ФОПи ведуть облік товарних запасів на підставі первинних документів


Костянтинівські податківці пояснюють. Фізичні особи підприємці, які зобов’язані вести облік товарних запасів за місцем реалізації, мають здійснювати облік всіх товарів, які знаходяться в реалізації, а не лише визначених п. 61 підрозділу 10 Розділу ХХ Податкового кодексу України.
Облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до Форми обліку інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід'ємною частиною такого обліку.
Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов'язковими додатками до такої форми. Внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації.
Форма обліку ведеться за вибором ФОП у паперовій або в електронній формі.
Форма обліку має містити зазначені в довільному порядку дані ФОП:
- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта/номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті,
- податкову адресу,
- назву та адресу місця продажу (господарського об'єкта) або місця зберігання, в межах якого ведеться облік.
Для паперової форми обліку зазначені дані мають міститися на титульному аркуші.
Ці норми визначено Порядком ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб підприємців, у тому числі платників єдиного податку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496.