйонів гривень Природні ресурси, якими володіє наша держава, – це великий скарб, дарований нам природою. Тому кожен громадянин, кожен платник податків має пам’ятати про їх значимість і дбайливо та економно ставитися до їх використання.

За п’ять місяців 2021 року від підприємств Донецької області до зведеного бюджету країни за спеціальне використання води, надр та лісів надійшло 250,6 млн грн рентних платежів.
Слід зазначити, що 76% від загальної суми надходжень, або 190,5 млн грн, становить плата за користування надрами, що, безумовно, пов’язано зі специфікою регіону, а саме, з вугільно-видобувною галуззю.
Друге місце з часткою у 24% займає рентна плата за спеціальне використання води. За період січень – травень 2021 року підприємства Донеччини сплатили 59,7 млн гривень.
Найменшу частку (менш за 1%) в рентних платежах, що сплачують платники Донеччини, займає рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – з початку 2021 року місцеві бюджети області отримали 0,3 млн грн цієї ренти.
Шановні надрокористувачі, пам’ятайте – сплачуючи рентні платежі, ви не тільки виконуєте свій конституційний обов`язок, але й фінансуєте заходи, спрямовані на відновлення природних ресурсів регіону.

Підписатися на Facebook  fb.com/TaxUkraine www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал t.me/tax_gov_ua  

Підписатися на YouTube youtube.com/TaxUkraine 

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot    #РентніПлатежі, #надходження, #ДПС_Донеччина

 20210721 2

2. #ДПС_Донеччини_попереджає

Стережися шахраїв – не дай себе ошукати!

Управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Донецькій області попереджає суб’єктів господарської діяльності, що з початку червня активізувались телефонні шахраї, які здійснюють дзвінки з месенджерів «Viber», «WhatsApp» та інших від імені керівників різних структурних підрозділів ГУ ДПС у Донецькій області з проханнями чи з вимогами щодо перерахування коштів на розрахункові рахунки, кредитні картки або сплату готівкових коштів на різноманітні потреби.
Вкотре наголошуємо, що посадові особи ГУ ДПС у Донецькій області ні в якому разі не здійснюють подібні звернення, тим більше, предметом обговорення не може бути переведення коштів. Відомство діє ВИКЛЮЧНО в межах чинного законодавства та повноважень, і ні дзвінків, ні запрошень «для вирішення питань» від імені керівництва надходити не може. Усі ці дії – незаконні та мають ознаки шахрайства!
Шановні платники! Будьте обачливими - у разі отримання інформації про такі пропозиції, або вчинення противоправних дій працівниками податкової служби Донецької області, повідомляйте підрозділ Національної поліції за номером телефону «102».

#УвагаШахраї, #ДПС_Донеччина

 20210721 3

3. #ЦифраДня

За спеціальне використання води підприємства Донеччини сплатили більше 60 мільйонів гривень

На даний час у Донецькій області зареєстровано 281 підприємство – платник рентної плати за спеціальне використання води, які за шість місяців 2021 року перерахували до бюджетів всіх рівнів 60,2 млн грн, що на 1,4 млн грн більше за торішні показники. Ця сума майже рівними частинами розподілена між державним та місцевими бюджетами.
Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що якщо протягом шести місяців суб’єкти господарювання не сплачують або сплачують не в повному обсязі рентну плату, вони можуть бути позбавлені дозволів на спеціальне водокористування. Так, з початку року до Державного агентства водних ресурсів України фахівцями податкової служби області спрямовано інформацію по 19 підприємствам, за якими рахується податковий борг у сумі 14,8 млн гривень.
Довідково повідомляємо, що граничний термін подання податкової звітності та сплати податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал 2021 року – 09 серпня та 19 серпня 2021 року відповідно.

Підписатися на Facebook fb.com/TaxUkraine www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал
t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube
youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot #плата_за_воду, #надходження, #ДПС_Донеччина

 20210721 4

4. #ДПС_Донеччини_пояснює

Земельний податок: пільги з оподаткування
Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що статтею 281 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.
Згідно з п. 281.1 ст. 281 ПКУ від сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої і другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери (за віком), ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зі змінами та доповненнями, та фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Пунктом 281.2 ст. 281 ПКУ передбачено, що звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм: – для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;
– для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
– для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
– для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.
Статтею 121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III зі змінами та доповненнями право на безоплатне отримання із земель державної або комунальної власності земельних ділянок, у межах зазначених граничних норм, мають громадяни України. Іноземні громадяни та особи без громадянства не мають права набувати права власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності.

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

Підписатися на Facebook  fb.com/TaxUkraine www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал t.me/tax_gov_ua
Підписатися на YouTube youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

 

20210721 5


5. #ДПС_Донеччини_пояснює
Податкова знижка: витрати на лікування за наслідками 2020 року
Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що до переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до п. п. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), включається сума коштів, сплачених платником податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника ПДФО або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю), а також сума коштів, сплачених платником податку, визнаного в установленому порядку особою з інвалідністю, на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику ПДФО або його дитині з інвалідністю у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, крім:
а) косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи косметичне протезування, не пов’язаних з медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не пов’язаних з лікуванням хронічних захворювань;
б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики;
в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування);
г) операцій із зміни статі;
ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування);
д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;
е) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Пунктом 1 розділу ХІХ ПКУ встановлено, що п. п. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 ПКУ набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинність закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування.
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

Підписатися на Facebook fb.com/TaxUkraine www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал t.me/tax_gov_ua
Підписатися на YouTube youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

20210721 6


6. #ЦифраДня

Автовласники Донеччини сплатили більше 1,2 млн грн транспортного податку

За п’ять місяців 2021 року власники транспортних засобів Донецької області перерахували до місцевих бюджетів більше 1,2 млн грн транспортного податку. Зокрема, громадяни сплатили 351,2 тис. грн, а внесок юридичних осіб – власників автомобілів до місцевих бюджетів області склав 859,8 тис. гривень.
Нагадуємо, що з 1 січня 2021 року змінено розрахункову середню вартість автомобілів. Так, об’єктом оподаткування транспортним податком є транспортні засоби, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2021 році – 2 250 000 гривень). Цьогоріч до переліку потрапили такі марки автомобілів: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mclaren, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce та Toyota. Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік.
Податківці Донеччини продовжують до 1 липня 2021 року надсилати громадянам повідомлення-рішення. Транспортний податок сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення такого податкового повідомлення-рішення, юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Підписатися на Facebook fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.donetsk Підписатися на Telegram-канал t.me/tax_gov_ua
Підписатися на YouTube youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

#ТранспортнийПодаток, #надходження, #ДПС_Донеччина

 

7. #ЦифраДня

Надходження до зведеного бюджету Донеччини перевищили
12 мільярдів гривень

За результатами роботи протягом перших п’яти місяців 2021 року фахівцями податкової служби Донецької області забезпечено надходження до зведеного бюджету країни у сумі 12,4 млрд грн, у тому числі до державного бюджету надійшло 6,3 млрд грн, до місцевих скарбниць – 6,1 млрд гривень.
Першочерговим завданням Податкової Донеччини є, насамперед, злагоджена та конструктивна робота податківців з представниками бізнес-спільноти задля усвідомлення ними важливості своєчасної сплати всіх належних платежів до зведеного бюджету Донецького регіону.
У розрізі територіальних відділень Донеччини найбільші надходження до зведеного бюджету традиційно належать м. Маріуполю, а саме 3,3 млрд грн, або 27% від усіх надходжень по області. Мільярдний рубіж також подолали громади міст Покровськ – 1,3 млрд грн та Краматорськ – 1,1 млрд гривень.
Лідерами серед основних джерел формування зведеного бюджету Донецької області залишаються:
- податок на доходи фізичних осіб – 5,8 млрд грн (47%);
- податок на прибуток підприємств – 3,0 млрд грн (24%);
- податок на додану вартість – 1,4 млрд грн (11%).
Головне управління ДПС у Донецькій області висловлює свою вдячність та повагу усім сумлінним платникам податків регіону, бо саме завдяки вам наша область та держава в цілому безупинно зміцнює та покращує свою економіку, а відтак - і рівень життя наших громадян.

Підписатися на Facebook fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.donetsk Підписатися на Telegram-канал
t.me/tax_gov_ua Підписатися на YouTube youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

#ЗведенийБюджет, #надходження, #ДПС_Донеччина

 

8. #ЦифраДня

Більше 490 млн грн екологічного податку перерахував на відновлення довкілля бізнес Донеччини

Екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.
Так як у Донецькій області на обліку рахується велика кількість підприємств, діяльність яких негативно впливає на екологічну ситуацію в регіоні, забезпечення збору екологічного податку є одним з пріоритетних напрямків роботи податкової служби Донеччини.
За перше півріччя поточного року підприємства Донецької області до зведеного бюджету сплатили 493,8 млн грн екологічного податку, що на 37,9 млн грн більше за торішні показники. Згідно з розподілом коштів на відновлення довкілля місцеві скарбниці отримали 214,5 млн грн, державний бюджет – 279,3 млн гривень.
У розрізі територіальних відділень найбільші надходження екологічного податку забезпечили підприємства м. Бахмут - 154,8 млн грн, м. Маріуполя – 148,4 млн грн та м. Мар`їнки – 108,7 млн гривень.
Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що граничний термін надання податкової декларації з екологічного податку за ІІ квартал 2021 року – 09 серпня 2021 року.

Підписатися на Facebook fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.donetsk 
Підписатися на Telegram-канал t.me/tax_gov_ua
Підписатися на YouTube youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

#ЕкологічнийПодаток, #надходження, #ДПС_Донеччина

 

9. #ДПС_Донеччини_пояснює
Трансфертне ціноутворення: підтвердження операцій за принципом «витягнутої руки»
Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що підпунктом 39.2.1.8 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України встановлено умови, за яких господарські операції визнаються такими, що відповідають принципу «витягнутої руки»:
– якщо ціни (націнки) на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, ціна вважається такою, що відповідає принципу «витягнутої руки», якщо вона встановлена відповідно до правил такого регулювання. Ціна операції, що відповідає принципу «витягнутої руки», визначається відповідно до цієї статті, але не може бути меншою за мінімальну ціну (націнку) або індикативну ціну та більшою за максимальну ціну (націнку);
– якщо під час здійснення операції обов’язковим є проведення оцінки, вартість об’єкта оцінки є підставою для встановлення відповідності принципу «витягнутої руки» для цілей оподаткування;
– у разі проведення аукціону (публічних торгів), обов’язковість проведення якого визначена законом, умови, які склалися за результатами такого аукціону (публічних торгів), визнаються такими, що відповідають принципу «витягнутої руки»;
– якщо продаж (відчуження) товарів, у тому числі майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, умови, сформовані під час такого продажу, визнаються такими, що відповідають принципу «витягнутої руки».
Джерела інформації, що використовуються для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», визначені п.п. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Відповідно до п.п. 39.5.3.1 п.п. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 ПКУ платник податків та контролюючий орган використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають можливість зіставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з п.п. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, зокрема:
а) інформацію про зіставні неконтрольовані операції платника податків, а також інформацію про зіставні неконтрольовані операції його контрагента - сторони контрольованої операції з непов’язаними особами;
б) будь-які інформаційні джерела, що містять відкриту інформацію та надають інформацію про зіставні операції та осіб;
в) інші джерела інформації, з яких інформація отримана платником податків з дотриманням вимог законодавства та які надають інформацію про зіставні операції та осіб, за умови що платник податків надасть таку інформацію контролюючому органу;
г) інформацію, отриману контролюючим органом у рамках укладених Україною міжнародних угод.
Якщо платник податків з метою встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» за методами, визначеними п. 39.3 ст. 39 ПКУ, використав джерела інформації, передбачені п.п. 39.5.3.1 п.п. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 ПКУ, контролюючий орган використовує ті самі джерела інформації, якщо не доведено, що інші джерела інформації дають можливість отримати вищий рівень зіставності комерційних та фінансових умов операцій (п.п. 39.5.3.2 п.п. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 ПКУ).
Згідно з п.п. 39.5.3.3 п.п. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 ПКУ для зіставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами неконтрольованих операцій контролюючий орган не має права використовувати інформацію, яка не є загальнодоступною (зокрема інформацію, доступ до якої наявний тільки у органів державної влади).
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

Підписатися на Facebook fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал t.me/tax_gov_ua
Підписатися на YouTube youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

10. #ДПС_Донеччини_пояснює

Право на податкову знижку: користування іпотечним житловим кредитом

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що згідно з п.п.166.3.1 п.166.3 ст. 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст.164 ПКУ, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема, як частина суми процентів, сплачених цим платником за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст. 175 ПКУ.
Платник податку – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року (п. 175.1 ст. 175 ПКУ). Тобто, повернення податку на доходи фізичних осіб може здійснюватися лише в межах сум, які фактично надійшли до бюджету від конкретного платника податку у звітному році.
Якщо умовами молодіжного житлового кредиту передбачено повну або часткову компенсацію за рахунок бюджетних коштів відсотків за таким кредитом, то претендувати на податкову знижку одержувач такого молодіжного кредиту може тільки в частині особисто сплачених ним процентів, але при дотриманні інших умов, виконання яких є обов’язковим для отримання права на податкову знижку. При повній компенсації процентів за кредитом за рахунок бюджетних коштів платник податку не має законодавчих підстав на податкову знижку за таким кредитним договором.
Нагадуємо, що останній день подання декларації для отримання податкової знижки за 2020 рік – 31 грудня 2021 року включно.
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

Підписатися на Facebook fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.donetsk 
Підписатися на Telegram-канал t.me/tax_gov_ua
Підписатися на YouTube youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

11. #ЦифраДня

На Донеччині сплатили єдиного податку майже на 60 мільйонів гривень більше торішніх показників

Суб’єкти господарювання Донеччини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, за січень-червень 2021 року сплатили до місцевих бюджетів області 520,8 млн грн єдиного податку, що на 59,6 млн грн перевищує показник відповідного періоду 2020 року.
Фізичні особи-підприємці є лідерами зі сплати єдиного податку – ними сплачено до місцевих бюджетів 389 млн гривень.
Натомість, юридичними особами - платниками єдиного податку перераховано до місцевої казни 131,8 млн грн, у тому числі більше половини надійшло від сільгоспвиробників області – 71,5 млн гривень.
Найбільше надходжень з цього податку забезпечили підприємці м. Маріуполя – ними сплачено до місцевої казни 141,2 млн грн, що складає більше чверті від усього обсягу надходжень єдиного податку. Також від бізнесу м. Покровськ надійшло 65,4 млн грн, а платники податків м. Краматорськ забезпечили надходження податку у розмірі 62,9 млн гривень.
Податкова Донеччини акцентує увагу, що єдиний податок у повному обсязі зараховується до загального фонду місцевих бюджетів. Саме тому, перераховуючи зазначений податок своєчасно та у повному обсязі, підприємці забезпечують фінансування поточних потреб та сприяють розвитку своєї громади.

Підписатися на Facebook fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал t.me/tax_gov_ua
Підписатися на YouTube youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

#ЄдинийПодаток, #надходження, #ДПС_Донеччина


12. #ЦифраДня

Платниками Донеччини спрямовано на соціальне забезпечення
більше 4,9 млрд грн єдиного внеску

За перше півріччя 2021 року до бюджету Донецької області надійшло 4,9 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у тому числі у червні платниками Донеччини сплачено 945,7 млн грн єдиного внеску.
Надходження поточного року на 827,3 млн грн перевищують надходження І півріччя 2020 року.
Повна виплата заробітної плати та сплата єдиного внеску – обов’язок кожного працедавця, тому податковими органами Донеччини постійно проводиться комплекс заходів з легалізації трудових доходів громадян.
А саме зараз розпочато інспекційний етап реалізації Національного плану спільних дій податкової служби та органів Держпраці щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік.
А виявити несумлінних роботодавців і поінформувати про це податкову службу зараз може кожен пересічний громадянин Донецького регіону за допомогою зручного мобільного додатку «Legal ZrPlat», який можна безкоштовно скачати на свій телефон за допомогою засобів Play Market (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solidpack.legalzrplat) або App Store (https://apps.apple.com/us/app/legal-zrplat/id1490703512?ls=1).
Адже легальний бізнес, який працює у правовому полі, своєчасно сплачує всі податки і активно підтримує соціальні програми на своїх підприємствах – це запорука зростання добробуту населення, а відтак, і всієї держави, орієнтир та приклад для наслідування.

Підписатися на Facebook fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.donetsk Підписатися на Telegram-канал
t.me/tax_gov_ua Підписатися на YouTube youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

#ЄдинийВнесок, #надходження, #ДПС_Донеччина

13. #ДПС_Донеччини_пояснює
Щодо особливостей сплати єдиного внеску
Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 січня 2021 року розширено перелік платників єдиного внеску, які звільняються від сплати за себе єдиного внеску, а саме: звільняються від сплати за себе єдиного внеску фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони:
- отримують пенсію за віком, або за вислугу років,
- або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VІ (далі - Закон № 2464).
Звільняються від сплати за себе єдиного внеску:
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за умови взяття їх на облік як фізичних осіб - підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно як фізичною особою - підприємцем, так і особою, яка провадить незалежну професійну діяльність;
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність та фізичні особи - підприємці, які мають основне місце роботи, за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (частина п’ята та шоста ст. 4 Закону № 2464).
Скасовується обов’язок сплачувати мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку) для фізичних осіб - підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства (п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464).
Для фізичних осіб, які застосовують загальну систему оподаткування, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства єдиний внесок нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
У разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, вони можуть самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

Підписатися на Facebook fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.doetsk Підписатися на Telegram-канал t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube
youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot


14. #ДПС_Донеччини_пояснює
Про перехід на загальну систему ФОП – платників єдиного податку
Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області звертає увагу, що у випадку, якщо фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) – платники єдиного податку порушують умови, визначені Податковим кодексом України (далі – ПКУ) для перебування на спрощеній системі оподаткування, то такі платники зобов’язані з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснене порушення, перейти на загальну систему оподаткування.
Окрім того, вказані ФОП в податковій декларації платника єдиного податку повинні додатково відобразити окремо доходи, отримані від здійснення операцій, які не дають права на застосовування спрощеної системи оподаткування, та застосувати до них ставку єдиного податку в розмірі 15 відсотків.
Відповідно до п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПКУ платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, зокрема, у таких випадках:
– у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого п. 291.4 ст. 291 ПКУ;
– у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.6 ст. 291 ПКУ (однією з умов перебування ФОП на спрощеній системі оподаткування є здійснення розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій формі));
– у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання;
– у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку (для другої та третьої груп);
– у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку.
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

Підписатися на Facebook  fb.com/TaxUkraine  www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал t.me/tax_gov_ua
Підписатися на YouTube youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot


15. #ДПС_Донеччини_пояснює

До уваги платників! Особливості подання та заповнення повідомлення за ф. № 20-ОПП

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що відповідно до п.63.3 ст. 63 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку. Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Повідомлення про такі об’єкти оподаткування подається за формою № 20-ОПП.
Порядок обліку об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, визначений розділом VIIІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 року № 1588.
Повідомлення за ф. № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.
Початком перебігу 10-денного строку є дата набуття права платником щодо об’єкту оподаткування відповідно до правовстановлюючих документів чи документів, що підтверджують право користування, розпорядження об’єктом оподаткування.
У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за ф. № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, в такому самому порядку та строки, як і при реєстрації, створенні чи відкритті об’єкта оподаткування та у графу 2 «Код ознаки надання інформації» вноситься значення «3 – зміна відомостей про об’єкт оподаткування».
Водночас, у разі зміни призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об’єкта оподаткування надається в повідомленні за ф. № 20-ОПП двома рядками, а саме:
– в одному рядку зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється (у графу 2 вноситься значення «6 – закриття об’єкта оподаткування»),
– у другому – оновлена інформація про об’єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого (у графу 2 вноситься значення «1 – первинне надання інформації про об’єкти оподаткування»), при цьому ідентифікатор об’єкта оподаткування змінюється.
Про закриття об’єкта оподаткування суб’єкт господарювання інформує контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подання повідомлення за ф. № 20-ОПП із зазначенням у графі 2 «Код ознаки надання інформації» коду «6 – закриття об’єкта оподаткування», а у графі 9 – відповідного стану об’єкта.
Подати повідомлення за ф. № 20-ОПП із позначкою про закриття об’єкта оподаткування та фактичне закриття на його підставі об’єкта оподаткування можливо лише для об’єкта оподаткування, що перебуває на обліку в контролюючому органі.
Отже, поданню повідомлення за ф. № 20-ОПП з ознакою надання інформації «6 – закриття об’єкта оподаткування» має передувати подання повідомлення за ф. № 20-ОПП з ознакою надання інформації «1 – первинне надання інформації про об’єкти оподаткування».
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

Підписатися на Facebook fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал t.me/tax_gov_ua
Підписатися на YouTube youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot


16. #ЦифраДня

Більше 1000 громадян користуються мобільним додатком Legal_ZrPlat

Виплата заробітної плати у «конвертах» – тягар сучасності, який несе за собою багато негараздів як країні, так і кожному з нас. Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів. Тому легалізація заробітної плати, виявлення прихованої зайнятості на сьогодні є одним з найпріоритетніших напрямків роботи Податкової Донеччини.
Нагадаємо – з кінця січня минулого року стартував мобільний додаток #Legal_ZrPlat, який сприяє виявленню фактів порушень законодавства, у тому числі законодавства про працю.
Зараз кожний пересічний громадянин, використовуючи мобільний телефон, може направити в орган податкової служби інформацію про виплату заробітної плати в «конвертах» або використання найманої праці без укладення трудового договору, захистити свої права споживачів, якщо вам не видали фіскальний чек, поскаржитися на порушення з боку суб’єктів господарювання при продажу підакцизної продукції.
За увесь час роботи мобільного додатку його завантажили 1189 користувачів. Так, у поточному році до Податкової Донеччини за допомогою Legal ZrPlat надійшло вже 108 звернень, з них щодо порушень трудового законодавства – 104, порушень законодавства у сфері підакцизних товарів – 3, щодо невидачі фіскального чеку – 1 скарга. І маємо зауважити, що #Legal_ZrPlat настільки популярний, що на нього приходять скарги навіть з інших областей, які перенаправляються за належністю для вжиття заходів у Миколаївську, Дніпропетровську, Львівську, Харківську, Одеську, Херсонську, Запорізьку, Черкаську, Чернігівську і Київську області.
З метою захисту прав кожного працівника, гарантованих державою, та упередження можливих втрат бюджету, ГУ ДПС у Донецькій області вживаються усі заходи в межах повноважень та здійснюється контроль в частині проведення аналізу викладеної у зверненнях інформації, проведення аналітичної роботи (спрямування запитів порушнику), у разі встановлення порушень трудового та іншого законодавства матеріали передаються до Головного управління Держпраці у Донецькій області для врахування в роботі та подальших заходів.
Крім того, за невидачу розрахункових документів фахівцями Податкової Донеччини проведено фактичну перевірку, донараховано 10 тис. грн штрафних санкцій. За матеріалами 12 скарг після закінчення дії мораторію буде проведено фактичні перевірки.
Нагадуємо, що завантажити на телефон цей корисний та зручний у використанні мобільний додаток «Legal ZrPlat» можна засобами Play Market (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solidpack.legalzrplat) або App Store (https://apps.apple.com/us/app/legal-zrplat/id1490703512?ls=1).

Підписатися на Facebook
fb.com/TaxUkraine  www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал
t.me/tax_gov_ua  Підписатися на YouTube
youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

#Legal_ZrPlat, #легалізація, #ДПС_Донеччина


17. #ДПС_Донеччини_пояснює

Об’єднання зусиль ДПС та Держпраці в рамках протидії незадекларованої праці

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що Державною податковою службою України в рамках підписаного Меморандуму про співробітництво та партнерство між ДПС та Держпраці узгоджено механізм спільної роботи щодо реалізації заходів, спрямованих на стимулювання платників податків та працівників до переходу від неформальних до задекларованих трудових відносин.
Зазначені заходи включають:
- інформаційну кампанію про переваги офіційного працевлаштування та ризики використання незадекларованої праці;
- фактичні перевірки органів ДПС платників податків та інспекційну кампанію Держпраці серед роботодавців, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці.
Необхідно зазначити, що ДПС проводить постійний моніторинг ймовірних ризиків використання праці неоформлених у встановленому порядку працівників. Результати такого моніторингу будуть використані в ході контрольно-перевірочних заходів органів ДПС та додатково передані Держпраці для відповідного реагування.
Мета об’єднання зусиль ДПС та Держпраці – протидія використанню незадекларованої праці, перш за все, направлені на захист інтересів працівників, роботодавців та держави в цілому. Адже, сьогодні держава вбачає одним із основних своїх завдань, виконання зобов'язань перед громадянами щодо підвищення соціальних гарантій: заробітних плат, пенсій, інших соціальних виплат,
Детальніше – на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/478462.html.
Довідково: Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України розмір санкції за використання праці одного неоформленого працівника складає 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 000 грн. Розмір санкції збільшується в залежності від кількості виявлених неоформлених працівників.
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

Підписатися на Facebook
fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал
t.me/tax_gov_ua
Підписатися на YouTube
youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot

 

 

20210713 1ПД

 

2

3

4

 

 

 

Донеччина: 64 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень передано до правоохоронних органів з початку 2021 року

У січні-травні поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України 64 матеріали, за якими встановлено збитки бюджету на суму більше 7 млрд 190 млн грн та виявлено легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, на 4 млрд 651 млн гривень.

В результаті розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були спрямовані до правоохоронних органів, 54 матеріали було приєднано до кримінальних проваджень. Крім того, обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 4 кримінальні провадження.
Більше 14% від усіх виявлених правопорушень – це порушення у сфері державних закупівель. Так, з початку року управлінням вже складено 9 матеріалів щодо порушень в цій сфері на суму понад 375 млн гривень.
Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

Використання РРО/ПРРО: платні медичні послуги

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що платні послуги у сфері охорони здоров’я з початку 2021 року повинні надаватись фізичними особами – підприємцями, у тому числі і платниками єдиного податку, виключно із застосуванням РРО.

З 01.01.2021 року набрав чинності розділ І Закону України від 01.12.2020 року № 1017-ІХ, «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування РРО платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцями (споживачами) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій», яким внесені зміни до п. 61 підрозділу 10 розділу XX «Інші перехідні положення» Податкового кодексу України,
Так, п. 61 підрозділом 10 розділу XX передбачено, що з 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року РРО та/або ПРРО не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів МЗП, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють, зокрема, надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.
Крім того, платні послуги у сфері охорони здоров’я, які можуть надавати фізичні особи - підприємці визначено Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010. Розділ за кодом 86 «Охорона здоров’я» поділяється на групи: 86.1 «Діяльність лікарняних закладів»; 86.2 «Медична та стоматологічна практика»; 86.9 «Інша діяльність у сфері охорони здоров’я».
Зазначений розділ включає лікарні широкого профілю та спеціалізовані лікарні короткочасного або тривалого перебування пацієнтів, санаторії, профілакторії, будинки для людей похилого віку з медичним обслуговуванням, психіатричні лікарні, установи для осіб з розумовими вадами, реабілітаційні центри, лепрозорії та інші установи охорони здоров’я, що мають необхідну матеріальну базу та проводять діагностичне та медичне лікування пацієнтів, які страждають різними захворюваннями. Також до цього розділу відносяться медичні консультації та лікування в області загальної та спеціалізованої медицини як лікарями загального напряму, так і медичними спеціалістами та хірургами; стоматологічні послуги загального та спеціалізованого характеру, послуги ортодонтів.
Нагадуємо, що суб’єкти господарювання можуть скористатись банером «Програмні РРО» на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/, де можна знайти найактуальнішу інформацію, нормативні акти, роз’яснення, відеоуроки щодо використання програмних РРО.
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

 

До уваги платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин!

Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що Державна податкова служба України на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/469210.html надає важливу інформацію для платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України з 01.04.2021 по 30.04.2021 складає 7 178,2714 грн/тис. куб. метрів або 256,7565 дол. США/тис. куб. метрів.
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

 

З доходів мешканців Донеччини до бюджетів сплачено більше 4,6 млрд гривень

За січень-квітень 2021 року до зведеного бюджету країни від платників Донецької області надійшло 4 млрд 637 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 723 млн грн перевищує показники відповідного періоду 2020 року. Податок на доходи фізичних осіб залишається одним з основних бюджетоутворюючих елементів, на нього припадає 55,8% від усіх перерахувань суб’єктів господарювання області.

Серед основних чинників зростання надходжень ПДФО - підвищення рівня мінімальних заробітних плат, а також розширення бази оподаткування, зокрема, у рамках заходів з легалізації трудових відносин та повноти сплати роботодавцями податків і зборів при виплаті доходів.
Основна сума сплаченого податку, а саме 75%, залишається в розпорядженні місцевих громад для подальшого розвитку регіону та фінансування заходів у соціальній сфері.
Так, за січень-квітень 2021 року до місцевих бюджетів області надійшло 3 млрд 477 млн гривень податку на доходи фізичних осіб. Натомість, до Державного бюджету України за чотири місяці поточного року надійшло 1 млрд 159 млн грн зазначеного податку.

 

Зберігання пального потребує ліцензії

Шановні платники! Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального на території України визначено Законом України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» зі змінами та доповненнями (Далі – Закон № 481).

У сферу дії Закону потрапляють: нафтопродукти, палива моторні, скраплений газ, а також речовини, що використовуються як компоненти вищевказаних видів пального.
Перебування пального на балансі суб’єкта господарювання або на відповідальному зберіганні хоча б один день (при цьому таке пальне зберігається у стаціонарних ємкостях) є зберіганням пального та здійснюється за наявності ліцензій.
Власне, зберігання пального, – це діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик (ст.1 Закону № 481).
Суб’єкти господарювання, які закуповують пальне та зберігають його на своїй території для подальшого використання для власних потреб зобов’язані придбати ліцензію на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки).
Суб'єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії.
Також повідомляємо, що суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну, оптову торгівлю пальним або зберігання пального виключно у споживчій тарі до 5 літрів, ліцензію на роздрібну або оптову торгівлю пальним або ліцензію на зберігання пального не отримують.
Термін дії ліцензії – 5 років. Сплата за ліцензії справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій.
Відповідно до ст. 15 Закону № 481 встановлена:
- річна плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним у розмірі:
 5000 гривень за кожне місце оптової торгівлі пальним,
 10000 гривень за відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним;
- річна плата за ліцензії на право зберігання пального:
 780 гривень на право зберігання пального,
 780 гривень на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки);
- річна плата за ліцензії на право зберігання пального:
 2000 гривень на право роздрібної торгівлі пальним.
Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій.
Сплата за весь термін дії ліцензії не дозволяється.
Перелік документів для отримання ліцензії передбачено ст. 15 Закону № 481.
На виконання вимог Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та з метою забезпечення безперебійного надання електронних довірчих послуг у період карантину, Головне управління ДПС у Донецькій області пропонує отримувати інформацію щодо діючих ліцензій на офіційному сайті ДПС України за електронною адресою: https://tax.gov.ua/dovidniki-reestri-perelik/reestri/383525.html.
Для отримання більш детальної інформації пропонуємо звертатися за телефоном: 0980753533, або з документами на отримання ліцензії на пальне за адресами:
- вул. Італійська, 59, м. Маріуполь, Донецька обл., 87515,
- вул. Куїнджі, 93, м. Маріуполь, Донецька обл., 87515.
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

 

Запрошуємо платників податків взяти участь в опитуванні щодо рівня корупції в органах ДПС

Триває анонімне опитування громадськості щодо оцінки сприйняття корупції в органах Державної податкової служби.
Думка платників податків – тих, заради кого ми працюємо, дозволить об’єктивно оцінити ризики корупції в органах ДПС для подальшого їх усунення.
Опитування є анонімним, добровільним та не займе багато часу.
Відповівши на запропоновані питання, ви допоможете ідентифікувати проблемні питання в роботі органів ДПС та стати кращими для вас.
Опитування можна пройти за посиланням http://tax.gov.ua/anketa/?3328193862, яке буде активним з 30 квітня 2021 року по 10 червня 2021 року.
Результати опитування будуть оприлюднені на офіційному вебпорталі ДПС одразу після їх опрацювання.

 

Костянтинівські землероби та мільйонери отримали першість в декларуванні доходів

За кількістю поданих податкових декларацій першість належить землеробам, а за сумами задекларованих доходів лідирують мільйонери, - такі перші підсумки цьогорічної кампанії декларування доходів громадян в Костянтинівській та Іллінівській ТГ.
В Костянтинівській ДПІ розповіли, що мешканці громад подали 1204 декларації, в яких повідомили про 47,1 мільйон гривень отриманих доходів. Сума податків, яку декларантам необхідно сплатити до бюджету склала 2,3 мільйони гривень. Громадяни цього року декларували доходи від надання в оренду нерухомості, продажу квартир, будинків та транспорту, іноземні доходи та інвестиційні прибутки.
Майже 70% усіх поданих декларацій належить громадянам, які отримують доходи від обробки паїв. Вони подали 817 декларацій з доходами понад 3,6 мільйони гривень, та нарахували собі 708,5 тисяч гривень податкових зобов’язань. Спадкоємці подали 151 декларацію на суму 12 мільйонів гривень, їм доведеться перерахувати до бюджету 769 тис грн податків.
Декларації подали також 8 мільйонерів, які отримали 20,8 мільйонів гривень доходу на всіх. Податковою знижкою вже встигли скористатись 68 громадян, їм з бюджету буде повернуто 168,3 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Для отримання податкової знижки декларації можна подавати впродовж всього 2021 року.

 

Нелегальна праця в Костянтинівці виходить з «тіні»

Офіційне місце роботи отримали 631 працівник та 103 підприємця, - такі результати роботи податківців у січні-квітні 2021 року з легалізації праці в Костянтинівці.
Серед основних методів «боротьби» з тіньовою зайнятістю Костянтинівські податківці називають: аналіз, зустрічі та бесіди. С початку року податківці склали 132 протоколи бесіди з роботодавцями, у складі робочої групи, створеної при Костянтинівській міській раді, провели 12 «інформаційних» рейдів за місцем здійснення діяльності суб’єктів господарювання.
Бюджет додатково отримав 681,5 тис грн податку на доходи фізичних осіб, 968,8 тис грн ЄСВ, 67.8 тис грн єдиного податку та 56,8 тис грн військового збору.

 

Фізична особа отримала бюджетний грант, чи треба сплатити податки?

Бюджетні програми, гранти, дотації - це можливості для реалізації активними громадянами своїх проектів у сферах культури, туризму, креативних індустрій, спорту та інших сферах. Коли всі стадії «захисту проекту» пройдено і бюджетний грант отримано, виникає питання – чи треба з цього доходу сплатити податки?
Костянтинівська ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області роз’яснює, що податковий кодекс України визначає «бюджетний грант», як цільову допомогу у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах у порядку, встановленому законом.
Перелік надавачів бюджетних грантів визначає Кабінет Міністрів України.
Дохід у вигляді бюджетного гранту під час його нарахування (виплати, надання) фізичній особі не оподатковується.
Водночас, якщо фізичною особою допущено порушення цільового використання бюджетного гранту, він зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб (18%) і військовий збір (1,5%) з суми доходу, отриманого у вигляді бюджетного гранту / його частини, щодо якої допущено порушення відповідних умов договору про цільове використання гранту.
Якщо платник податку повернув повністю чи частково бюджетний грант надавачу гранту у році його виплати (надання), він має право повідомити про це контролюючий орган з наданням копій документів, що підтверджують факт такого повернення. У такому випадку, платник податку звільняється від необхідності декларувати доходи та сплачувати податки.
Якщо платник податку повернув бюджетний грант у наступному році, та вже задекларував дохід та сплатив податкові платежі, він має право подати уточнюючу Декларацію та зменшити суму доходу за відповідний звітний рік на повернуту суму гранту, за умови надання копій документів, що підтверджують факт повернення відповідного гранту або його частини на користь надавача гранту.


Три способи дізнатись громадянину про свої податкові борги

В Костянтинівській ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області розповіли, що фізична особа – громадянин, яка не є суб’єктом господарювання, може отримати інформацію про наявність (відсутність) податкового боргу:
1. В Електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Після входу треба обрати режим «Стан розрахунків з бюджетом», щоб отримати доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів (дані інтегрованої картки платника). Червоним кольором позначено суми заборгованості перед бюджетом.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID).
2. У разі виникнення у платника податків податкового боргу, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3060 грн), контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.
3. Звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу:
- за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо нарахованої суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- за своєю податковою адресою (місцем реєстрації) для проведення звірки даних щодо нарахованої суми транспортного податку;
- за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо нарахованої суми плати за землю.

 

В Костянтинівці тривають «інформаційні рейди» проти нелегальної праці

Костянтинівські податківці, продовжують практику «інформаційних рейдів» у складі міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення Костянтинівської громади. Головне завдання – встановлення та попередження порушень законодавства про працю, інформування найманих працівників та їх роботодавців про права та обов’язки.

Неофіційно оформлений працівник ризикує залишитися без соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, а розмір пенсії напряму залежить від страхового стажу та заробітку, з якого фактично сплачено страхові внески до Пенсійного фонду. Роботодавці за порушення законодавства про працю наражають себе на великі штрафи – 60 тис грн за одного працівника, що працює без трудового договору
З початку 2021 року робоча група провела 12 «інформаційних» рейдів. Результатами роботи стали - 631 офіційно працевлаштований працівник та 103 нових підприємця. Бюджет додатково отримав 681,5 тис грн податку на доходи фізичних осіб, 968,8 тис грн ЄСВ, 67.8 тис грн єдиного податку та 56,8 тис грн військового збору.

 

Чи можуть борги стати доходом? Відповідають податківці

Основна сума боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором до закінчення строку позовної давності вважається доходом, отриманим платником податку як додаткове благо, - повідомляють в Костянтинівській ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області.
Наприклад, громадянину було списано банківський кредит, чи заборгованість за комунальні платежі. Сума списаного боргу вважається доходом такого громадянина. Якщо ця сума перевищує у 2021 році – 1500 грн., боржник самостійно має сплатити податок з таких доходів та відобразити їх у річній податковій декларації про майновий стан та доходи.
Про свої списані борги громадяни мають дізнатись від кредитора, який зобов’язаний повідомити платника податку – боржника про списання боргу рекомендованим листом з повідомленням про вручення, шляхом укладення відповідного договору або надання повідомлення боржнику під підпис особисто. До податкової кредитор подає податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено.
Не оподатковується дохід у вигляді:
основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує у 2021 році – 1500 грн.;
суми процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності;
основної суми боргу (кредиту) платника податку за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою житлової нерухомості, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності.Як сплачувати ЄСВ підприємцям - пенсіонерам

Костянтинівські податківці пояснили, що фізична особа — підприємець, яка набула статус пенсіонера за віком або особи з інвалідністю та отримує відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, або досягла віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) та отримує відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, звільняється від сплати за себе єдиного внеску з наступного місяця після набуття такого статусу.
Оскільки пропорційний розрахунок бази нарахування ЄСВ для цієї категорії платників Законом № 2464 не передбачений, то місяць, в якому така особа набула право на пенсію за віком або статус особи з інвалідністю, або досягла віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, та отримує відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, відноситься до базового звітного періоду, за який сплачується ЄСВ.

Яка сума благодійної допомоги не оподатковується
Костянтинівська ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області роз’яснює, що відповідно до пп. 170.7.3 Податкового кодексу України не оподатковується сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними платнику податку, отриманої протягом звітного податкового року сукупно у розмірі не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 Податкового кодексу України, у 2021 році – 3180 гривень.

 

Готуємось сплачувати земельний податок у 2021 році

Костянтинівська ДПІ головного управління ДПС у Донецькій області підготувала пам’ятку фізичним особам про сплату земельного податку.
Податковим кодексом України визначено, що плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він сплачується у вигляді земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Сплачують його власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.
Ставки земельного податку встановлюють сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад та затверджують їх своїм рішенням щороку до 15 липня.
Нарахування земельного податку фізичним особам здійснюють податкові органи за місцем знаходження земельної ділянки. Для цього податківці використовують дані Державного земельного кадастру з урахуванням бази оподаткування земельним податком.
Базою оподаткування для розрахунку земельного податку є:
• нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;
• площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
Податківці обчислюють суми земельного податку та надсилають або вручають особисто платнику за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року відповідне повідомлення-рішення. Фізичні особи мають сплатити земельний податок протягом 60 днів з дня отримання повідомлення – рішення.
Якщо платник податку виявив розбіжності у відомостях про земельну ділянку, що були надані контролюючими органами, йому необхідно звернутись до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки з оригіналами документів на право власності, користування пільгою для проведення звірки та уточнення даних.
Від сплати податку звільняються:
• особи з інвалідністю першої і другої групи;
• фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
• пенсіонери (за віком);
• ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
• фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Таке звільнення від сплати податку, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
• для ведення особистого селянського господарства − у розмірі не більш як 2 гектари;
• для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах − не більш як 0,25 гектара, в селищах − не більш як 0,15 гектара, в містах − не більш як 0,10 гектара;
• для індивідуального дачного будівництва − не більш як 0,10 гектара;
• для будівництва індивідуальних гаражів − не більш як 0,01 гектара;
• для ведення садівництва − не більш як 0,12 гектара.
Щоб отримати пільгу треба звернутись до податкової за місцезнаходженням земельної ділянки із заявою та документами, що посвідчують право на пільгу. Це може бути посвідчення особи з інвалідністю або довідка медико-соціальної експертної комісії; посвідчення батьків багатодітної сім’ї; пенсійне посвідчення (за віком); посвідчення «Учасник бойових дій», «Особа з інвалідністю внаслідок війни», «Учасник війни», «Член сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби», «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1-3 категорія) тощо.
Фізична особа, яка станом на 1 січня поточного року має у власності кілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, до 1 травня поточного року має подати письмову заяву у довільній формі до податкової місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.

 

Задекларовані громадянами податки треба сплатити до 1 серпня 2021 року

В Костянтинівській ДПІ нагадали, що податок на доходи фізичних осіб за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи треба сплатити до 1 серпня 2021 року року.
За несплату податку платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
при затримці до 30 календарних днів включно - у розмірі 5 відс. погашеної суми податкового боргу;
при затримці більше 30 календарних днів - у розмірі
10 відс. погашеної суми податкового боргу.
Ті самі дії, вчинені умисно, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відс. від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов’язання.
Такі діяння, що вчинені умисно повторно протягом 1095 календарних днів або які призвели до прострочення сплати грошового зобов’язання на строк більше 90 календарних днів, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50 відс. від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов’язання.
Крім того, після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня.

 

Податкова Донеччини презентує постійну телефонну лінію з питань наявного боргу

Інформаційна підтримка платників податків Донецького регіону в умовах карантинних обмежень сьогодення дуже важлива і актуальна, тому за ініціативи в.о. начальника ГУ ДПС у Донецькій області Ірини Долозіної Податковою Донеччини запроваджено call-центр з актуальних питань.

Відсьогодні жителі Донецького регіону можуть отримати автоматичне аудіо- та смс-повідомлення про наявний податковий борг, а за телефоном 099-50-800-50 – поспілкуватися зі спеціалістом податкової служби, з’ясувати, який борг і по яким податкам чи зборам рахується, причину виникнення, шляхи його погашення та рахунки, за якими його можна погасити.
До речі, перевірити, чи не має у вас податкового боргу, можна самостійно, за допомогою електронних сервісів ДПС України: «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», що розміщений на вебпорталі ДПС за посиланням http://tax.gov.ua/businesspartner, чи в «Електронному кабінеті платника», вхід до якого здійснюється за адресою http://cabinet.tax.gov.ua.
Крім того, наявну заборгованість можна самостійно погасити, використовуючи реквізити бюджетних рахунків, що розміщені на субсайті Головного управління ДПС у Донецькій області за наступним посиланням http://dn.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
І пам’ятайте, шлях до європейських цінностей та добробуту розпочинається сьогодні зі сплати податків!

 

Податківці Донеччини виявили факти фіктивного виконання будівельно-монтажних робіт державним підприємствам майже на 206 мільйонів гривень

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державному підприємству протягом 2016-2020 років на суму 205,7 млн гривень.

У ході аналітичного дослідження співробітниками Головного управління ДПС у Донецькій області було виявлено факти перерахування державними установами коштів на адресу генпідрядника, який має негативну податкову історію з відсутністю основних засобів, кваліфікованого персоналу та технічних можливостей для надання будівельно-монтажних робіт. В якості субпідрядників використовувались підприємства з ознаками фіктивності та транзитності, на адресу яких перераховувались кошти з метою подальшого обготівкування та легалізації.
Сума збитків, нанесених державним установам, склала 205,7 млн гривень.
Матеріали передано для прийняття рішення в межах Кримінального процесуального кодексу України до Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Національної поліції України.

Підписатися на Facebook
fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.donetsk

Підписатися на Telegram-канал
t.me/tax_gov_ua

Підписатися на YouTube
youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot


#ЗведенийБюджет, #надходження, #ДПС_Донеччина

 

Нерезиденти повинні стати на податковий облік до контролюючих органів

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області звертає увагу, що на облік до контролюючих органів зобов’язані стати нерезиденти (іноземні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи (у тому числі постійні представництва), або придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України відповідно до ст. 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

При цьому взяття на облік відокремлених підрозділів нерезидента, у тому числі постійних представництв, не звільняє нерезидента від обов’язку постановки на облік в контролюючому органі.
Для взяття на облік нерезиденти (іноземні компанії, організації), які здійснюють господарську діяльність на території України та/або які належно акредитували (зареєстрували, легалізували) на території України відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, подають до контролюючого органу заяву за формою № 1-ОПН, до якої додаються копії наступних документів (з пред’явленням оригіналів):
– витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
– документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з відповідного бізнес-реєстру не зазначені відомості про такий номер (код), що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
– документа, яким підтверджуються повноваження представника нерезидента;
– документ про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України, якщо нерезидент здійснює в Україні діяльність через відокремлений підрозділ.
Нерезидент, який не здійснює господарської діяльність на території України та має належно акредитований (зареєстрований, легалізований) на території України відокремлений підрозділ стає на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
Нерезидент, який здійснює господарську діяльність на території України через своє постійне представництво стає на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням свого постійного представництва.
Документом, що підтверджує взяття на облік в контролюючих органах юридичної особи – нерезидента є довідка про взяття на облік за формою № 34-ОПП.
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.

Підписатися на Facebook
fb.com/TaxUkraine
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал
t.me/tax_gov_ua
Підписатися на YouTube
youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX»
t.me/infoTAXbot

 

Роботодавець виплачує заробітну плату у „конвертах” –куди скаржитись 

Костянтинівська ДПІ акцентує увагу, що заробітна плата – одна з головних економічних категорій, яка поєднує інтереси працівників, підприємців та держави і безпосередньо впливає на рівень життя населення.
Кожен громадянин має право на заробітну плату не менше від установленого мінімального розміру. Такі явища, як зарплата “у конверті” та робота без оформлення трудових відносин, мають глибокі коріння та руйнують суспільство зсередини, позбавляючи майбутнього тих, хто отримує неофіційну зарплату і чиї трудові книжки залишаються неоформленими.
Буває, що під час працевлаштування недобросовісні роботодавці пропонують офіційну мінімальну зарплату, а надбавки та премії у конверті.
Роботодавець, виступаючи в ролі податкового агента працівника, утримує та перераховує до відповідних фондів із заробітної плати такі податки: єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
Окремо варто зупинитися на сплаті роботодавцем ЄСВ, що містить відрахування до всіх «соціальних фондів» та є передумовою для отримання виплати застрахованим особам матеріального забезпечення у разі настання відповідних випадків, який надалі розподіляється у встановлених пропорціях між наступними фондами:
- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- Фонд соціального страхування на випадок безробіття;
- Пенсійний фонд.
Хто може перевірити роботодавця і застосувати до нього санкції?
Провести перевірку щодо дотримання норм трудового законодавства, а також застосувати фінансові (штрафні) санкції до роботодавців зможуть:
- Державна служба з питань праці;
- органи місцевого самоврядування;
- Державна податкова служба (у частині сплати податків).
І також сам працівник, який насамперед має бути зацікавлений в офіційній оплаті праці.
Куди звертатись у разі порушення?
Поскаржитись на порушення трудових прав можна до Державної служби України з питань праці або до її територіальних управлінь, які є у кожній області.
Також необхідно звертатись до органів Національної поліції з заявою щодо порушення Ваших трудових прав.


Оновлені Довідники податкових пільг розміщено на офіційному вебпорталі ДПС України

Костянтинівська ДПІ доводить до відома, що 12.04.2021 ДПС України на офіційному вебпорталі за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html станом на 09.04.2021 року розміщено нові:
► Довідник податкових пільг № 103/1, що є втратами доходів бюджету,
► Довідник інших податкових пільг №103/2.
Нагадуємо, що у довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг.
Звертаємо увагу, що облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюється контролюючими органами на підставі інформації, наявної в поданих такими суб’єктами господарювання податкових деклараціях.


Новації законодавства: змінено порядок подання звітності з єдиного внеску

Костянтинівська ДПІ звертає увагу платників, що у 2021 році змінено порядок подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).
Так, зі звітного I кварталу 2021 року така звітність подається у складі об’єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) за основним місцем обліку платника єдиного внеску.
Відповідні зміни прийнято законами України від 19 вересня 2019 року № 116-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» (далі – Закон № 116) та № 115-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 115).
Зазначеними законами змінено порядок подання звітності про нарахування єдиного внеску, зокрема, передбачено подання звітності про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464), у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України (далі – ПКУ).
Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок), за якою подається об’єднана звітність, затверджено наказом Мінфіну від 15 грудня 2020 року № 773 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» (далі – Наказ № 773).
У Наказі № 773 зазначено, що перший раз Розрахунок подається за I квартал 2021 року Розрахунок містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу).
Відповідно до п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ такий Розрахунок подається податковими агентами та платниками єдиного внеску лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду.
Розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Якщо останній день строку подання Розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку на доходи фізичних осіб податковий агент та незалежно від того чи виплачені платником єдиного внеску суми такого внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду.
За січень, лютий та березень 2021 року щомісячні звіти за старою формою не подаються.
Платники єдиного внеску звітують за оновленою об’єднаною формою (відповідно до Наказу № 773) щоквартально.
З 01 січня 2021 року набрав чинності наказ Мінфіну від 05 листопада 2020 року № 670 «Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Наказ № 670), яким визначено порядок подання звітності з єдиного внеску. Наказ № 670 вносить зміни до Порядку від 14 квітня 2015 року № 435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Оновлені форми звіту з єдиного внеску, запроваджені Наказом № 670 відповідно до п. 46.6 ПКУ мають подаватися з 01 лютого 2021 року.
Звертаємо увагу, що новий розрахунок складається із:
▼ Основної частини (Розділ I Розрахунку «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу», Розділ II Розрахунку «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової служби, Розділ IIІ Розрахунку «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів та прийомних батьків в розмірі місяців звітного кварталу»);
▼ Додатку 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»;
▼ Додатку 2 «Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, при усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю»;
▼ Додатку 3 «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу»;
▼ Додатку 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»;
▼ Додатку 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби»;
▼ Додаток 6 «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».

Про декларацію для виїзду за кордон

Костянтинівська ДПІ нагадує, що платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п. 179.3 ст. 179 Податкового кодексу України, далі – ПКУ).

Податкова декларація подається за звітний період у встановлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебував на обліку платник податків (п. 49.1 ст. 49 ПКУ).
Всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються в контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, визначеному ПКУ (п. 63.5 ст. 63 ПКУ).
Облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими номерами (п. 63.6 ст. 63 ПКУ).
Отже, громадянин України, який виписався з останнього місця постійного проживання в Україні та здав паспорт громадянина України, відповідно до норм чинного законодавства зобов’язаний надати податкову декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за місцем перебування на обліку, яке було зазначено в обліковій картці платника податку.

ФОП: терміни, сплата, звітність
19 квітня – кінцевий термін сплати ЄСВ за себе за I квартал 2021 року підприємцями незалежно від обраної системи оподаткування.
Не сплачують за себе ЄСВ підприємці (незалежно від системи оподаткування), які належать до осіб з інвалідністю, отримують пенсію за віком або за вислугу років, або досягли віку, визначеного ст. 26 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та отримують відповідно до Закону пенсію або соціальну допомогу.
20 квітня - граничний термін сплати авансових платежів із єдиного податку за квітень 2021 року для ФОП першої та другої групи.
20 квітня – граничний термін для суб’єктів господарювання, що використовують найману працю, незалежно від системи оподаткування, для сплати сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за березень 2021 року.
Звіт по ЄСВ щодо найманих працівників з цього року подається у складі нової звітності поквартально. За перший квартал – до 10 травня 2021 року.

Підстава для проведення фактичної перевірки – нульова звітність з РРО або ПРРО

Костянтинівська ДПІ звертає увагу, що неподання суб’єктом господарювання в установлений законом строк обов’язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), програмних РРО (далі – ПРРО), розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками є підставою для проведення фактичної перевірки контролюючим органом.

Контрольно-звітна інформація – це інформація, яку необхідно подавати до органів податкової служби дротовими або бездротовими каналами зв’язку відповідно до п. 7 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265).
Пунктом 7 ст. 3 Закону № 265 встановлено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані подавати до контролюючих органів звітність, пов’язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок (далі – РК), не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо п. 7 ст. 3 Закону № 265 не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку.
Суб’єкти господарювання, які використовують ПРРО, повинні передавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію у формі електронних копій розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та іншу інформацію, необхідну для обліку роботи ПРРО фіскальним сервером контролюючого органу, яка створюється засобами таких програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Згідно з п. 80.2 ст. 80 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) фактична перевірка (перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності) може проводитися на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції, під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з підстав, зазначених у п. 80.2 ст. 80 ПКУ, зокрема, неподання суб’єктом господарювання в установлений законом строк обов’язкової звітності про використання РРО та/або ПРРО, РК та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками (п. п. 80.2.4 п. 80.2 ст. 80 ПКУ).


Визначення бази нарахування єдиного внеску за себе для ФОП на загальній системі оподаткування

Костянтинівська ДПІ інформує, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є фізичні особи – підприємці (ФОП), в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.
Норми встановлені п. 4 частини 1 ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464).
Законом України від 13 травня 2020 року № 592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» (далі – Закон № 592), який набрав чинності 01.01.2021, внесено зміни до Закону № 2464, зокрема, п. 2 частини 1 ст. 7 Закону № 2464 викладений в новій редакції.
Так, згідно з п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464 (в редакції Закону № 592) для платників, зазначених, зокрема, у п. 4 (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування) частини 1 ст. 4 Закону № 2464, єдиний внесок нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.


Запитували – відповідаємо: терміни зберігання облікових справ СГД

Костянтинівська ДПІ повідомляє про терміни зберігання облікових справ суб’єктів господарювання в контролюючих органах після припинення діяльності (ліквідації).
Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 затверджено Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів (далі – Перелік).
Відповідно до ст. 291 розд. І Переліку облікові справи платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом 5 років після припинення діяльності таких суб’єктів господарювання.
Особові рахунки платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом 5 років (ст. 292 розд. І Переліку).
Слід зазначити, що обчислення строків зберігання документів проводиться з 01 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством. Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2011 році, починається з 01 січня 2012 року.


Про несправність РРО (програмного РРО) необхідно повідомити контролюючий орган

Костянтинівська ДПІ звертає увагу, що відповідно до п. 16 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 265) суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані у разі виявлення несправностей:
► реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО), а також пошкодження засобів контролю – протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами телекомунікацій в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами телекомунікацій в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання зареєстрований платником податків (абзац перший п. 16 ст. 3 Закону № 265);
► програмного РРО – протягом дня, в якому виявлено несправність, засобами телекомунікацій повідомити про це контролюючий орган, виробника програмного РРО та/або центр сервісного обслуговування (за наявності) за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (абзац другий п. 16 ст. 3 Закону № 265).
Згідно з п. 12 розділу ІІ Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 (далі – Порядок № 317), у разі виявлення несправностей програмного РРО або його викрадення чи компрометації особистого ключа суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом дня, в якому виявлено несправність, засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій направити до контролюючого органу, виробника програмного РРО та/або центру сервісного обслуговування (за наявності) Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 2-ПРРО (додаток 2 до Порядку № 317).
Нормами Закону № 265 не передбачено відповідальності до суб’єкта господарювання у разі не повідомлення контролюючого органу про виявлення несправностей РРО та/або програмного РРО, а також пошкодження засобів контролю.
При цьому, за непроведення розрахункових операцій через РРО та/або програмного РРО застосовуються фінансові санкції передбачені до п. 1 ст. 17 Закону № 265.


Способи отримання фіскального чеку покупцем за оплачені товари (послуги) через ПРРО

Законом України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» встановлено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).


Порядок отримання в електронному вигляді довідки про відсутність заборгованості з платежів через Електронний кабінет

Костянтинівська ДПІ інформує.
Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 (далі – Порядок № 733).
Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Довідка), що надається відповідно до Порядку № 733 формується за відсутності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.
Для отримання Довідки платникові необхідно подати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Заява), за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 733.
Заява подається платником (на його вибір):
у паперовій формі – до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу (далі – уповноважений орган);
в електронній формі – на адресу уповноваженого органу через приватну частину Електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/login, з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 851) та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155) зі змінами та доповненнями.
Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису.
Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику створити та надіслати Заяву за формою J1300305 (для юридичних осіб) або F1300305 (для фізичних осіб).
Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником (п. 3 Порядку № 733).
Необхідність у підтвердженні органами ДПС відсутності заборгованості Довідкою вимагається численними нормативно-правовими актами України, з метою її подальшого надання органам/суб’єктам, що уповноважені на надання фінансової підтримки (компенсації, дотації), проведення закупівель за державні кошти, виділення бюджетного фінансування тощо (наприклад, п. 13 частини першої ст. 17 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» зі змінами та доповненнями, згідно з яким замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі, зокрема, в разі, якщо учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника).
Відповідно до п. 7 Порядку № 733 Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у Заяві.
Довідка або відмова у наданні Довідки готуються уповноваженим органом протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.
Довідку у паперовій формі платник (його законний чи уповноважений представник) отримує безпосередньо в органі, до якого було подано Заяву.
Довідку або відмову у наданні Довідки в електронній формі платник отримує у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету з дотриманням вимог Законів № 851, № 2155.
Довідка надається платнику безоплатно (абзац другий п. 3 Порядку № 733).
Строк дії Довідки становить 10 календарних днів з дати її формування. У Довідці обов’язково зазначається термін її дії.
Роздрукований електронний примірник документа в паперовому вигляді не вважається оригіналом.
Переглянути видану платнику електронну Довідку у відкритій частині (вхід до якої не потребує ідентифікації) Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua/registers/debit) зацікавлений орган/суб’єкт може шляхом введення податкового номера платника (код за ЄДРПОУ/РНОКПП) та реквізитів електронної Довідки (дати і номеру).


Списання штрафних санкцій та пені, нарахованих на суму податкового боргу платників податків, що виник станом на 01.11.2020

Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072-IX (далі – Закон № 1072), який набрав чинності 10 грудня 2020 року, підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доповнено, зокрема, п. 2³ .
Відповідно до цього пункту у разі погашення у повному обсязі грошовими коштами платниками податків протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 1072 суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 01 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків.
Положення п. 2³ підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ не застосовується щодо:
великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним п.п. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 ПКУ;
осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року № 2597-VIII зі змінами та доповненнями;
осіб, щодо яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;
банків, на які поширюються норми Закону України від 23 лютого 2012 року «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» зі змінами та доповненнями;
осіб, які мають податковий борг з митних платежів;
осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.
Штрафні санкції і пеня, що підлягають застосуванню та нарахуванню у зв’язку зі сплатою такого податкового боргу, не підлягають застосуванню та нарахуванню, а нараховані підлягають коригуванню до нульових показників.

Підстави, за яких здійснюється перевірка платників єдиного внеску (в тому числі при ліквідації)

Відповідно до п. 2 частини першої ст. 13 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями документальні та камеральні перевірки проводяться у порядку, встановленому Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Порядок проведення документальних та камеральних перевірок регламентовано главою 8 розд. ІІ ПКУ.
Однією з підстав, яка надає контролюючому органу право на проведення документальної позапланової перевірки, може бути припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків (п.п. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 глави 8 розд. ІІ ПКУ).
Рішення про проведення документальної позапланової перевірки з підстав, визначених, зокрема п.п. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 глави 8 розд. ІІ ПКУ приймається керівником контролюючого органу (його заступником або уповноваженою особою) та оформлюється наказом (п. 78.4 ст. 78 глави 8 розд. ІІ ПКУ).
Згідно з п. 1 розд. ІV Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 1162), процедури щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) у зв’язку з припиненням платника ЄВ контролюючим органом розпочинаються та проводяться в разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей): відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи; відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення про припинення відокремленого підрозділу; судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника ЄВ, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів такого платника, зміну мети установи, реорганізацію платника ЄВ.
При отриманні одного із зазначених документів (відомостей) контролюючий орган вносить відповідний запис до реєстру страхувальників.
Після отримання від державного реєстратора відповідних відомостей згідно з п. 1 розд. ІV Порядку № 1162 контролюючий орган проводить передбачену законодавством перевірку платника щодо правильності нарахування та сплати ЄВ (п. 2 розд. ІV Порядку № 1162).


Звернення і запит на інформацію: розбираємося у чому різниця

На перший погляд здається, що звернення і запит – це тотожні поняття, адже в будь-якому разі особа у відповідь отримає певну інформацію. Але насправді різниця між цими термінами є. І ми допоможемо вам розібратись, у чому ж саме полягає відмінність, а також зрозуміти, у яких випадках потрібно надсилати звернення, а в яких запит.
Згідно із Законом України «Про звернення громадян», звернення – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Розгляд звернення за своїм змістом (заява, скарга, пропозиція тощо) вимагає вжиття певних заходів: наприклад, поновити порушені права, провести перевірку, оцінити дії осіб, щодо яких подано скаргу, визнати особливий статус заявника, усунути недоліки в діяльності органу тощо.
Право на звернення мають усі громадяни України, а також особи, які не є громадянами України, але законно перебувають на її території. Звернення можна подати до органу державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, об’єднанню громадян або посадовій особі, до повноважень якої належить вирішення порушених у зверненні питань.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина та викладено суть порушеного питання, тобто пропозиції, прохання, зауваження, скарги тощо.
Орган, який надає відповідь на звернення, обов’язково здійснює ідентифікацію громадянина, що звернувся, за ПІБ, адресою, підписом. Це важливо, оскільки розгляд звернення стосується прав, свобод чи обов’язків конкретної особи.
Зверніть увагу, що термін розгляду звернень становить не більше 1 місяця, а тих, що не потребують додаткового вивчення, – не більше 15 днів з дня отримання їх відповідним органом. Це важливо пам’ятати, оскільки часто особи, які подають звернення, помилково рахують строк його розгляду з моменту відправлення та скаржаться на тривале очікування й несвоєчасне отримання відповіді.
Якщо трапляється так, що вирішити порушені у зверненні питання протягом одного місяця неможливо, то керівник органу встановлює необхідний термін для продовження його розгляду, але не більше як на 15 днів, а особу, яка подала звернення, обов’язково про це повідомляють. Таким чином, загальний термін розгляду звернення не повинен перевищувати 45 днів.
Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Метою запиту на інформацію завжди є отримання попередньо створеної інформації. А результатом розгляду запиту є лише надання інформації у готовій формі, а не вжиття певних заходів.
Запитувачем інформації може бути будь-яка фізична чи юридична особа, а також об'єднання громадян без статусу юридичної особи. І запит на інформацію можна надіслати розпорядникові без пояснення причини подання запиту й незалежно від того, стосується ця інформація запитувача особисто чи ні, адже публічна інформація розкривається необмеженому колу осіб. Це означає, що запитувачеві не потрібно додавати до запиту документи, що посвідчують особу.
До речі, і розпорядник інформації не здійснює перевірку особи запитувача, оскільки такого обов’язку законодавством не передбачено.
У запиті потрібно зазначити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит.
На відміну від звернення, термін розгляду запиту становить 5 робочих днів з дати його отримання. Однак у виняткових випадках (наприклад, надання великого обсягу інформації або пошук інформації серед значної кількості даних) строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів. При цьому таке продовження має бути обов’язково обґрунтованим, а запитувач повідомлений про це не пізніше 5 робочих днів з дати отримання запиту розпорядником інформації.
Часом трапляється так, що особи подають звернення, зазначаючи на документі його назву як запит на інформацію в надії швидше отримати відповідь.
Зауважимо, що у випадку, коли розпорядник інформації отримав запит, який за своїм змістом є зверненням, тобто в ньому особа просить вчинити певні дії, а не надати готову інформацію, то в 5-денний строк з моменту його отримання розпорядником інформації запитувачеві надішлють лише повідомлення про те, що його запит не є таким у розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації», а вже безпосередньо саме звернення буде розглянуте в строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».
Отже, звернення відрізняється від запиту на інформацію за трьома основними критеріями:
- за змістом;
- за строком розгляду;
- за суб’єктом звернення.
Якщо ви бажаєте, щоб орган державної влади або ж підприємство чи установа вчинили певні дії, вам потрібно надіслати звернення у формі заяви (клопотання), скарги або ж пропозиції (зауважень). Якщо ж ви маєте на меті попросити вже готову інформацію, тобто ту, яка утворилась протягом діяльності певного органу (наприклад, нормативно-правові акти, відомості про структуру та обсяг бюджетних коштів тощо), то в такому разі надсилайте саме запит на інформацію.


Недостатньо страхового стажу – укладіть договір про добровільну участь

Костянтинівська ДПІ інформує, що останнім часом тема добровільної сплати єдиного соціального внеску набуває актуальності. «Купити» страховий стаж, якого бракує, можна на підставі договору про добровільну сплату.
Особа, якій не вистачає декількох місяців страхового стажу, може укласти договір про добровільну участь щодо одноразової сплати ЄСВ за попередні періоди (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), в яких вона не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на будь-який період, але не менше одного місяця. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2 (на 2021 рік – 2640 гривень).
Всі платники, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску з деяких видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, подають до контролюючих органів за місцем проживання:
заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за формою згідно з додатком 3 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 (далі – Інструкція № 449);
копію трудової книжки (за наявності);
виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК–5);
копію документа, що посвідчує особу.
Перелік документів, необхідних для укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, передбачено п. п.1 п. 2 розд. V Інструкції № 449.

 

Списання податкового боргу триває – хто може скористатись

Костянтинівська ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій областіповідомляє, щотриває списання пені та штрафних санкцій платникам податків (фізичним та юридичним особам окремих категорій) у разі погашення ними податкового боргу, що виник станом на 01 листопада 2020 року та за умови сплати поточних податкових зобов’язань.

Списання здійснюється за заявою платника податків, якуслід подати до контролюючого органу за місцем адміністрування відповідного платежу (з урахуванням відкритих інтегрованих карток платників).
Відповідно до п. 2 3 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України у разі погашення платниками податків у повному обсязі грошовими коштами протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 01 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов'язань у повному обсязі, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу.

 

Костянтинівські страхувальники перерахували 73,5 млн.грн. єдиного внеску до фондів соціального та пенсійного страхування

Костянтинівські податківці повідомили, що у січні – березні 2021 рокупідприємства та підприємці Костянтинівської та Іллінівської територіальних громад сплатили до бюджету 73,5 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Це на 6,5 млн грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року. Страхувальники Костянтинівської територіальної громади сплатили 62,4 млн грн ЄСВ, а Іллінівської – 11,1 млн.грн.

ЄСВ сплачуютьроботодавціза найманих працівників, фізичні особи-підприємці, члени фермерських господарств та особи, які займаються незалежною професійною діяльністю сплачують внесок також за себе.
Державна казначейська служба України автоматично розподіляє ЄСВ за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховує за призначенням – на рахунки фондівзагальнообов’язкового державного соціального страхуваннята пенсійного страхування.

Що слід знати сільгосппідприємствам про нову форму податкової накладної

Оновились форми податкової накладної та розрахунку коригування до неї, в яких враховано зменшення ставки податку на додану вартість до 14 відсотків при здійсненні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції (наказ Мінфіну від 01.03.2021 № 131 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»).

Платники податку можуть реєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, які підлягають складенню за операціями з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, здійснених починаючи з 01.03.2021.
Зверніть увагу, оскільки оподаткуванню за ставкою 14 відс. підлягають операції з постачання окремих сільськогосподарських товарів, які здійснені з 01.03.2021 (відбулася перша подія), податкова накладна із застосуванням ставки податку 14 відс. не може бути складена раніше вказаної дати.
Якщо до 01.03.2021 р. платником було отримано попередню оплату за частину окремих сільськогосподарських товарів, що підлягають поставці, і складено відповідну податкову накладну за ставкою 20 відс., а поставка всього обсягу товару відбувається після 01.03.2021 р., то на дату поставки повної партії товару платник податку повинен скласти другу податкову накладну з огляду на різницю між повною вартістю поставленого товару та сумою попередньої оплати, що була сплачена за його частину (оскільки це є першою подією за операцією з постачання товару, який не був оплачений авансом). Така податкова накладна складається із застосуванням ставки податку 14 відсотків.
Коригування ставки податку шляхом складання розрахунку коригування не здійснюється. У разі якщо перша подія при постачанні окремих сільськогосподарських товарів відбулася до вказаної дати, перерахунок ставки ПДВ (з 20 відс. на 14 відс.) і суми податку на дату настання другої події за такою операцією не здійснюється. Враховуючи те, що ставка ПДВ 14 відс. застосовується до операцій з постачання окремих сільськогосподарських товарів, перша подія при постачанні яких відбулася з 01.03.2021, коригування операцій, за якими перша подія (відвантаження товару або перерахування передоплати/авансу) настала до вказаної дати, відбувається за ставкою податку, яка була чинною на момент настання такої першої події (за ставкою 20 відс).

 

Що мають знати про сплату ЄСВ ФОП та самозайняті особи в 2021 році

Мінімальний розмір ЄСВ, що підлягає сплаті до бюджету залежить від розміру мінімальної заробітної плати. В 2021 році розмір мінімальної зарплати складає: 6000 грн - з 1 січня та 6500 грн з 1 грудня. Тому у грудні 2021 року буде змінюватися і мінімальний страховий внесок з ЄСВ. Тож сплачуємо ЄСВ:

- з січня по листопад - 1320 грн. (6000 х 22%) на місяць;
- за грудень – 1430 грн. (6500 х 22%) на місяць.
Нагадаємо про терміни сплати ЄСВ у 2021 році:
- фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування незалежно від обраної групи - до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок;
- фізичними особами - підприємцями, які обрали загальну систему оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність - до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
Остаточний розрахунок за календарний рік до 10 лютого наступного року.
Таким чином, мінімальний квартальний розмір єдиного внеску для підприємців, який підлягає сплаті, становить:
* за І квартал 2021 року - 3960 грн. (термін сплати 19 квітня 2021 року);
* за ІІ квартал 2021 року - 3960 грн. (термін сплати 19 липня 2021 року);
* за ІІІ квартал 2021 року - 3960 грн. (термін сплати 19 жовтня 2021 року);
* за IV квартал 2021 року - 4070 грн. (термін сплати 19 січня 2022 року).

Хто може не платити ЄСВ:

Звільняються від сплати за себе ЄСВфізичні особи – підприємці, що працюють на загальній системі оподаткування,особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерського господарства за ті місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку).
Такими платниками у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, самостійне визначення бази нарахування єдиного внеску є правом, а не обов'язком.
Звільняються від сплати ЄСВ за себе фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком, або за вислугу років, є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску тільки добровільно.
Звільняються від сплати єдиного внеску за себе:
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за умови взяття їх на облік як фізичних осіб - підприємців і провадження ними одного виду діяльності одночасно як фізичною особою - підприємцем, так і особою, яка провадить незалежну професійну діяльність;
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність та фізичні особи - підприємці, які мають основне місце роботи, за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.
Крім того, звільнено від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ платників єдиного податку першої групи за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе.
Законом визначено, що ці місяці несплати єдиного внеску включаються до страхового стажу платника єдиного податку першої групи.

За користування «зайвими метрами» Костянтинівці сплатили понад 770 тисяч гривень
У січні-березні 2021 року до місцевих бюджетів Костянтинівської та Іллінівської територіальних громад надійшло 774,3 тис.грн. податку на нерухоме майно.В минулому році за аналогічний період власники нерухомості перерахували майже на 300 тис.грн. менше.
Нагадаємо, підприємства, установи, організації і підприємці самостійно нараховують, декларують та сплачують податок на нерухомість. Громадянам податкова служба до 1 липня надсилає податкові повідомлення-рішення з податковими зобов’язаннями, які необхідно сплатити упродовж 60 днів. Для проведення звірки щодо майна, яке перебуває у власності, платники можуть звернутися до податкового органу за місцем реєстрації.

Костянтинівські підприємства сплатили 15 мільйонів гривень податку на прибуток

З початку року підприємства Костянтинівської та Іллінівської ТГспрямували до бюджету 15,1мільйон гривень податку на прибуток. Так, суб’єкти господарювання Костянтинівської місцевої територіальної громади перерахували до скарбниці 15 мільйонів гривень, а 126,5 тисяч гривень надійшло від Іллінівських підприємств.

Основна ставка платежу становить 18 відсотків. Відповідно до Бюджетного кодексу України 10 відсотків податку зараховується до бюджетів міст, районів та об’єднаних територіальних громад. А від фінансових установ комунальної форми власності до місцевих бюджетівнадходить100 відсотків платежу.

 

Шановний голова, шановні мешканці територіальної громади!

Висловлюючи глибоку повагу та цінуючи результати сумісної співпраці з висвітлення результатів роботи податкової служби України та актуальних питань оподаткування, управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Донецькій області, запрошує Вас приєднатися до сторінки у соціальній мережі Facebook Державної податкової служби України за посиланням: fb.com/TaxUkraine.

Також нагадуємо Вам, що з 1 січня 2021 року Державна податкова служба України запровадила електронне інформування органів місцевого самоврядування.

Для отримання звітності посадовій (уповноваженій) особі територіальної громади необхідно здійснити лише чотири кроки:

Крок 1. Ввійти до приватної частини електронного кабінету за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/.

Після ідентифікації будуть доступними дві вкладки:

- звітність у розрізі джерел доходів;

- звітність у розрізі платників податків – юридичних осіб.

Крок 2. Отримувати звітність у розрізі джерел доходів щомісяця, не пізніше 10 числа місяця, станом на 1 число наростаючим підсумком спочатку року.

Крок 3. Надати запит про отримання звітності в розрізі платників податків – юридичних осіб за формою J1604001 та отримати квитанцію за формою 2. Датою квитанції за формою 2 є дата прийняття запиту територіальними органами ДПС до розгляду.

Крок 4. Отримати звітність у розрізі платників податків – юридичних осіб, яка буде доступна територіальним громадам протягом 20 робочих днів з дати прийняття запиту у вкладці «Звітність в розрізі платників податків – юридичних осіб» станом на 1 число наростаючим підсумком спочатку року.

З повагою,

управління інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Донецькій області

 

Костянтинівські податківці повідомили, чому всі працівники мають бути з трудовими договорами та зарплатою

«Від використання нелегальної праці програють усі – бюджет, працівники і роботодавці. Економія суб’єктів господарювання на податках та ЄСВ загрожує їм величезними штрафами. Неоформлені працівники стають майже беззахисними перед законом та лишаються усіх державних соціальних гарантій. Бюджет зазнає великих збитків від неперерахованих податків і зборів», - зазначає Ірина Чуб – начальниця Костянтинівської ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області.
Наводимо 8 причин, чому працівнику не треба погоджуватись на неофіційну роботу:
1) у разі конфлікту з роботодавцем можна залишитись без заробітної плати або отримати істотно менше без пояснення причини;
2) втрата соціальних гарантій, наприклад, у випадку скорочення;
3) у разі хвороби листок непрацездатності (лікарняний) не буде оплачено;
4) можна залишитись без відпустки та «відпускних»;
5)втрачаються державні гарантії, пов’язані з навчанням, вагітністю, народженням дитини;
6) у разі нещасного випадку з працівником недобросовісний роботодавець уникає відповідальності;
7) втрачається загальний та страховий стаж для оформлення пенсії.
8) втрачається можливість отримання державної допомоги у разі втрати роботи
Три причини для роботодавця укладати трудові договори з працівниками:
1) неоформлений працівник не несе матеріальну відповідальність та відповідальність за якість роботи, може порушувати трудову дисципліну;
2) великі штрафи за порушення законодавства про працю. Наприклад, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків – загрожує штрафом у розмірі 10 мінімальних зарплат на момент виявлення порушення за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, в 2021 році це 60 тис.грн:
3) втрата ділової репутації та іміджу, потрапляння до ризикових суб’єктів господарювання.
Бюджет втрачає надходження
За рахунок оподаткування доходів громадян та своєчасного надходження податків до бюджету , залежить вчасне фінансування закладів освіти, охорони здоров’я, оборони, безпеки, культури, соціальних виплат. Нелегальна праця знижує доходи, зокрема до місцевих бюджетів, бюджетів Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування.
Костянтинівські податківці вважають виявлення порушників законодавства про працю та податкового законодавства в частині виплати заробітної плати – одним з головних кроків до захисту інтересів працівників. Тому є постійними членами робочої групи, створеної при місцевих органах влади з метою виявлення найманих працівників, які працюють неофіційно, проведення з ними роз’яснювальної роботи та залучення до оподаткування.

 

Забув сплатити задекларовані податки - доведеться платити більше

Костянтинівські податківці нагадують, декларування доходів громадянами в 2021 році триватиме до 1 травня, а сплатити задекларовані суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору треба до 1 серпня. Якщо громадянин вчасно не розрахується з бюджетом, то доведеться сплачувати штраф у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно – у розмірі 5 відс. суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів – у розмірі 10 відс. суми податкового боргу.
- умисне ухилення від сплати податкових платежів – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відс. від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов’язання.
- при повторному умисному порушенні протягом 1095 календарних днів або простроченні сплати грошового зобов’язання на строк більше 90 календарних днів, накладається штраф в розмірі 50 відс. від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов’язання.
Крім того, за кожний календарний день прострочення сплати суми податкового зобов’язання, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати такого зобов’язання, нараховується пеня.

 

Став підприємцем – відкривати чи не відкривати банківський рахунок

Костянтинівські податківці повідомили, що суб’єкти господарювання мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської/підприємницької/інвестиційної/незалежної професійної діяльності/ діяльності, яка не пов’язана з підприємницькою, і власних потреб.
Поточний рахунок відкривається підприємствам усіх видів і форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам – підприємцям для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства.
Юридична особа для ведення господарської діяльності може здійснювати розрахунки як в безготівковій формі так і готівкою.
Якщо фізична особа – підприємець або фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність не планує працювати з іншими підприємствами (зазвичай розрахунки між підприємствами здійснюються у безготівковій формі) та отримувати оплату за товари та послуги від покупців через банк, то такий підприємець може здійснювати підприємницьку діяльність, не відкриваючи рахунка в банку. При цьому, сплата податків та зборів здійснюється в готівковій або безготівковій формі, крім випадків, передбачених Податковим кодексом України або законами з питань митної справи.

 

Отримав спадщину – вигода чи витрати на податки?

В 2021 році понад 70 мешканців Костянтинівської та Іллінівської ТГ задекларували спадщину, яку отримали в минулому році. Та чи всім спадкоємцям треба йти до податкової та сплачувати податки? В Костянтинівській ДПІ пояснили.
Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не належать до членів сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за ставкою – 5% та військовим збором – 1,5%. Такі доходи підлягають декларуванню.
За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об’єкти, що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення. Такі доходи можна не декларувати.
Членами сім’ї першого ступеня споріднення вважаються батьки, чоловік дружина, діти, у тому числі усиновлені. До другого ступеня споріднення відносяться рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.
Наприклад, бабуся залишила десятирічному онуку у спадок квартиру. Бабуся та онук мають другий ступень споріднення. Відповідно, податок з вартості квартири сплачувати не потрібно. Декларацію до податкової можна не подавати, якщо не має інших підстав для декларування доходів.
Інша ситуація – тітка залишила у спадок племіннику дім. Між тіткою та племінником не має ні першого, ні другого ступеня споріднення. Тому спадкоємцю доведеться сплатити від вартості квартири податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовий збір – 1,5%. А ще, подати декларацію про майновий стан і доходи до податкової.
Якщо доходи отримує малолітня/неповнолітня дитина, подати податкову декларацію від її імені мають батьки (усиновителі) та опікуни (піклувальники). Також саме вони будуть сплачувати податки.

 

Скільки екоподтку отримують бюджети місцевих громад для захисту довкілля

Понад пів мільйона гривень екоподатку сплатили Костянтинівські підприємства та підприємці в 2021 році.
Екологічний податок суб’єкти господарювання сплачують за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, а також за утворення радіоактивних відходів та їх тимчасове зберігання понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
Перераховані суми екологічного податку органи казначейства розподіляють у співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом України:
45 % екологічного податку — до загального фонду Державного бюджету України. Виняток - екоподаток за Викиди двоокису вуглецю, за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, – ці кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету у повному обсязі;
55 % — до спеціального фонду місцевих бюджетів, у тому числі:
до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад — 25 %;
обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 30 %;
бюджетів міст Києва та Севастополя — 55 %.

 

Костянтинівці сплачують мільйони гривен на допомогу армії

Мешканці Костянтинівської та Іллінівської територіальних громад допомогли армії на 3,2 мільйони гривень. Таку суму військового збору сплатили громадяни в перші місяці 2021 року. У відповідному періоді 2020 року ця сума була на 680 тисяч гривень меншою. 

Військовий збір громадяни сплачують з 2014 року. Обкладають ним заробітну плату та інші доходи громадян за заставкою - 1,5 відсотки. Кошти спрямовуються для фінансування Збройних сил України.

 

«Алкогольні» ліцензії мають 149 Костянтинівських підприємців

В Костянтинівській та Іллінівській територіальній громаді підприємці отримали 149 ліцензій для легального продажу алкогольної продукції та 98 ліцензій для торгівлі тютюновими виробами. В лютому 2021 року додалось 4 нових легальних місця для торгівлі алкоголем, натомість 4 ліцензії було анульовано. «Тютюнових» ліцензій поменшало на 3 одиниці.
Підприємці, які торгують алкоголем в місті, сплачують за ліцензію 8000 грн на рік. Плата за ліцензію в сільській місцевості (селищах і селах) менша - 500 грн. Річна плата за «тютюнову» ліцензію в місті складає 2000 гривень на кожне місце торгівлі, для сіл та селищ - 250 гривень. Оплата за ліцензії проводиться щоквартально в рівних частинах.

 

Костянтинівський малий та середній бізнес наповнює місцеві бюджети

Понад 10 мільйонів гривень єдиного податку сплатили підприємці та підприємства Костянтинівської та Іллінівської територіальних громад за два місяці 2021 року. Фізичні особи – підприємці сплатили 7,6 млн грн податку, підприємства – 810 тис.грн, сільгоспвиробники – 1,6 млн.грн. 

Спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку обирає більшість підприємців, бо вона має суттєві переваги над загальною системою оподаткування: значне скорочення переліку податків; спрощення ведення обліку та звітності; право не використовувати РРО до досягнення доходу у 220 розмірів мінімальної заробітної плати; право вибору бути чи ні платником ПДВ; сплата на першій та другій групі фіксованого розміру податку, незалежно від фактичного рівня рентабельності та обсягів доходу.

 

Костянтинівські податківці знайомлять підприємців з електронними сервісами та програмними РРО

Фахівці Костянтинівської ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області розповідають підприємцям про останні новації у сфері використання РРО та електронних сервісів податкової служби під час зустрічей на ринках м.Костянтинівка. Суб’єкти господарювання дізнались про терміни обов’язкового застосування РРО платниками єдиного податку, переваги програмних РРО у порівнянні із традиційними касовими апаратами, про відповідальність за порушення використання РРО та штрафні санкцій. Розповіли податківці про електронні сервіси податкової служби, зокрема Електронний кабінет платника, InfoTAX, Legal_ZrPlat.

 

Де декларувати: фізична особа знята з реєстрації за однією податковою адресою та не зареєстрована за іншою

Громадяни декларують свої доходи за податковою адресою (місцем реєстрації), за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі.

Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.
Відповідно до ст.6 Закону України від 11 грудня 2003 року № 1382-IV «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні» громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.
Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання. Таким чином, якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою та не зареєстрована за іншою, то вона повинна подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за попередньою податковою адресою.

 

Декларування 2021: громадянин надавав земельні ділянки в оренду

Костянтинівська ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області роз’яснює, що фізична особа-орендодавець при отриманні доходу від здавання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю іншій фізичній особі – орендарю, яка при цьому не є податковим агентом (підприємцем, підприємством, самозайнятою особою), має сплатити податок на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких ділянок.
Бюджетним кодексом передбачено, що податок на доходи фізичних осіб, нарахований податковим агентом або фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), сплачується таким податковим агентом або такою фізичною особою до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об'єктів оренди (суборенди, емфітевзису).
Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

 

Декларування 2021: Здав в оренду квартиру податки сплачую я чи «квартирант»?

Костянтинівські податківці повідомили, - якщо орендар (квартирант) та орендодавець (той, хто здає житло) є фізичними особами (не підприємцями), то особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету, є особа, яка надає житло у найм та отримує доходи.

Кожен орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету. Всі отримані доходи від здавання в оренду нерухомості оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим податком - 1,5відсотки.
Під час визначення орендної плати, необхідно враховувати що розмір орендної плати, зазначений в договорі оренди, не має бути меншим, ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди.
Мінімальна сума орендного платежу визначається за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затверджено постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1253, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом самоврядування села, селища, місця, на території яких вона розташована.

 

Як українцю дізнатись про свої доходи в податковій

В Костянтинівській ДПІ розповідають, що фізична особа може отримати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків (далі – Довідку про доходи) особисто або через представника шляхом подання заяви за формою № 10ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу у разі, якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання.
Крім того, така фізична особа може отримати Довідку про доходи за допомогою електронних сервісів ДПС такими способами:
- подати запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру в електронному вигляді засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якого здійснюється за адресою:cabinet.tax.gov.ua та через офіційний вебпортал ДПС, інформація надається засобами цієї системи;
- подати запит до «Єдиного вікна подання електронної звітності», програмне забезпечення якого розміщено на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Електронна звітність», інформація направляється на електронну адресу фізичної особи.
При цьому, запит може бути сформований починаючи з I кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (запит формується поквартально, тому загальна кількість кварталів, яка вказується в запиті, не повинна перевищувати 20 кварталів).
Інформація про доходи за останній звітний період надається через 50 днів після його закінчення. Для користування електронними сервісами треба отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) - аналог власноручного підпису. Він надає електронному документу такої ж юридичної сили, як і паперовому. КЕП видають Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг КЕП від податкової служби можна безкоштовно отримати в пунктах обслуговування ІДД ДПС за попереднім записом.

 

Єдина форма для звітування з ЄСВ, єдиного податку та ПДФО за 1 квартал 2021 року

Костянтинівська державна податкова інспекція нагадує, що платники ЄСВ звітуватимуть за I квартал 2021 р.(граничний термін – 11 травня 2021 року) за новою об’єднаною формою звітності. Вона подаватиметься у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку за основним місцем обліку платника ЄСВ.
Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за якою подається об’єднана звітність, затверджено наказом Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773.
Розрахунок подається податковими агентами та платниками ЄСВ лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом, платником ЄСВ протягом звітного періоду.
Простіше та зручніше звітувати в електронному вигляді, через Електронний кабінет платника. Для подання податкової звітності та отримання послуг онлайн потрібно отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) - це аналог власноручного підпису. Він надає електронному документу такої ж юридичної сили, як і паперовому.
КЕП видають Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг
- КЕП від податкової служби можна безкоштовно отримати в пунктах обслуговування ІДД ДПС за попереднім записом:
1) м. Краматорськ бульв. Машинобудівників, буд. 22, зал №3, телефон для запису та консультацій: (06264)7-43-87.
2) м. Маріуполь, просп. Металургів, буд. 193, каб. 212, телефон для запису та консультацій: (0629) 38-45-39
- КЕП від банківських установ безкоштовно можуть отримати клієнти:
1) АТ «Укрсиббанку»
2) ПАТ «Альфа Банку»
3) АТ КБ «Приватбанку». Банк надає змогу отримати КЕП онлайн, через сервіс «Privat24». Для цього у розділ "Всі послуги" треба обрати пункт "Бізнес", потім обрати «Електронний цифровий підпис» та «Завантажити сертифікат».
- КЕП платно надаютьКваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг. Інформація про них разом з інформацією про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які вони надають міститься у Довірчому списку на сайті Центрального засвідчувального органу www.czo.gov.ua

ДЕ ОТРИМАТИ ПОСЛУГИ ДПС ТА ПОДАТИ ЗВІТИ

1. Перейти на веб-портал Державної податкової служби (www.tax.gov.ua) та обрати спеціальний банер «Електронний кабінет» (посилання https://cabinet.tax.gov.ua/).

2. Увійти до приватної частини Електронного кабінету після проходження електронної ідентифікації онлайн з використанням КЕП.
3. Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі.

ДЕ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ

1. В Центрі обслуговування платників Костянтинівської ДПІ: м.Костянтинівка, пр-т.Ломоносова, 125, 1 поверх. Телефони для довідок: (06272) 6-12-33, (06272) 6-18-02, (06272) 6-18-05. Для отримання майстер-класу по формуванню КЕП та роботі в Електронному кабінеті платника необхідно взяти з собою флешку.

2. На веб-портал Державної податкової служби (www.tax.gov.ua) розміщено відеуроки щодо користування Електронним кабінетом платника та інформація про всі електронні сервіси служби.

Знижено ставку податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції

Костянтинівська ДПІ інформує, що знижено ставку ПДВ з 20 відс. до 14 відс. по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у п. 197.18 ст. 197 Податкового кодексу України. Ставка податку, яка діяла до першого числа звітного (податкового) періоду, з якого застосовується ставка ПДВ у розмірі 14 відс., застосовується у разі:

1) постачання на митній території України продукції (товарів), щодо яких передбачено ставку у розмірі 14 відс., яке відбувається після перерахування платником податку попередньої оплати (авансу), що була отримана до першого числа звітного (податкового) періоду, з якого застосовується ставка ПДВ у розмірі 14 відсотків;
2) коригування податкових зобов’язань при поверненні попередньої оплати (авансу) або повернення продукції (товарів), що були отримані до першого числа звітного (податкового) періоду, з якого застосовується ставка ПДВ у розмірі 14 відсотків;
3) коригування податкових зобов’язань при зміні договірної (контрактної) вартості визначеної продукції (товарів), поставка якої відбулася до першого числа звітного (податкового) періоду, з якого застосовується ставка ПДВ у розмірі 14 відсотків.
У разі здійснення платником податку операцій з постачання на митній території України продукції (товарів), до яких з 01 березня 2021 року буде застосовуватися ставка 14 відс., яка була придбана до першого числа звітного (податкового) періоду (до 01 березня 2021 року), з якого застосовується ставка ПДВ у розмірі 14 відс., за таким платником податку зберігається податковий кредит з ПДВ у розмірі, який був нарахований при придбанні та/або постачанні такої сільськогосподарської продукції (товарів).
Такі зміни впроваджено Законом України від 17 грудня 2020 року № 1115-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» (далі – Закон № 1115)
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до податкових періодів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
Закон опубліковано 24.02.2021 в газеті «Голос України» № 35.
ФОП - єдинник без РРО. Який документ надати покупцю за продані товари?
Відповідно до ст. 9 Закону від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» реєстратори розрахункових операцій (РРО) та/або програмні РРО та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) платниками єдиного податку (фізичними особами – підприємцями), які відносяться відповідно до Податкового кодексу до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО.
Разом з тим, п. 15 ст. 3 Закону № 265 визначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані надавати в паперовій та/або електронній формі покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший розрахунковий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України від 12 травня 1991 року № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів» із змінами та доповненнями.
Таким чином, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку, яка має право не застосовувати РРО та/або ПРРО, зобов’язана надати в паперовій та/або електронній формі покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший розрахунковий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця.

В Костянтинівці 26 найманих працівників отримали легальне місце роботи

Костянтинівські податківці спільно з фахівцями Костянтинівського міського центру зайнятості, відділів та управлінь Костянтинівської міської ради, Пенсійного фонду України проводять «роз’яснювальні рейди» серед підприємців. щодо легальної зайнятості та заробітної плати.
За два місяці 2021 року робоча група відвідала 85 Костянтинівських суб’єктів господарювання, виявила 8 громадян, які займалися підприємницькою діяльністю без реєстрації та 19 підприємців, які використовували працю найманих працівників без укладання трудового договору. З такими порушниками була проведена попереджувальна роз’яснювальна бесіда. Чотирнадцять фізичних осіб – підприємців вирішили «виправитися» та уклали трудові договори з 26 найманими працівниками, 2 громадянина отримали статус підприємця До бюджету додатково надійшло 33,1 тис.грн. ЄСВ, 27 тис грн податку на доходи фізичних осіб, 2,3 тис грн військового збору та 1,2 тис грн єдиного податку.
Нелегальна праця – це тимчасова вигода, яка в майбутньому обертається великими проблемами. Працівники не отримують соціальні державні гарантії та страховий стаж, лишаються прав та можливостей їх відстоювати. Роботодавці можуть отримати величезні штрафи та постраждати від несумлінних прцівників.

РРО – 2021:що є виробами медичного призначення та лікарськими засобами

Костянтинівські податківці нагадують, що продавці виробів медичного призначення та лікарських засобів мають застосовувати в своїй діяльності РРО/ПРРО. 

Відповідно до ст. 2 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», вироби медичного призначення (медичні вироби) – будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та забезпечення таких процесів.
Ст. 2 Закону України від 04 квітня 1996 року № 123/96-ВР «Про лікарські засоби» встановлено, що лікарський засіб – будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів (далі – АФІ) та допоміжних речовин)), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.

Декларування - 2021: як задекларувати іноземні доходи

В Костянтинівській ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області повідомили, що громадянин, який отримує іноземні доходи, зобов'язаний подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок та військовий збір з таких доходів.

Декларація подається за формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.2015 №859 (у редакції від 25.04.2019 №177), в якій:
- у рядку 10.7 розд. ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»необхідно зазначити назву країни, з якої отримано іноземні доходи, та назву валюти
- у графі 3 рядка 10.7 «доходи, отримані з джерел за межами України» - вказати суму іноземних доходів. Іноземні доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.
- у графі 6 рядка 10.7 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18%.
- у графі 7 рядка 10.7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5%.
Громадяни можуть подати декларацію в електронній формі через Електронний кабінет платника, вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua або через офіційний вебпортал ДПС.

 

Костянтинівські підприємці опановують нові сфери діяльності Отримати одноразову допомогу по безробіттю та відкрити інтернет-магазин з продажу засобів для догляду за шкіряними виробами вирішив мешканець Костянтинівки, що залишився без роботи. Для цього він навчався, склав бізнес-план та успішно його захистив перед комісією в Костянтинівському міському центрі зайнятості, членами якої були Костянтинівські податківці.
Під час засідання обговорювались перспективи вибраного напрямку підприємницької діяльності, засобів її реалізації, питання різних організаційних аспектів власної справи, що є важливими у започаткуванні майбутнього бізнесу.
«Податкова підтримує підприємницьку ініціативу громадян, адже це шлях до легалізації праці, зменшення безробіття, наповнення бюджетів. Теоретично підготовлені підприємці стають сумлінними платниками податків та відповідальними роботодавцями. Бажаємо їм успіху та розвитку», - зазначила Анна Бондаренко - головна державна інспекторка Костянтинівської ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області.

Костянтинівські податківці навчали правоохоронців працювати в Електронному кабінеті платника 

Кампанія декларування громадянами доходів, отриманих в 2020 році проходить паралельно з кампанією декларування доходів та майна державними службовцями. Для перевірки своїх минулорічних статків більшість держслужбовців щороку отримують відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків (Довідку про доходи). 

Костянтинівські податківці провели майстер-клас по роботі в Електронному кабінеті платника працівникам відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.
Головний державний інспектор Костянтинівської ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області Олег Пучков показав як отримати довідку про доходи он-лайн через Електронний кабінет платника.
Наведемо кроки, необхідні для отримання довідки:
1. Увійти Електронного кабінету платника податків через веб-портал ДПС або за адресою: cabinet.tax.gov.ua.
2. Авторизуватися за допомогою ключа електронного підпису.
3. Перейти в розділ «ЕК для громадян», обрати «Запит про суми виплачених доходів» та натиснути кнопку «Створити».
4. Заповнити реквізити у формі заяви та натиснути кнопку «Зберегти» у лівому верхньому кутку.
5. Натисніть кнопки «Підписати», а потім «Відправити». Запит з’явиться у відправлених документах розділу «Вхідні/вихідні документи».
6. Після обробки Запиту до особистого електронного кабінету платника податків надійде повідомлення «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів…», яке можна переглянути у вкладці «Вхідні документи» розділу «Вхідні/вихідні документи». Цю відповідь можна скачати або роздрукувати.
Головна державна інспекторка Костянтинівської ДПІ Анна Бондаренко розповіла, що громадяни, які отримували у 2020 році доходи від надання в оренду рухомого і нерухомого майна, спадок, подарунки, іноземні доходи та інші доходи, з яких не сплачено податок на доходи фізичних осіб, зобов’язані до 1 травня 2021 року подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї реєстрації. Розповіла про порядок та строки подання податкової декларації про майновий стан і доход.

Костянтинівські податківці нарахували 7 переваг програмного РРО 

В Костянтинівській ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області розповіли про переваги програмних реєстраторів розрахункових операцій перед класичними:

1. Безкоштовне програмне забезпечення, яке можна завантажити на смартфон, планшет, комп’ютер тощо;
2. Реєстрація ПРРО через Електронний кабінет швидко та зручно;
3. Можливість роботи в режимі «офлайн»;
4. Електронні чеки замість паперових;
5. Відсутність посередників (еквайєра, ЦСО);
6. Відсутність експертизи для комерційних ПРРО;
7. Пристосованість для будь якого пристрою, що підтримує операційну систему WINDOWS.ANDROID;
Програмне забезпечення, яке фактично є ПРРО, можна безкоштовно завантажити з сайту ДПС (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/) і встановити на свій пристрій. Нагадуємо, що безкоштовною є не тільки сама програма, але і її підтримка.
Детальна інформація та відеоуроки розміщені на веб-порталі ДПС України. Якщо у вас є питання по отриманню ключів електронного підпису, поданню звітності в електронному вигляді, роботі з електронними сервісами податкової служби, реєстрації РРО та/або ПРРО чекаємо вас за адресою: Центр обслуговування платників Костянтинівської ДПІ, пр-т.Ломоносова, 125, 1 поверх.

Як отримати податкову знижку у зв’язку з витратами на оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини 

В Костянтинівські ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області розповіли, що податкова знижка – це документально підтверджена сума витрат платника податку - резидента, у зв’язку з придбанням товарів, робіт або послуг у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.

Платник податку на доходи фізичних осіб має право включити до податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати на оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.
Для того, щоб скористатися цим правом, громадянин подає до органу податкової служби за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи та копії документів, що підтверджують витрати (договір, квитанції, чеки, тощо).

Податкова знижка розраховується наступним чином:

1. Визначити базу оподаткування - річну суму нарахованої заробітної плати зменшити на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності. Інформацію щодо заробітної плати, застосованих пільг, утриманого податку на доходи фізичних осіб, фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця;
- Визначити суму податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку: з суми податку на доходи фізичних осіб утриманого із заробітної плати за рік віднімаємо суму податку на доходи фізичних осіб, визначену як добуток бази оподаткування, зменшеної на суму понесених платником податку витрат на оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита, та ставки податку 18 відсотків.
Сума, що має бути повернута, зараховується на банківський рахунок платника податку, відкритий у будь-якому комерційному банку, або направляється поштовим переказом на адресу, зазначену у податковій декларації про майновий стан і доходи протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації. Річні податкові декларації з метою отримання податкової знижки, громадяни можуть подавати до грудня 2021 року за 2020 рік.

Костянтинівські податківці відповідають на головні питання відвідувачів ЦОП щодо декларування доходів громадян 

Начальник Костянтинівської ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області Ірина Чуб дала відповіді на основні питання, з якими звертаються відвідувачі Центру обслуговування платників Костянтинівської ДПІ щодо декларування доходів громадян. 

Куди громадянин має подавати декларацію про майновий стан і доходи?
Декларація подається за місцем податкової адреси платника податків особисто ним або уповноваженою на це особою, поштою або засобами електронного зв’язку. В Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.
Які строки подання декларації в 2021 році?
Граничні строки подання декларації за звітний (податковий) 2020 рік:
- для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування – 09.02.2021 р.;
- для громадян, які зобов’язані подавати декларацію, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – 30.04.2021 р.;
- для фізичних осіб, які декларують право на податкову знижку – 31.12.2021 р.
3. Які доходи зобов’язані задекларувати громадяни?
Обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає:
- при отриманні доходів не від податкових агентів (підприємств, організацій, підприємців). Наприклад, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення тощо;
- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами;
- при отриманні іноземних доходів;
- в інших випадках передбачених законодавством.
Коли декларація не подається?
Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:
- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, отримання спадщини, дохід від яких відповідно до розділу IV ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ.

Суб’єкти господарювання зобов’язані створювати та зберігати контрольні стрічки

В Костянтинівській ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області роз’яснили, що контрольна стрічка – це:
- копії розрахункових документів послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій (далі – РРО), що надруковані або створені в електронній формі таким РРО, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі;
- електронні копії розрахункових документів, а також електронні копії фіскальних звітних чеків, які сформовані послідовно із додаванням у кожен наступний розрахунковий документ або фіскальний звітний чек хешу попереднього розрахункового документа або фіскального звітного чека та зберігаються в електронній формі програмним РРО (далі – ПРРО) під час його роботи на період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером контролюючого органу (в режимі офлайн) до моменту передачі розрахункових документів або фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу.
Суб’єкти господарювання зобов’язані створювати та зберігати контрольні стрічки
- на реєстраторах розрахункових операцій (далі – РРО) (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг)) – протягом трьох років;
- на програмних РРО (далі – ПРРО) у разі здійснення розрахункових операцій у режимі офлайн – до моменту передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу.
У разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на РРО або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на такій контрольній стрічці, до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Змінили прізвище чи адресу – треба оповістити податкову 

В Костянтинівській ДПІ нагадують, що у разі зміни прізвища, адреси чи інших даних, які вносяться до облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), громадяни зобов’язані протягом місяця з дня виникнення таких змін повідомити про це податкову службу.

Для цього, необхідно подати заяву за формою № 5ДР або №5ДРП (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті).
Заяву громадяни можуть подати через Електронний кабінет платника. При поданні заяви (за форма 5-ДР) в такий спосіб необхідно додати скановані копії документів, що підтверджують зміни даних.
Також громадяни можуть поінформувати податкову про зміну даних особисто або через законного представника чи уповноважену особу за місцем проживання, у разі зміни місця проживання - до контролюючого органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу.
Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних, наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про зміну імені, рішення суду про усиновлення тощо.
Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою Заяви за формою № 5ДР або №5ДРП.

Який порядок та термін реєстрації ПРРО?
Костянтинівська державна податкова інспекція ГУ ДПС у Донецькій області повідомляє, що для реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО):
1. В Електронному кабінеті платника складається та подається Заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф.№ 1-ПРРО (J/F 1316602) з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів.
2. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації, ПРРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фіскального номера ПРРО із внесенням даних до Реєстру ПРРО.
3. Про реєстрацію ПРРО суб’єкту господарювання направляється інформація у другій квитанції із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО.
Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО.
Про результати обробки реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, суб’єкту господарювання надається або направляється інформація засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій:
- у день отримання реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО, надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного дня);
- не пізніше наступного робочого дня, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО надійшла після 16.00 робочого (операційного дня).
Більше інформації можна отримати на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДПС України (категорія 109.24).

 

Кому можна не декларувати доходи за 2020 рік
Кого звільнено від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи, навіть у разі отримання доходів, що підлягають декларуванню, розповіли в Костянтинівській ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області.
Звільняються від декларування доходів громадяни, які:
- є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
- перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
- перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
- перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;
Обов’язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
- від податкових агентів (підприємств, які згідно ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ПКУ;
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок;
- у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок.

Ситуація до декларування-2021: підприємець та податкова знижка
В Костянтинівській ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області повідомили, що декларації про майновий стан і доходи подають громадяни, які зобов’язані декларувати свої доходи та ті, які мають право подати декларацію, щоб скористатися податковою знижкою.
Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, визначені п.166.3 ст.166 ПКУ.
Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми його заробітною плати за рік.
Заробітна плата це - основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму.
Таким чином, фізична особа – підприємець не має право на податкову знижку щодо доходів, одержаних від підприємницької діяльності.
Якщо ж підприємець одночасно є найманою особою та отримує заробітну плату, то він може скористатись податковою знижкою до доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати.

До уваги платників Донеччини! Перевірте місце свого податкового обліку!

Головне управління ДПС у Донецькій області надає перелік платників податків, у яких змінено місце податкового обліку внаслідок проведення адміністративно – територіальної реформи.
https://dn.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/451722.html
З метою забезпечення сервісного обслуговування, повноти та достовірності реєстраційних та облікових даних платників податків просимо платників перевірити місце свого податкового обліку.
Нагадаємо, що у зв’язку з проведенням адміністративно – територіальної реформи , було утворено нові райони відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» у складі міських територіальних громад.

Костянтинівські податківці проводять роз'яснювальні рейди серед роботодавців
Костянтинівські податківці продовжують вести роз’яснювальну роботу з роботодавцями за місцем здійснення ними діяльності. До «роз’яснювальної» робочої групи також увійшли фахівці Костянтинівського міського центру зайнятості, управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської міської ради, Пенсійного фонду та Костянтинівського виконкому.
Фахівці служб інформують бізнес про переваги легальної зайнятості та неприпустимість найму працівників без оформлення трудових відносин, необхідність неухильного дотримання законодавчих вимог щодо укладання трудового договору. Податківці розповідають про оподаткування заробітних плат, сплати ЄСВ та чіткого дотримання норм трудового законодавства і карантинних вимог.
Також роботодавці отримали інформацію про відповідальність за порушення трудового законодавства, зокрема, про передбачені штрафні санкції за неоформлених працівників та несвоєчасну сплату податків.

Головне про кампанію декларування доходів громадянами – 2021

Кому декларувати доходи в 2021 році
З більшості доходів, які отримують громадяни, податки утримуються і перераховуються до бюджету податковими агентами (підприємствами, організаціями, підприємцями), які є джерелами їх виплат.
Наприклад, роботодавець нараховує працівникові заробітну плату. Але, перш ніж видати її працівнику «на руки», роботодавцю потрібно утримати із зарплати та перерахувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб (18%) і військовий збір (1,5%). Звіт про виплачені доходи і перераховані податки також подасть до податкової служби сам роботодавець.
Однак, якщо громадянин отримує доходи від такого ж громадянина як він, не від податкового агента, то відповідальність за сплату податків і подання декларації лягає на нього самого.
Наприклад, громадянин може отримувати доходи від здачі в оренду майна, подарунки та спадщину не від родичів I і II ступеня споріднення, від обробки земельних паїв більше 2 га і продажу вирощеної на них сільгосппродукції, від надання послуг репетитора або аніматора, іноземні доходи, та ін .
Таким чином, якщо громадянину дохід виплачує підприємство, організація, підприємець, то обов'язок щодо нарахування та перерахування податку, подання звітності лежить на них. А ось за доходи, отримані від звичайної фізичної особи, йому потрібно самостійно відзвітувати перед податковою службою і не забути сплатити податки.
Ставки податку
18% - основна ставка податку на доходи фізичних осіб, яка застосовується до:
- заробітної плати та за цивільно-правовими договорами,
- пасивних доходів (процентів, роялті),
- призів,
- іноземних доходів,
- доходів іноземних громадян від продажу на території України більше одного разу на рік вдома, квартири, дачі, земельної ділянки, легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда та іншого транспорту, а також об'єктів, які перебували у власності менше трьох років;
- продажі третього і наступних протягом року автомобіля, мотоцикла, мопеда та іншого транспорту;
- спадщини від спадкодавця-нерезидента, або якщо спадкоємець - нерезидент;
5% - ставка податку застосовується до доходів:
- від дивідендів по акціях і корпоративних прав, нараховані резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатів, які виплачуються інститутами спільного інвестування).
- від продажу більше одного разу на рік дома, квартири, дачі, земельної ділянки в межах норм, і продажу об'єктів, що перебувають у власності менше трьох років.
- від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року другого об'єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та / або мотоцикла, та/ або мопеда.
- від отримання спадщини від осіб, які не є членами сім'ї першого та другого ступеня споріднення: перша ступінь спорідненості - батьки, чоловік, дружина, діти; друга ступінь споріднення - брати, сестри, бабуся, дідусь, онуки.
0% - ставка податку застосовується до доходів:
- від продажу один раз на рік дома, квартири, дачі, земельної ділянки в межах норм, які перебувають у власності понад три роки або отриманих у вигляді спадщини (для резидентів і нерезидентів).
- від продажу один раз на рік легкового автомобіля та / або мотоцикла, та / або мопеда (для резидентів і нерезидентів).
- отримання спадщини (подарунків) членами сім'ї спадкодавця (дарувальника) першого та другого ступеня споріднення.
Як заплатити менше
Фізособи можуть зменшити суму оподатковуваного доходу і повернути частину раніше сплаченого податку, скориставшись правом на податкову знижку.
Таке право виникає у громадян, які користувалися іпотечним кредитом, оплачували навчання в навчальних закладах, надавали благодійну допомогу неприбутковим організаціям, оформляли довгострокове страхування життя і платили пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення; понесли витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій; переобладнали транспортний засіб на використання артельнатівного виду палива.
Звернутися за податковою знижкою можуть тільки ті громадяни, які отримують доходи у вигляді заробітної плати. Тому, наприклад підприємці, не зможуть її отримати.
Для отримання податкової знижки та подальшого повернення надміру сплаченого податку потрібно подати декларацію про доходи за попередній рік, а також мати документи, що підтверджують понесені витрати (договору, чеки, квитанції, і т.д.). Декларації, які подаються з метою отримання податкової знижки податківці приймають протягом усього року, до 31 грудня.
Як подати декларацію
Декларація подається за місцем своєї податкової адреси (реєстрації):
- особисто або уповноваженою на це особою в Центрі обслуговування платників,
- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення,
- засобами електронного зв'язку.
Заповнити та подати в декларацію в податкову інспекцію простіше і зручніше за все через електронний кабінет на сайті ДПС. Для цього потрібно попередньо отримати ключі електронного підпису в будь-якому акредитованому центрі їх видачі.
Термін подачі декларації для громадян за 2020 рік - 30 квітень 2021 року. Для тих громадян, які хочуть скористатися податковою знижкою, подавати декларацію можна до 31 грудня.
Що чекає на порушників
Несвоєчасне надання платником податків - фізичною особою податкової декларації про майновий стан і доходи тягне:
- накладення штрафу в розмірі 340 гривень.
- адміністративну відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зміни у списанні податкового боргу
Закон № 1072 спрямований на соціальну підтримку у 2020-2021 роках застрахованих осіб та надання допомоги суб’єктам господарювання (юридичним особам, фізичним особам - підприємцям) на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Законом № 1072:
- збільшено мінімальний поріг суми податкового боргу, до якої не застосовуються заходи стягнення.
- збільшено суму податкового боргу, відносно якої застосовуються заходи стягнення з 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (з 1020 гривень) до 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні 3060 гривень). До зазначеної суми податкового боргу територіальні органи ДПС не будуть направляти боржнику податкові вимоги та застосовувати заходи стягнення. Також майно боржників не буде передаватися в податкову заставу у разі, якщо загальна сума податкового боргу не перевищуватиме 3060 гривень.
- доповнено підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ новими пунктами, через які законодавець передбачив одразу декілька механізмів врегулювання податкового боргу, залежно від його суми та категорії платників податків - боржників, зокрема, списання податкового боргу, загальна сума якого за усіма податками і зборами не перевищує 3 060 гривень у будь-якого платника податків, крім платників, що перебувають у процедурах банкрутства, та платників, що мають податковий борг з митних платежів (пункт 2 (прим. 4) підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу.). Списанню підлягає податковий борг (у тому числі штрафні санкції і пеня) платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищує 3 060 грн (включно), що обліковувався станом на 1 листопада 2020 року та залишився несплаченим/ непогашеним станом на дату списання такого боргу.
- встановлено, що не підлягає списанню податковий борг з податків та зборів, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної зони, а також податковий борг осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства. Заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску не підпадає під зазначене списання.
Заява на списання податкового боргу не подається, оскільки списання здійснюється контролюючим органом одноразово та одночасно усім платникам податків, сукупна сума податкового боргу яких станом на 1 листопада 2020 року не перевищувала 3 060 гривень (включно) та залишилась непогашеною на дату такого списання.
Інформацію про списання податкового боргу платник податків може отримати в приватній частині Електронного кабінету (в доступній для перегляду платнику податків інформації про стан розрахунків з податків та зборів буде відображена сума списання із посиланням на Закон № 1072).
Спілкуйтесь з податковою службою дистанційно за допомогою сервісу
«InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot
Більше інформації на офіційних сторінках у соціальній мережі Фейсбук:
Державка податкова служба України https://www.facebook.com/TaxUkraine
та ДПС у Полтавській області https://www.facebook.com/TaxUkraine
Підписуйтесь на канали інформування ДПС Телеграм
https://t.me/tax_gov_ua

Підприємці, які з 2017 року не отримують дохід можуть списати борги з ЄСВ
Костянтинівська ДПІ нагадує, що фізичні особи-підприємці (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року не отримували дохід (прибуток) від діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, мають право на списання суми недоїмки з ЄСВ, а також штрафів та пені, нараховані на ці суми недоїмки.
Для цього зазначеним категоріям суб’єктів господарювання необхідно до 1 березня 2021 року звернутися до податкового органу з відповідною заявою.

 

листівка 1

листівка 2

листівка 3

листівка 4

 

З 1 лютого 2021 року підприємці подають звітність з ЄСВ за новими формами

В Костянтинівській ДПІ повідомили, що з 01.01.2021 року вступив в силу Наказ Мінфіна №670 від 05.11.2020 р., яким змінено форми звітності з ЄСВ, що подають ФОП, члени фермерських господарств та особи, які провадять незалежну професійну діяльність (Додаток 5), Тому, з01.02.2021 року звіт з ЄСВ (додаток 5) їм необхідно подавати по новим формам. Старі форми вважаються нечинними!
Суб’єктам господарювання, які звітують в електронному вигляді слід обирати форми:
F3000513 — для фізичних осіб-підприємців, у тому числі платників єдиного податку
F3005113 — для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та/або членів фермерського господарства. 

 

 

Кому з підприємців спишуть заборгованість з ЄСВ у 2021 році

Законодавчі підстави

Закон України від 04.12.2020 р. № 1072-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Цим Законом продовжуються процедури, передбачені при списанні сум недоїмки з єдиного внеску, а також штрафів і пені згідно до Закону України від 13 травня 2020 року № 592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» (далі – Закон № 592-IX) зі змінами, внесеними Законом України від 14 липня 2020 року № 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон № 786-ІХ).
Хто має право на списання недоїмки з ЄСВ
Право списання мають фізичні особи – підприємці (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.
Період, протягом якого такі платники можуть звернутися за списанням – до 01 березня 2021 року.
При цьому, згідно до Закону №1072-ІХ ФОП з датою ліквідації з 1 січня 2017 року до 3 червня 2020 року також мають право на списання ЄСВ.
Порядок списання заборгованості з ЄСВ
Несплачені станом на 01 грудня 2020 року суми недоїмки, нараховані фізичним особам – підприємцям (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особам, які провадять незалежну професійну діяльність, підлягають списанню у порядку, визначеному Законом № 2464-VI при дотриманні наступних умов:
- такими платниками у відповідних місяцях періоду з 01 січня 2017 року до 01 грудня 2020 року не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, якщо до 01 березня 2020 року подано необхідні документи, а саме:
а) для фізичних осіб – підприємців (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування):
• заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, яка подається державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи – підприємця (якщо така заява не подавалася раніше);
• заяву про списання заборгованості та звітність відповідно до вимог ч. 2 ст. 6 Закону № 2464-VI за період з 01 січня 2017 року до 01 грудня 2020 року, які подаються до податкового органу за основним місцем обліку (якщо така звітність не подавалася раніше або була подана з помилками). Цю норму слід розуміти таким чином, що подана фізичною особою звітність має обов’язково відображати дані за період з 01 січня 2017 року до дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності включно у зазначеному періоді, який закінчується 01 грудня 2020 року. Фізичній особі не потрібно звітувати за період після дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності, оскільки в такому проміжку часу вона вже не вважається платником єдиного внеску відповідно до Закону № 2464-VI на підставі даних, одержаних контролюючим органом від Державного реєстратора;
б) для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності):
• заяву про списання заборгованості;
• заяву про зняття з обліку як платника єдиного внеску (якщо така заява не подавалася раніше) та звітність відповідно до вимог частини 2 ст. 6 Закону № 2464-VI за період з 01 січня 2017 року до 01 грудня 2020 року, які подаються до податкового органу за основним місцем обліку (якщо така звітність не подавалася раніше, або була подана з помилками).
Якщо зазначені особи вже зверталися до контролюючих органів із заявою про зняття з обліку раніше, то звітність має охоплювати період з 01 січня 2017 року до дати подання заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску. Якщо ж така заява подається вперше після 30 листопада 2020 року, то звітність подається за період до 01 грудня 2020 року.

З 1 січня 2021 року платники єдиного податку можуть здавати в оренду більші площі житлових та нежитлових приміщень
Костянтинівська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Донецькій області повідомила, що з 1 січня 2021 року фізичні особи - підприємці, можуть надавати в оренду земельні ділянки, загальна площа яких не перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких не перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких не перевищує 900 квадратних метрів. У разі перевищення зазначеної площі, підприємці не можуть бути платниками єдиного податку І-ІІІ груп.
Зазначені зміни внесені до п.п.291.5.3 п.291.5 ст.291 Податкового кодексу Законом України від 17.12.2020 року № 1117-IX .
Нагадаємо, що до 2021 року для зазначеної категорії платників податків діяли обмеження щодо надання в оренду житлових приміщень та/або їх частини, загальною площею понад 100 квадратних метрів, нежитлових приміщень (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальною площею понад 300 квадратних метрів.
Розмір площ земельних ділянок, які надаються в оренду не змінився та залишився на рівні попереднього 2020 року – до 0,2 га.

Деклаування 2021: хто звітуватиме за минулорічні доходи до податкової
Костянтинівська Державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що з 1 січня 2021 року розпочалась щорічна кампанія декларування доходів громадян. Обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає:
- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення тощо;
- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами;
- при отриманні іноземних доходів;
- та в інших випадках передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.
Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:
- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розділу IV ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ;
- у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

 

Що треба знати платникам єдиного податку про РРО в 2021 році 

Костянтинівська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що відповідно до Закону України від 01.12.2020 р. № 1017-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій» з 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (далі ПРРО) не застосовуються платниками єдиного податку (фізичними особами – підприємцями) другої – четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році – 1 320 000 грн), незалежно від обраного виду діяльності. Також, відповідно до п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України РРО та/або ПРРО не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.
Виключення складають фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку підприємці, які здійснюють:
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Такі підприємці мають застосовувати РРО в своїй діяльності не залежно від обсягу отриманого доходу.
У разі перевищення платником єдиного податку другої – четвертої груп (фізичною особою – підприємцем) в календарному році обсягу доходу 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
Тимчасово, до 1 січня 2022 року, санкції, визначені пунктом 1 статті 17 Закону України від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а саме у разі проведення розрахункових операцій з використанням РРО, програмних РРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), непроведення розрахункових операцій через РРО та/або програмні РРО, застосовуються в таких розмірах:
10 % вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;
50 % вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

20210201РРО

 

РРО - 2021: що треба знати ФОП – платникам єдиного податку

Костянтинівська державна податкова інспекція повідомляє, що Законом України № 1071-IX від 04.12.2020 року змінено строки та умови застосування РРО платниками єдиного податку:
Не застосовують РРО:
- єдинники І групи,
- єдинники II, III та IV групи, якщо протягом року обсяг їхнього доходу не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2021 році - 1 320 000 грн).
Зобов’язані застосовувати РРО не залежно від суми отриманого доходу суб’єкти господарювання, які:
- реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту;
- реалізують лікарські засоби та вироби медичного призначення
- надають платні послуги у сфері охорони здоров'я;
- реалізують ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Такі підприємці з 1 січня 2021 року мають використовувати у своїй діяльності класичний чи програмний РРО.

 

Програмний РРО: реєстрація за 4 кроки

Костянтинівські податківці розповіли, які кроки треба зробити підприємцю для реєстрації програмного РРО:

Крок 1. Отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (КНДЕП ІДД ДПС України видає безкоштовно).
Крок 2. Завантажити з веб-порталу ДПС України та встановити програмне забезпечення на будь-який зручний пристрій, який є в наявності. Це може бути комп’ютер, смартфон або планшет.
Посилання для завантаження: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/.
Крок 3. Подати через Електронний кабінет платника заяви для реєстрації ПРРО та касирів:
- для реєстрації ПРРО знаходимо в приватній частині кабінету та створюємо електронний документ за формою № 1-ПРРО «Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій» (J/F1316602);
- для реєстрації касира треба подати Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (для повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО) форма № J/F1391801.
Вхід в ПРРО (додавання сертифікатів) здійснюється за допомогою ключа касира/старшого касира щодо якого суб’єкт господарювання подав Повідомлення за формою J/F1391801.
Крок 4. Ввести товари в ПРРО. Всі чеки фіскалізуються безпосередньо на сервері ДПС.
Детально ознайомитись з процедурою реєстрацією ПРРО можна у відеоуроці від ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/video-lessons/6842.html.
Додаткову інформацію можна дізнатись:
- на веб-порталі ДПС України: www.tax.gov.ua у банері Прграмні РРО;
- в Центрі обслуговування платників Костянтинівської ДПІ за адресою: м.Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 125, вікно №15, тел. (06272) 6-18-02;
- за телефонами Головного управління ДПС у Донецькій області: 099 -986-64-05, 097-258-59-12;
- в Контакт-центрі ДПС України: 0-800-501-007 (напрямок консультації «5»).

 

Податкова повідомляє про зміну рахунків для сплати податків з 1 січня 2021 року

Костянтинівська державна податкова інспекція повідомляє, що через зміни в адміністративно-територіальному устрої населених пунктів України, з 1 січня 2021 року всі податкові платежі слід сплачувати на нові рахунки.
Кошти, сплачені на старі рахунки не будуть зараховуватись Казначейством, а повертатимуться платникам як нез’ясовані платежі.
Нові реквізити рахунків розміщено на субсайті Головного управління ДПС у Донецькій області в розділі «Бюджетні рахунки» (https://dn.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/).

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

 

Костянтинівська державна податкова інспекція запрошує громадян задекларувати минулорічні доходи

З початком 2021 року розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, одержаних у 2020 році.
Декларація подається до Центру обслуговування платників за місцем податкової адреси (реєстрації)громадянина особисто чи уповноваженою на це особою, поштою чи засобами електронного зв’язку.
На офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» є електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За його допомогою можна заповнити декларацію та завантажити копії документів, надіслати їх до контролюючого органу в електронному вигляді.
Подати декларації за 2020 рік необхідно:
- до 09.02.2021 включно - фізичним особам – підприємцям, які здійснюють підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування;
- до 30.04.2021 включно - громадянам, які зобов’язані подавати декларацію, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;
- до 31.12.2021 включно - фізичним особам, які декларують право на податкову знижку.
Обов’язок для подання декларації у громадян виникає:
- при отриманні доходів не від податкових агентів (підприємств, організацій, підприємців). Наприклад, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення, доходи від обробки паїв та продажу вирощеної на них сільгосппродукції, тощо;
- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. Наприклад, операції з інвестиційними активами, списана заборгованість за комунальні платежі, тощо;
- при отриманні іноземних доходів;
- в інших випадках передбачених законодавством, наприклад, при отриманні у власність майна за рішенням суду.
Податкова декларація не подається, якщо платник податку отримував доходи виключно:
- від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розділу IV ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ;
- у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.


Розмір доходу, що дозволяє працювати на єдиному податку в 2021 році збільшено

В Костянтинівській державній податковій інспекції Головного управління ДПС у Донецькій області розповіли, що з 01 січня 2021 року змінюються граничні обсяги доходів, якідозволяють перебувати підприємцям на єдиному податку І - ІІІ груп. Визначатимуться вони зважаючи на встановлений законом на 1 січня податкового (звітного) року розмір мінімальної заробітної плати.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з 01 січня 2021 року встановлено мінімальну заробітну плату 6000,0 гривень на місяць.
Тож, обсяг доходу протягом 2021 року не повинен перевищувати:
І група – 167 розмірів МЗП, - 1002000грн. (6000,0* х 167)
ІІ група – 834 розміри МЗП, - 5004000грн. (6000,0 х 834)
ІІІ груп – 1167 розмірів МЗП, - 7002000грн. (6000,0 х 1167)
Ці зміни передбачені Законом України від 01.12.2020 №1017-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій».

За 4 квартал підприємцям слід сплачувати ЄСВ на нові рахунки
В Костянтинівській ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області повідомили, що19 січня 2021 року - останній день сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерських господарств за 4 квартал 2020 року.
З 01 січня 2021 року діють нові рахунки для сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску.
Мінімальний щомісячний ЄСВ у ІV кварталі 2020 року складав 1100,00 грн., квартальний - не менше 3300,00 грн.
Разом з тим, платників єдиного податку першої групи звільнено від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ з 1 грудня 2020 року по 31 травня 2021 року. Така норма передбачена Законом України від 04.12.2020 року № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Платники єдиного податку та РРО: кому треба в 2021 році
Костянтинівська ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє , що в 2021 році реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються фізичними особами підприємцями - платниками єдиного податку другої - четвертої груп, якщо обсяг їх доходу протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
В 2021 році – це 1 320 000 грн, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Книги обліку доходів з 2021 року скасовано: кому та як вести облік по-новому
В Костянтинівській ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області повідомили, що з 1 січня 2021 року згідно з п.296.1 ст. 296 Податкового кодексу фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку першої, другої та третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.
Для підприємців – платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, передбачено ведення обліку у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів та витрат.
Облік доходів і витрат може вестися за власним рішенням платників єдиного податку в паперовому та/або електронному вигляді в довільній формі.
За бажанням платники першої – третьої груп єдиного податку можуть продовжувати вести облік доходів у книгах за попередньо визначеними формами. Реєструвати книги у контролюючих органах з 01.01.2021 не потрібно.

 

Податкова спише штрафи та пеню: умови, строки, обмеження

Закон України від 04 грудня 2020 року № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» набрав чинності 10.12.2021 року. 

Умови списання
Цим законом штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу у разі:
1) погашення платниками податків у повному обсязі грошовими коштами протягом шести місяців з дня набрання чинності Закону № 1072 суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 1 листопада 2020 року;
2) сплати поточних податкових зобов'язань у повному обсязі;
3) подання заяви в довільній формі про намір скористатись нормою Закону № 1072. У заяві зазначається:
- сума податкового боргу, яку платник податків планує погасити протягом шести місяців з дня набрання чинності Закону № 1072;
- зобов’язання щодо сплати протягом цього періоду поточних грошових зобов’язань у повному обсязі.
Обмеження
Норми Закону №1072 не застосовуються до:
великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 ПКУ;
осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;
осіб, щодо яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;
банків, на які поширюються норми Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
осіб, які мають податковий борг з митних платежів;
осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.
Штрафні санкції та пеня будуть списані, якщо:
- основна частина податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням) погашена платником податків грошовими коштами;
- погашення здійснене протягом шести місяців з дня набрання чинності Закону № 1072 (тобто з 10 грудня 2020 року до 09 червня 2021 року включно);
- податків забезпечує своєчасну і у повному обсязі сплату поточних податкових зобов’язань із загальнодержавних та місцевих податків.
Додаткова інформація:
1) У разі повної сплати платником податків суми податкового боргу з основного платежу у визначений пунктом 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ строк, штрафні санкції не застосовуються, а пеня не нараховується.
2) Штрафні санкції і пеня, що підлягають застосуванню та нарахуванню у зв'язку зі сплатою такого податкового боргу, не підлягають застосуванню та нарахуванню, а нараховані підлягають коригуванню до нульових показників.
3) Заборгованість зі сплати єдиного внеску не підпадає під списання згідно з нормою п. 2 прим. 3 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Однак частина заборгованості зі сплати єдиного внеску може бути списана згідно з нормою п. 9 прим. 15 розділу VІІІ Закону України від 08.07.2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зі змінами та доповненнями) до якого Законом №1072-ІХ також внесено зміни.

 

листівка 1

листівка 2

 

листівка 3

 

листівка 4

 

листівка 5

 

листівка 6

 

листівка 7

 

листівка 8

 

 

 

 

 

 

вці долучились до загальнообласного заходу «Обираємо майбутнє разом!»

З нагоди Міжнародного дня молоді, Костянтинівський міський центр зайнятості приєднався до проведення загальнообласного заходу «Обираємо майбутнє разом!», який відбувся одночасно на всій Донеччині. Захід було організовано у 4-х локаціях різної спрямованості:

- «Твоя кар’єра», де роботодавці презентували свої підприємства, розповіли про актуальні вакансії, умови та оплати праці, соціальні гарантії, оголосили вимоги до кандидатів. 

- «Твоя можливість», де представники професійно-технічних закладів та закладів вищої освіти презентували напрямки освіти для тих, хто ще не визначився з майбутньою професією або має бажання отримати другу спеціальність.

- «Твій вибір», де фахівчиня з профорієнтації презентувала учасникам новітні форми самопрезентації, провела майстер-клас зі складання портфоліо кар’єрного просування з резюме та відеорезюме.

- «Твій успіх», де представники соціальних партнерів спілкувалися з присутніми, розповідали про свої послуги, якими можуть скористатися усі бажаючи. Представники Костянтинівської ДПІ головного управління ДПС у Донецькій області розповіли про важливість легального працевлаштування, мобільний додаток «Legal_ZrPlat», електронні сервіси ДПС та старт одноразового добровільного декларування для фізичних осіб.

 

В Костянтинівці побільшало «легальних» працівників та ФОПів

Костянтинівські податківці впродовж 2021 року ведуть роз’яснювальну роботу з роботодавцями. «Інформаційні» рейди робочої групи щотижня проходять за місцем діяльності підприємців м.Костянтинівка. Представники органів місцевого самоврядування, соціального захисту населення, Центру зайнятості, Пенсійного фонду України та податківці ведуть бесіди з працівниками та роботодавцями щодо необхідності оформлення трудових відносин, переваг легальної праці, відповідальності за порушення законодавства про оплату труда, сплати ЄСВ та податкового законодавства.

Результатом такої роботи стали 1900 офіційно оформлених працівників та 330 фізичних осіб – підприємців, бюджет додатково отримав понад 2 млн грн. податку на доходи фізичних осіб, 3 млн.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 172 тис грн військового збору, 198 тис грн єдиного податку.

 

Добровільне декларування стартує вже з 1 вересня

 Костянтинівські податківці повідомляють, що 21 липня 2021 року набрав чинності Закон України від 15.06.2021 № 1539-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету".

 Закон визначає порядок та умови одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке відбуватиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

  Громадяни України, фізичні особи підприємці та особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність, матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, та з яких не були сплачені податки і збори. При цьому, не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

                                         

З 1 серпня фіскальні чеки виглядатимуть по-новому

 В Костянтинівській ДПІ розказали, що з 1 серпня 2021 року набувають чинності нові вимоги до форми та змісту розрахункових документів, які формують реєстратори розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

 Чеки тепер мають містити таку інформацію:

- відображення найменування суб’єкта господарювання;

- зазначення валюти операції;

- найменування платіжної системи;

- QR-коду (за наявності).

 QR-код це не обов’язковий реквізит у чеку.  Але, у разі його наявності, він має містити у собі обов’язкову інформацію, щоб спростити процедуру надсилання на абонентський номер та/або адресу електронної пошти споживача фіскального чеку продавцем!

У разі наявності QR-коду у фіскальному чеку сам він має містити таку обов’язкову інформацію:

 код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку;

дату та час здійснення розрахункових операцій;

фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека в межах зміни;

суму розрахункової операції;

фіскальний номер РРО/ПРРО, на якому він сформований.

 

Кому податківці пропонують податкову амністію вже з 1 вересня

В Костянтинівській ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області розповіли, що добровільному декларуванню підлягають грошові активи фізичної особи, майно та майнові права, які відповідають наступним критеріям:

-розміщені на території України та/або за її межами;

-були одержані/набуті за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні;

-з них не були сплачені податки і збори, або сплачені не в повному обсязі;

- вони не були задекларовані протягом будь-якого з податкових періодів до 1 січня 2021 року.

Декларант повинен буде сплатити збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування, розмір якого значно менше ніж встановлений законодавством податок на доходи фізичних осіб (18%). Загальна ставка одноразового збору – 5%, для закордонних активів – 9%, для активів у вигляді облігацій внутрішньої державної позики – 2,5%.

Одноразове добровільне декларування проходитиме з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Протягом цього періоду громадяни, фізичні особи підприємці, та особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність, зможуть подати добровільну декларацію до Державної податкової служби України.

 

Податок на нерухоме майно не сплачують багатодітні сім’ї

В Костянтинівській ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області розповіли, що  не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховуються п’ятеро і більше дітей, жодному з яких не виповнилося 18 років.     

Підпунктом «л» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями встановлено, що не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.
     Згідно з абзацами другим – третім ст. 1 розд. І Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ із змінами та доповненнями, дитина – це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. 

Відповідно до ст. 6 глави 1 розд. І Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ із змінами та доповненнями, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Враховуючи зазначене, не сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, багатодітні або прийомні сім’ї, у яких виховуються п’ятеро і більше дітей, жодному з яких не виповнилося 18 років.

 

В Костянтинівці просять громадян не зволікати зі сплатою майнових податків

Костянтинівська ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області  нагадує, що податкові зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю сплачуються фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення відповідного податкового повідомлення-рішення. 
Не сплачені громадянами у встановлений Податковим кодексом України  термін податки та пеня, є податковим боргом. 

У разі наявності у платника податкового боргу до 3060 грн, податкова вимога боржнику не надсилається, але при цьому на заборговану суму нараховуються штрафні санкції та пеня. 

Фізична особа – громадянин, може дізнатись про наявність (відсутність) податкового боргу, скориставшись Електронним кабінетом, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС з використанням кваліфікованого електронного підпису

 

                     

 

Гаряча лінія з питань одноразового декларування

Начальник Костянтинівської ДПІ Головного управління ДПС Ірина Чуб провела сеанс телефонного звязку «гаряча лінія», під час якого відповідала на запитання платників стосовно одноразового добровільного декларування:

- Я маю грошові кошти в національній та іноземній валюті, як їх правильно задекларувати?

 -  Декларант, який бажає задекларувати кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі, повинен до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації розмістити такі кошти на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України.

   Відповідно до п.п. «г» п. 5 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктами декларування не можуть бути кошти в національній та іноземній валютах, які на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації перебувають у готівковій формі.

Разом з тим, п. 9 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України (далі – спеціальні рахунки) до подання Декларації.

Для цього декларант звертається до банку та відкриває спеціальний рахунку. Порядок відкриття, закриття, зарахування коштів на спеціальний рахунок і здійснення контролю за операціями за таким рахунком встановлюються Національним банком України.

- Чи необхідно додавати до одноразової декларації якісь документи, їх копії?

- До одноразової (спеціальної) добровільної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі:

місцезнаходження (реєстрації) активу фізичної особи за межами України;

декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні

у разі декларування прав грошової вимоги.

У разі місцезнаходження (реєстрації) інших активів фізичної особи в Україні декларант може додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування.

- Які дані я маю відобразити в одноразовій декларації?

- В одноразовій (спеціальній) добровільній декларації відображається така інформація (дані):

 відомості про декларанта, достатні для його ідентифікації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

відомості про об’єкти декларування;

самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – збір);

ставка та сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.
     В Декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування. 

 

У липні Костянтинівці сплатили 76 тисяч гривень «податку на розкіш» 

До 1 липня 2021 року Костянтинівські податківці розносили/надсилали громадянам, які мають сплатити податок на нерухоме майно повідомлення-рішення. Після його отримання громадянин має сплатити податок протягом 60 календарних днів.

У липні громадяни вже встигли сплатити – 76 тис грн податку. Мешканці Костянтинівської ТГ сплатили – 65 тис грн, а Іллінівської – 11,4 тис грн.

Нагадаємо, що податок мають сплачувати власники та співвласники квартири/квартир площею понад 60 кв. м; житлового будинку/будинків площею більше 120 кв. м; різних типів об'єктів нерухомості, загальною площею понад 180 кв. м.

Платити податок треба за кожен квадратний метр понад цю норму.

Власники квартири площею понад 300 кв. м, чи будинку понад 500 кв.м мають заплатити 25 тис. грн. податку.

Якщо квартира/будинок використовується фізичною особою для отримання доходів (наприклад, здається в оренду або використовується для підприємницької діяльності), то податок доведеться платити з усієї її площі.

Від сплати податку звільняються багатодітні сім'ї, діти-сироти, діти-інваліди, дитячі садки, школи, релігійні організації, учасники ООС і їх сім'ї, громадські організації інвалідів.

Якщо ви не отримали повідомлення-рішення, слід звернутися до податкової за місцем реєстрації, чи зайти до Електронного кабінету платника за допомогою ключів електронного підпису.

За несвоєчасну сплату податку передбачені штрафи  - 10% суми податку, якщо ви не сплачували податок до 30 днів та 20%, якщо заборгованість більше 30 днів.

 

Костянтинівські власники елітних авто сплатили 90,7 тис грн податку

Як повідомили в Костянтинівській ДПІ, сплачувати транспортний податок мають власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, тобто 2 млн 250 тис грн у 2021 році. Ставка податку складає 25000 грн на рік за кожен такий легковий автомобіль, 

За січень-липень 2021 року мешканці Костянтинівської ТГ сплатили 90,7 тис грн транспортного податку, в Іллінівській ТГ «елітних авто» не має.

 

За забруднення повітря, ґрунту та води Костянтинівські суб’єкти господарювання сплатили 1,3 млн грн екоподатку

 

Екологічний податок сплачують суб’єкти господарювання, які здійснюють викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщують відходи у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, утворюють радіоактивні відходи та їх тимчасове зберігання понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Костянтинівські платники з початку 2021 року перерахували 1,3 млн грн екологічного податку. Ці кошти мають допомогти відновити екологію як нашого регіону, так і держави вцілому.

 

Як змінилась форма та зміст розрахункових документів з 1 серпня 2021 року

 

В Костянтинівській ДПІ розповіли, що зміни до форми та змісту розрахункових документів (чеків РРО/ПРРО) з 01.08.2021 року стосуються обов’язкової наявності в них QR-коду (за наявності).

QR-код є обов’язковим для ПРРО та РРО, що внесені до Державного реєстру після 01.08.2020, та для РРО, які можуть бути доопрацьовані їх виробниками.

У разі неможливості доопрацювання належним чином зареєстрованих РРО, які вже перебувають в експлуатації, вони можуть використовуватись суб’єктами господарювання до завершення строку, визначеного нормативно-правовими документами щодо ведення Державного реєстру, з обов’язковим переведенням таких РРО до другої частини Державного реєстру як таких, що не дозволені до первинної реєстрації.

Зазначений виняток не стосується Програмних РРО.

Також з 1 серпня 2020 року реєстратори розрахункових операцій, версії програмного забезпечення яких не дозволяють виконувати оновлені вимоги щодо форми та змісту розрахункових документів, які вступили в силу та стали обов’язковими до виконання з 1 серпня 2021 року, не допускаються до включення до Державного реєстру.

 

Сплачував страхові платежі – отримай податкову знижку

В Костянтинівській ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області розповіли, що платник податку, який у 2020 році здійснював страхові платежі, працював та отримував дохід у вигляді заробітної плати, може скористатись податковою знижкою. Тобто, повернути частину податку на доходи фізичних осіб, утриманого із заробітної плати платника.

До витрат, частина яких може бути компенсована з бюджету, належать:

страхові платежі (страхові внески, страхові премії)

пенсійні внески, які сплачені платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внески на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління

Платник податку, який сплачував такі внески за себе, чи членів своєї сім’ї першого ступеня споріднення, може включити до податкової знижки витрати, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяці звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю — суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Кодексу (у 2020 році: 2940 грн );

б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю — 50 % суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Кодексу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї (у 2020 році: 1470 грн).

Підставою для нарахування податкової знижки є річна податкова декларація про майновий стан і доходи, яку платнику необхідно подати, до податкових органів за своєю податковою адресою, не пізніше 31 грудня  2021 року.

Витрати мають бути підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними бо товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). У зазначених документах обов’язково відображається сума сплачених страхових та пенсійних внесків, дата сплати, прізвище платника, реквізити договору згідно з яким здійснюється така плата, відповідний договір (договір довгострокового страхування життя, договір недержавного пенсійного забезпечення, пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом тощо.

 

Мешканці Костянтинівки вже сплачують податок «за зайві метри»

У 2021 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховуватиметься фізичним особам — власникам об’єктів нерухомості за 2020 рік. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

В Костянтинівці, рішенням Костянтинівської міської ради від 26.01.2017 №6/73 – 1317 встановлена ставка податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі 0,15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Мінімальна заробітна плата станом на 01 січня 2020 року становила 4 723,00 грн. Отже, ставка податку для мешканців Костянтинівки становитиме 7,09 грн за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Пільга з податку на нерухоме майно надається:

для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв. метрів;

для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;

для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий звітний період (рік).

Крім того, Костянтинівською міською радою додатково встановлено пільги фізичним особам із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для господарських (присадибних) будівель.

Разом з тим, пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються, якщо

нерухомість використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Податкове повідомлення-рішення про сплату податку будуть надсилатись (вручатися) платнику податку за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня 2021 року. Сплатити податок необхідно протягом 60 календарних днів з моменту вручення відповідного повідомлення.